Tải MP3Tải Dàn Bài


(Thuộc loạt bài QUYỀN NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN ĐÀNG)
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:23-26
Câu ghi nhớ: 2 Cô-rinh-tô 5:18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.
Mục đích: Giúp chúng ta biết sự giảng hòa rất quan trọng trước mặt Chúa, và Ngài ban phước cho ai làm theo Lời Ngài dạy. (Châm-ngôn 3:1-8)
         A. GIẢNG HÒA TRƯỚC KHI DÂNG CỦA LỄ NƠI BÀN THỜ
Ma-thi-ơ 5:23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.
I. Ý NGHĨA VỀ CỦA LỄ: Chúa muồn điều tốt hơn của l
1 Sam15:22 Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực;
1. Dâng hiến về vật chất
• Hoa quả đầu mùa: (Ma-la-chi 3:7-12; Lu-ca 11:42)
Xuất 34:26 Ngươi sẽ đem dâng hoa quả đầu mùa của đất sanh sản vào đền Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời ngươi (1/10 và các của dâng)
• Sự cung cấp cho các thánh đồ: Phi-líp 4:18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Ép-ba-phô-đích mà anh em gởi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài.
2. Dâng đời sống:
• Dâng chính mình: Rô-ma 12:1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
• Đời sống hằng ngày: Ê-phê-sô 5:2 Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.
• Của lễ thiêu: (Đọc thêm Lê-vi Ký 6:8-9) Hê-bơ-rơ 6:10 Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.
Sáng-thế Ký 8:20 Nô-ê lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. (Lập giao ước với Nô-ê)
Sáng-thế Ký 22:13 Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. (Di-rê)
• Của lễ thù ân: hay gọi của lễ bình an
2 Cô-rinh-tô 9:15 Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. (Lễ đền ơn)
2 Cô-rinh-tô 5:19 Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi.
3. Nhớ lại: Được Đức Thánh Linh nhắc nhở hay cáo trách: “anh em có điều gì nghịch cùng mình”, “hay mình nghịch cùng anh em”
            B. PHẢI TRỞ VỀ GIẢNG HÒA
Ma-thi-ơ 5:24 Thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. (Mất chỗ nào, tìm lại chỗ đó)
1. Để của lễ trước bàn thờ: Giải quyết tội lỗi trước. (Đọc thêm Ê-sai 1:11-19)
Châm 15:8 Của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài.
2. Tại sao phải trở về giảng hòa?
• Vì Chúa là Đấng Giảng hòa và đã giao CV giảng hòa cho chúng ta:
2 Cô-rinh-tô 5:18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.
• Yêu người là yêu Chúa: 1 Giăng 4:20 Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.
• Tha thì sẽ được Cha tha thứ: Ma-thi-ơ 6:14 Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. (Ma-thi-ơ 18:18)
3. Rồi hãy đến dâng: Gia-cơ 5:16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
         C. GIẢNG HÒA KHI ĐI ĐƯỜNG VỚI KẺ NGHỊCH MÌNH
Ma-thi-ơ 5:25 Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. 26 Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được.
1. Đi đường: Với kẻ nghịch mình hay kẻ kiện mình: Lu-ca 12:58 Vậy, khi ngươi đi với kẻ kiện mình đến trước mặt quan tòa, dọc đường hãy gắng sức giải hòa cùng họ, e họ kéo ngươi đến trước mặt quan án, quan án giao cho thầy đội, rồi bỏ tù ngươi chăng.
2. Lập tức (Nếu không): Liền khi đó, không thì hoãn; chần chờ
3. Bị nộp cho quán án: Bị xét xử, bị định tội
4. Bị giao cho thầy đội: Châm-ngôn 25:8 Chớ vội gây ra điều tranh tụng, e rốt cuộc khi kẻ lân cận con đã làm con hổ thẹn, con sẽ chẳng biết làm chi. Bị ở tù: Mất tự do, mất thời gian, sức khỏe, danh dự, có khi mất gia đình, tài sản, công ăn việc làm…)
5. Bị trả tiền: Bị hao hụt tài chánh!
6. Bị cầm buộc: Phải trả cho xong mới ra khỏi tù.
          D. PHƯỚC HẠNH KHI GIẢNG HÒA (hòa thuận)
Math 5:9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!
1. Của lễ đẹp lòng Chúa nhứt: Mác 12:33 Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ.
2. Nhận được phước hạnh:
• Sự xức dầu tuôn tràn
• Sự phước hạnh sa xuống
• Sự sống đời đời: Thi-thiên 133:1 Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay! 2 Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người 3 Lại khác nào sương móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời.
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của con, con cảm ơn Ngài vì Ngài muốn dạy cho chúng con sống theo cách của thiên đàng.  Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng con, hầu cho nhờ đó chúng con được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, để trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời.  Xin Đức Thánh Linh giúp con làm theo ý Chúa kể từ giờ phút nay. Trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen! (2 Phi-e-rơ 1:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + eight =