Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh thánh: Ma-thi-ơ 6:5-8
Câu gốc: Phi-líp 4:6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.
Mục đích: Ma-thi-ơ 6:6 Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.
1. Đức Chúa Jêsus dạy về đời sống cầu nguyện:
• Đừng làm như bọn giả hình: Ma-thi-ơ 6:5 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.
• Phải giải quyết tội lỗi khi cầu nguyện: Mác 11:25 Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.
• Đừng cầu nguyện giống như kẻ giả hình: Lu-ca 18:11 Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. → (Ê-phê-sô 3:14 Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha,)
2. Chúa quở trách sự cầu nguyện của người Pha-ri-si: Ma-thi-ơ 23:14-15 [Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đàn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn.]  Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.
3. Chúa chỉ cho chúng ta nơi cầu nguyện: Ma-thi-ơ 6:6 Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. → (Thi-thiên 91:1 Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng)
• Là nơi yên tĩnh, biệt riêng mình với Cha: Mác 1:35 Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó.
Ma-thi-ơ 14:23 Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. → Mác 6:46 Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà cầu nguyện.
4. Chúa chỉ cho chúng ta những điều cần tránh trong sự cầu nguyện: Ma-thi-ơ 6:7 Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. → (Dùng ý tưởng, lời, nan đề của con người để nói với Chúa nhiều lần mong Chúa giải quyết)
• Tại sao Chúa lặp lại ba lần: Ngài chiến đấu với xác thịt để vâng theo ý Cha
Ma-thi-ơ 26:38-39 Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với Ta.  Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha… 44 Đoạn, Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba, và lặp xin như lời trước.
    o Hãy dùng lời Chúa để lặp lại nhiều lần về sự tốt đẹp của Ngài:
Thi-thiên 136:1-26 Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Hãy cảm tạ Chúa của muôn chúa; Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các từng trời, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Ngài trương đất ra trên các nước, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Dựng nên những vì sáng lớn, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mặt trời đặng cai trị ban ngày, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Mặt trăng và các ngôi sao đặng cai trị ban đêm, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Ngài đã đánh giết các con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi giữa chúng nó, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Ngài phân Biển đỏ ra làm hai, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Khiến Y-sơ-ra-ên đi qua giữa biển ấy, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Xô Pha-ra-ôn và cả đạo binh người xuống Biển đỏ, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Ngài dẫn dân sự Ngài qua đồng vắng, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Đánh bại các vua lớn, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Đánh giết những vua có danh, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Tức là si-hôn, vua dân A-mô-rít, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Và Óc, vua Ba-san, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Ngài ban xứ chúng nó làm sản nghiệp, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tức làm sản nghiệp cho Y-sơ-ra-ên, là kẻ tôi tớ Ngài, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Ngài nhớ đến bực hèn hạ chúng tôi, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Giải cứu chúng tôi khỏi kẻ cừu địch, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Ngài cũng ban đồ ăn cho mọi loài xác thịt, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.  Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các từng trời! Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
• Sự cầu nguyện của thầy tế lễ Ba-anh: 1 Các Vua 18:26-28 Vậy, chúng bắt con bò mà người ta đã ban cho mà làm nó; rồi từ sớm mai đến trưa, chúng cầu khẩn danh của Ba-anh, và rằng: Hỡi Ba-anh! xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng ai đáp lời; chúng đều nhảy chung quanh bàn thờ mình đã dựng lên.  Khi đã đến trưa, Ê-li nhạo chúng mà rằng: Khá la lớn lên đi, vì người là thần; hoặc người đang suy gẫm, hoặc ở đâu xa, hoặc đang đi đường; hay là có lẽ người ngủ, và sẽ thức dậy.  Vậy, chúng kêu lớn tiếng; và theo thói lệ họ, lấy gươm giáo rạch vào mình cho đến chừng máu chảy ra.
     o Thần không trả lời: 1 Các Vua 18:29 Khi quá trưa rồi, họ cứ nói tiên tri như vậy cho đến giờ dâng của lễ chay ban chiều; nhưng vẫn không có tiếng gì, chẳng ai đáp lời, cũng không cố ý đến. → (Thi-thiên 115:4-8 Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, là công việc tay người ta làm ra.  Hình tượng có miệng mà không nói; Có mắt mà chẳng thấy;  Có tai mà không nghe; Có lỗ mũi mà chẳng ngửi;  Có tay, nhưng không rờ rẫm; Có chân, nào biết bước đi; Cuống họng nó chẳng ra tiếng nào.  Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Đều giống như nó. → Ê-sai 42:17 Song những kẻ cậy các tượng chạm, xưng các tượng đúc rằng: Các ngài là thần chúng tôi, thì sẽ đều giựt lùi và mang xấu hổ!)
• Sự cầu nguyện của Ê-li:
     o Sửa lại bàn thờ đã bị đổ nát: 1 Các Vua 18:30 Bấy giờ, Ê-li nói với cả dân sự rằng: Hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần người. Đoạn, Ê-li sửa lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy.
        Gom mười hai hòn đá: Đại diện cho mười hai chi phái của Y-sơ-ra-ên
1 Các Vua 18:31 Người lấy mười hai hòn đá, theo số mười hai chi phái của các con trai Gia-cốp, là người mà lời của Đức Giê-hô-va đã phán cho rằng: Y-sơ-ra-ên sẽ là tên ngươi.
        Dựng lên bàn thờ Nhân Danh Đức Giê hô va: 1 Các Vua 18:32 Người dùng mười hai hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va; chung quanh bàn thờ, người đào một cái mương đựng được hai đấu hột giống;
     o Ê-li dâng tế lễ cho Chúa: 1 Các Vua 18:33-35 rồi chất củi, sả bò tơ ra từ miếng, và sắp nó lên trên củi. Kế người nói: Hãy múc đầy bốn bình nước, và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Người lại nói: Hãy làm lần thứ nhì; thì người ta làm lần thứ nhì. Người tiếp: Hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba,  cho đến đỗi nước chảy chung quanh bàn thờ, và đầy cái mương nữa. (Nước rất quí trong thời điểm này)
        Đây là lúc Y-sơ-ra-ên đang bị hạn hán: Vì tội lỗi của A-háp
1 Các Vua 17:1 Ê-li ở Thi-sê-be, là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng sống mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa. → (Gia-cơ 5:17 Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi.)
     o Ê-li cầu nguyện:
        Xin Ngài tỏ cho người ta biết Ngài là Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên:
1 Các Vua 18:36 Đến giờ dâng của lễ chay ban chiều, tiên tri Ê-li đến gần và nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác, và của Y-sơ-ra-ên, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này.
       Xin Ngài khiến cho lòng họ trở lại: 1 Các Vua 18:37 Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại.
     o Chúa nhậm lời Ê-li: 1 Các Vua 18:38 Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi, và rút nước trong mương.
5. Chúa biết mọi nhu cầu của chúng ta: Ma-thi-ơ 6:8 Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. → (Ê-sai 65:24 Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu Ta; họ còn nói, Ta đã nghe rồi. → Ê-phê-sô 3:20 Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. → Thi-thiên 38:9 Chúa ôi! các sự ao ước tôi đều ở trước mặt Chúa, sự rên siếc tôi chẳng giấu Chúa.)
6. Đức Thánh Linh đang cầu thay cho chúng ta: Rô-ma 8:26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.
7. Cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta có đời sống cầu nguyện riêng tư với Chúa. Ngài đang chờ chúng ta tại nơi cầu nguyện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + six =