Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:27-32
Câu gốc: Xuất 20:14 Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
Mục đích: Thi-thiên 66:18 Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi.
Ma-thi-ơ 5:27 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. 28 Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.
1. Đức Chúa Jêsus đang phán (dạy dỗ) với các môn đồ, Pha-ri-si, thầy thông giáo và đoàn dân đông: Ma-thi-ơ 5:27a Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. → (Chúa nhắc điều răn thứ sáu trong luật pháp thời Cựu ước: Xuất 20:14 Ngươi chớ phạm tội tà dâm.)
2. Đức Chúa Jêsus dạy về tội tà dâm: Ma-thi-ơ 5:28 Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.
a. Phạm tội từ trong ra: Mác 7:21 Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người.
 b. Dẫn đến sự phạm tội: Gia-cơ 1:15 Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.
• Thái độ của người Pha-ri-si khi vào nhà Chúa: khoe khoang, kiêu ngạo
Lu-ca 18:11 Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. 12 Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. (Thái độ của người thâu thuế: 13 Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!) → 14 Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.
3. Cách giải quyết khi bắt đầu phạm tội tà dâm: Ma-thi-ơ 5:29a Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi;
4. Kết cuộc khi không giải quyết tội tà dâm: Ma-thi-ơ 5:29b vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. 30 Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục.
5. Kết cuộc của những người phạm tội tà dâm:
 a. Sam-sôn bị phạm tội tà dâm với Đa-li-la: Các Quan Xét 16:1 Sam-sôn đi đến Ga-xa, thấy một kỵ nữ ở đó, bèn đi vào nhà nàng.
    • Bị mất năng lực Chúa ban cho: Các Quan Xét 16:19 Nàng khiến Sam-sôn nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người, biểu cạo bảy mé tóc trên đầu chàng. Như vậy, nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người.
    • Bị kẻ thù móc mắt: Các Quan Xét 16:21 Người Phi-li-tin bắt người, khoét con mắt, đem xuống Ga-xa, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi, và bắt người phải xay cối trong ngục.
    • Bị chết chung với kẻ chẳng tin: Các Q 16:28-30 (Kết thúc chức vụ quan xét)
 b. Đa-vít phạm tội tà dâm với Bát-si-ba: 2 Sa-mu-ên 11:1 Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, Đa-vít sai Giô-áp cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Y-sơ-ra-ên đánh giặc; chúng cướp phá xứ dân Am-môn và vây thành Ráp-ba. Nhưng vua Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem.
    • Mắt Đa-vít thấy người nữ đang tắm: 2 Sa-mu-ên 11:2 Một buổi chiều kia, Đa-vít chổi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đang tắm; người nữ ấy rất là lịch sự.
o Lòng Đa-vít đã phạm tội: 2 Sam 11:3 Đa-vít sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng: Ấy là Bát-Sê-ba, con gái của Ê-li-am, vợ của U-ri, người Hê-tít.
o Thân thể Đa-vít phạm tội: 2 Sam 11:4 Đa-vít sai người đem nàng đến. Nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự ô uế mình, bèn trở về nhà. 5 Người nữ nầy thọ thai, sai người tâu cùng Đa-vít rằng: Tôi có thai.
o Tội chồng trên tội với người và với Chúa: 2 Sa-mu-ên 12:9 Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va, mà làm điều không đẹp lòng Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết U-ri, người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì ngươi đã giết bởi gươm của dân Am-môn.
     • Hậu quả sau khi Đa-vít phạm tội tà dâm:
o Gia đình ngươi sẽ bị gươm hủy diệt: 2 Sam 12:10 Nên bây giờ, gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh Ta, cướp vợ U-ri, người Hê-tít, đặng nàng làm vợ ngươi. → (Ứng nghiệm trong: 2 Sam 13:1-22, Con gái của Đa-vít là Ta-ma bị anh cùng cha khác mẹ hãm hiếp, làm nhục; 2 Sam 14:23-29, Áp-sa-lôm ghét Am-nôn và giết Am-nôn; 2 Sa-mu-ên 15, Đa-vít chạy trốn vì Áp-sa-lôm cướp ngôi)
o Vợ ngươi bị làm nhục giữa ban ngày: 2 Sa-mu-ên 12:11 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi; Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi, nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhựt. 12 Vì ngươi đã làm sự kia cách kín nhiệm, nhưng Ta sẽ làm việc nầy trước mặt cả Y-sơ-ra-ên và tại nơi bạch nhựt. → (Ứng nghiệm trong: 2 Sam 16:21 A-hi-tô-phe đáp cùng Áp-sa-lôm rằng: Hãy đi đến cùng các cung phi của thân phụ ông đã để lại đặng giữ đền. Khi cả Y-sơ-ra-ên hay rằng ông đã sỉ nhục thân phụ ông như vậy, thì hết thảy những người ở cùng ông lại sẽ càng mạnh mẽ hơn. 22 Vậy, người ta che cho Áp-sa-lôm một cái trại ở trên sân nóc đền; rồi trước mặt cả Y-sơ-ra-ên, Áp-sa-lôm đi đến cùng các cung phi của cha mình.) → 2 Sam 15:16c vua để lại mười người cung phi đặng giữ đền.
 o Đứa con trai từ tội lỗi bị chết: 2 Sa-mu-ên 12:14 Nhưng vì việc nầy vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết. → Ứng nghiệm trong: 2 Sam 12:15b Đức Giê-hô-va bèn đánh đứa trẻ mà vợ của U-ri đã sanh cho Đa-vít, và nó bị đau nặng lắm. 16 Đa-vít vì con cầu khẩn Đức Chúa Trời và kiêng ăn; đoạn, người trở vào nhà, trọn đêm nằm dưới đất. 18a Ngày thứ bảy đứa trẻ chết. → (Thi-thiên 66:18)
6. Phần thưởng của những người không phạm tội tà dâm:
 a. Giô-sép và vợ của Phô-ti-pha: Sáng-thế Ký 39:7 Sau các việc nầy, vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép, mà nói rằng: Hãy lại nằm cùng ta.
    • Giô-sép chặt sự phạm tội tà dâm với bà Phô-ti-pha: Sáng-thế Ký 39:8 Chàng từ chối và đáp rằng: Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và nầy, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa; 9 trong nhà nầy chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? 10 Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, thì Giô-sép chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. 11 Một ngày kia, Giô-sép vào nhà đặng làm công việc; vả, chẳng có người nhà nào ở đó, 12 thì người bèn nắm áo chàng mà rằng: Hãy nằm cùng ta! Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài.
Giô-sép bị tù: Sáng- 39:16 Người bèn để áo của Giô-sép bên mình đợi khi chủ về nhà, 17 học lại cùng chủ y như lời trước, rằng: Thằng nô lệ Hê-bơ-rơ mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi; 18 nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi, rồi chạy trốn ra ngoài. 19 Vừa khi chủ của Giô-sép nghe lời vợ nói rằng: Đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng, 20 bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy, chàng ở tù tại đó.
     • Kết cuộc: Được Chúa ban ơn và ban phước tại trong tù: Sáng- 39:21-23
Giô-sép được làm tể tướng xứ Ê-díp-tô, trở nên nguồn phước: Sáng 41:39-43
b. Gióp quyết định không phạm tội tà dâm: Gióp 31:1 Tôi đã có lập ước với mắt tôi; Vậy, làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh? 9 Nếu lòng tôi bị người nữ quyến dụ, nếu tôi rình rập ở nơi cửa của lân cận tôi, 10 nguyện vợ tôi xây cối cho người khác, và có kẻ khác nằm cùng nàng. 11 Vì điều ấy vốn tội trọng gớm ghê, một tội ác đáng bị quan xét đoán phạt: 12 Tội ấy là một ngọn lửa thiêu hóa cho đến chốn trầm luân, tàn hại các của cải tôi đến tận cùng. → 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, 4 mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, 5 chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. 7 Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy.
7. Ma-thi-ơ 5:31 Lại có nói rằng: Nếu người nào để vợ mình, thì hãy cho vợ cái tờ để.
     a. Vì người Pha-ri-si dùng điều này để giải thích là ly hôn tùy thích:
Phục 24:1 Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ để, trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình. 2 Khi nàng đã ra khỏi nhà người, đi làm vợ một người khác, 3 nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho một tờ để, trao vào tay nàng và đuổi khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì nầy chết đi, 4 thì người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi, không được phép lấy nàng lại làm vợ, sau khi nàng bị ô uế. Vì ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va; ngươi chớ đổ tội cho xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp.)
     b. Đức Chúa Jêsus bày tỏ ý muốn thật của Đức Chúa Trời: Ma-thi-ơ 5:32 Song Ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. → (Ma-la-chi 2:14 Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. 15 Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình; chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. 16 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng Ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.) → (Phao-lô dạy về hôn nhân: 1 Cô-rinh-tô 7:1-9)
8. Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và ứng dụng vào đời sống hằng ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 8 =