Tải MP3Tải Dàn Bài


KINH THÁNH: Ma-thi-ơ 5:21-22
Câu ghi nhớ: Gia-cơ 1:19 Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận.
Mục đích: Giúp chúng ta gìn giữ tấm lòng của mình vì: lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết (Gia-cơ 1:15)
I. LUẬT XỬ ĐOÁN VỀ SỰ GIẬN VÀ MẮNG ANH EM
1. Luật cựu ước: Xét xử vì tội giết người
Ma-thi-ơ 5:21 Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán.  Xuất 20:13; Phục-truyền 5:17
2. Luật của nước trời: Xét xử về tội giận; mắng: Ma-thi-ơ 5:22 Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt.
II. NHỮNG NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ CỦA SỰ GIẬN ANH EM MÌNH
1. Ca-in giận và giết A- bên vì không được Chúa nhậm của lễ của mình mà nhận của A-bên (Ganh ghét vì người khác được phước, được ơn hơn mình) Sáng-thế Ký 4:1-8
• Ca-in được Chúa cảnh báo:
Sáng-thế Ký 4:6 Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống 7 Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó.
• Chúa cảnh báo chúng ta:
1 Giăng 3:12 Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. (1Giăng 2:11)
*** Hậu quả:
• Bị đất rủa sả: Sáng-thế Ký 4:11 Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra.
• Không thịnh vượng: 12a Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa;
• Không ổn định: 12b ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh, trên mặt đất.
• Nặng nề: 13 Ca-in thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi.
• Sợ hãi: 14 Nầy, ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất nầy, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất; rồi, xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. (Ê-sai 59:8-9)
2. Ê-sau giận và muốn giết Gia-cốp vị bị cướp mất lời chúc phước của cha mình: Sáng thế-ký 27: (Mất địa vị và quyền lợi thuộc linh)
• Sáng thế-ký 27:36 Ê-sau liền nói rằng: Có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi, và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng: Cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao?
41 Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng: Ngày tang của cha đã hầu gần; vậy, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta, đi.
• Tấn công khi nghe em trở về: Sáng-thế Ký 32:6 Các sứ giả trở về nói cùng Gia-cốp rằng: Chúng tôi đã đi đến Ê-sau, anh của chủ; nầy người đang đem bốn trăm người đến để rước chủ.
• Xa cách em và vùng đất hứa:
Sáng-thế Ký 36:6 Ê-sau dẫn các vợ, con trai, con gái mình, mọi người nhà, các bầy chiên, lục-súc, và tài vật mình đã gây dựng tại xứ Ca-na-an, dời qua xứ khác, cách xa Gia-cốp, em mình.
• Chuyển tải cho con cháu:
Dân-số Ký 20:20 (hơn 400 năm sau) Nhưng Ê-đôm đáp rằng: Ngươi chẳng được qua đâu! Ê-đôm bèn đem quân chúng rất đông, tay cầm binh khí, ra đón Y-sơ-ra-en (c14-21)
3. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si giận vì Chúa không làm theo Luật pháp Môi-se: Chúa chữa lành người teo tay trong Sa-bát
Lu-ca 6:11 Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Jêsus cách nào. (Câu 7-11); (1 Giăng 4:20)
• Phạm tội giết người: Ma-thi-ơ 23:34 Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia
4. Thầy cả thượng phẩm và Sa-đu-sê giận vì lòng ghen ghét: Công-vụ 5:17 Bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người (ấy là phe Sa-đu-sê) đều đứng dậy, đầy lòng ghen tương, 33 Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng,bàn mưu giết các sứ đồ. (Các sứ đồ đầy quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh, đã chinh phục hàng ngàn linh hồn tội nhân cho Chúa Jesus) Châm-ngôn 29:22
• Ngăn trở công việc của Thiên đàng:
Ma-thi-ơ 23:13 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.
• Bị đoán phạt đời đời:
Ma-thi-ơ 23:33 Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?
III. TẠI SAO CHÚA JESUS LÊN ÁN VIỆC MẮNG ANH EM MÌNH?
Ma-thi-ơ 5:22b Ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử
đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. (Ra ca: có thể liên hệ với từ ngữ A-ram nghĩa là “Rỗng tếch, trống không, đồ ngu”)
Truyền-đạo7:9 Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội.
• Sỉ nhục Chúa: Châm-ngôn 17:5 Ai nhạo báng người bần cùng sỉ nhục Đấng tạo hóa mình; Ai vui mừng về tai họa sẽ chẳng được thoát khỏi bị phạt.
• Rủa sả hình ảnh của Chúa: Gia-cơ 3:9 Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. (Gia-cơ 3:10)
• Vì Chúa không quở trách ai:
Gia-cơ 1:5 Ví bằng trong anh em có kẻ (thiếu) kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.
IV. CÁCH GIẢI QUYẾT SỰ GIẬN/ MẮNG ANH EM MÌNH
1. Hành động thuộc linh:
• Nhờ Lời Chúa: Gia-cơ 1:21 Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em.
• Cầu nguyện: 1 Ti-mô-thê 2:8 Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.
• Gần gũi Chúa: Ê-sai 50:4 Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy.
2. Hành động thực tế:
• Từ bỏ: Cô-lô-se 3:8 Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. (Ê-phê-sô 4:31; Châm-ngôn 22:24)
• Chậm giận: Gia-cơ 1:19b Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận.
• Nói lời lành: Ê-phê-sô 4:29 Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. (Ê-xơ-tê 10:3)
• Tạ ơn Chúa: Ê-phê-sô 5:4 Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)
• Chúc phước: 1 Phi-e-rơ 3:9 Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành.
CẦU NGUYỆN: Con cảm ơn Chúa về Lời sự sống của Ngài để giúp con sống theo cách của Thiên đàng. Nguyện lời nói của miệng con, sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài! (Thi-thiên 19:14b) Bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, xin giúp con trở nên nguồn phước cho mọi người. Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + 8 =