Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:29-30
Câu ghi nhớ: Ga-la-ti 5:24 Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. 25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.
Mục đích: Rô-ma 6:6 vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.
Ma-thi-ơ 5:29 Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. 30 Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục.
I. PHẦN THÂN THỂ DỄ BỊ CÁM DỖ PHẠM TỘI TÀ DÂM
Gia-cơ 1:14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình.
1. Tội của mắt: Kiểm tra mắt
Lu-ca 11:34 Mắt là đèn của thân thể; nếu mắt ngươi sõi sàng, cả thân thể ngươi được sáng láng; song nếu mắt ngươi xấu, thân thể ngươi phải tối tăm .
Ma-thi-ơ 18:9 Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục.
Khải-huyền 3:17 Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ.
** Bên hữu: Bên thuận tiện, sức mạnh, nơi có thẩm quyền, bên phước lành, sự thờ phượng đúng đắn. (Còn có nhiều ý nghĩa khác…)
 Cách giải quyết:
• Thuốc xức mắt: Khải-huyền 3:18 Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của Ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. (Huyết, Dầu, và Lời)
• Cầu nguyện: (Ê-phê-sô 1:18)  Ma-thi-ơ 6:13 Xin chớ để chúng tôi bị sa vào chước cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!
Ma-thi-ơ 26:41 Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.
• Thay đổi mục tiêu nhìn: Hê-bơ-rơ 12:2 Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.
• Kết ước với mắt: Gióp 31:1 Tôi đã có lập ước với mắt tôi; Vậy, làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh? (1 Ti-mô-thê 5:2)
• Gìn giữ lời Chúa: Châm-ngôn 6:20 Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. 21 Khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn, và đeo nó nơi cổ con 22 Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con; Lúc con ngủ, nó gìn giữ con; Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con. 23 Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống 24 Đặng giữ con khỏi người đàn bà ác nghiệp, và khỏi lưỡi dua nịnh của dâm
phụ. 25 Lòng con chớ tham muốn sắc nó, đừng để mình mắc phải mí mắt nó. 26 Vì tại kỵ nữ có người nông nổi chỉ còn một miếng bánh mà thôi; Người dâm phụ vẫn lừa sẵn linh hồn quí báu. (Thi 119:11)
2. Tội của tay và mắt: Sáng-thế Ký 3:6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. 7 Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. (internet, phim ảnh…)
3. Tội của tay chân: Ma-thi-ơ 18:8 Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi; vì thà ngươi què chân hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời
II. CÁCH GIẢI QUYẾT KHI BỊ CÁM DỖ PHẠM TỘI TÀ DÂM: Tự giải cứu mình
1 Cô-rinh-tô 6:18 Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.
• Hãy móc
• Chặt
• Quăng cho xa
–> Lấy ra khỏi thân thể mình, vứt bỏ: Thái độ quyết liệt, dứt khoát; cắt bỏ, gớm ghiếc nó, không thích gần, kinh tởm nó.
III. GIÔ-SÉP: GƯƠNG ĐẮC THẮNG TỘI TÀ DÂM
Thi-thiên 25:12 Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.
 Giô-sép:
1. Rất đẹp trai: Sáng 39:6b Vả, Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi.
2. Bị cám dỗ mỗi ngày: Sáng 39:7 Sau các việc nầy, vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép, mà nói rằng: Hãy lại nằm cùng ta…10 Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, thì Giô-sép chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. (Công cụ của ma-qủy)
Châm-ngôn 22:14 Miệng của dâm phụ vốn là một cái hố sâu; Ai bị Đức Giê-hô-va giận sẽ sa ngã vào đó.
Châm-ngôn 6:32 Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tất vô tâm vô trí: Ai làm như vậy, khiến cho linh hồn mình bị hư mất.
 Những vũ khí Giô-sép sử dụng:
Từ chối: Nhận biết vị trí của mình
Sáng-th 39:8 Chàng từ chối và đáp rằng: Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và nầy, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa;
Kính sợ Chúa: Nhận biết đây là điều đại ác
39: 9 trong nhà nầy chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? (Đại họa chứ không phải đào hoa)
Thi-thiên 25:12 Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. (Thi-thiên 85:13)
3. Khi bị tấn công mạnh mẽ: Sáng 39:11 Một ngày kia, Giô-sép vào nhà đặng làm công việc; vả, chẳng có người nhà nào ở đó, 12a thì người bèn nắm áo chàng mà rằng: Hãy nằm cùng ta!
Chạy trốn: Sáng-thế ký 39:12b Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài.
2 Cô-rinh-tô 2:11 hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó.
4. Bị tại họa: Oan ức. Sáng-th 39:19 Vừa khi chủ của Giô-sép nghe lời vợ nói rằng: Đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng, 20 bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy, chàng ở tù tại đó.
2 Ti-mô-thê 3:12 Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.
Mat 10:28 Đừng sợ kẻ giết thân thề mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thề trong địa ngục.
2 Sử-ký 16:9a Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.
• Được Chúa ở cùng: Sáng-thế ký 39:21 Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục. 23 Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thạnh vượng. (Thi-thiên 9:4)
• Được Chúa ban ơn: Giải chiêm bao.
Sáng-thế Ký 40 (Giô-sép giải chiêm bao cho quan tửu chánh và quan thượng thiện)
Sáng-thế Ký 41 (Hai năm sau GS giải chiêm bao cho vua Pha-ra-ôn. C25-31)
• Được biết ý Chúa (Sáng 41:32)
• Được ơn lãnh đạo: (Sáng 41:33)
• Được ơn làm kinh tế: (Sáng 41:47-56)
5. Xứ gặp đói kém: Sáng 41:57 Xứ càng đói nhiều nữa; vả, vì khắp thế gian đều bị đói quá, nên đâu đâu cũng đổ đến Ê-díp-tô mua lúa nơi Giô-sép bán.
–> Được Chúa tôn trọng: Sáng 41:43 rồi, truyền cho lên ngồi xe sau xe vua, có người đi trước hô rằng: Hãy quì xuống! Ấy, Giô-sép được lập lên cầm quyền cả xứ Ê-díp-tô là vậy.
6. Gia đình gặp đói kém: Sáng 41:2 Lại rằng: Nầy, cha nghe dưới xứ Ê-díp-tô có lúa bán; bay hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết, chớ!
–> Được Chúa sử dụng: Sáng 50:20 Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo.

CẦU NGUYỆN: Cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng đã kêu gọi và chọn lựa con cho chương trình vĩ đại của Ngài. Xin Đức Thánh Linh giúp con đắc thắng mỗi phút giây trong đời sống hằng ngày của con. Xin Chúa dẫn dắt và kiểm soát con trong mọi mối liên hệ đều được ở trong sự sáng, sự sống của Ngài, và giải cứu con ra khỏi mọi sự cám dỗ khi nó đến. Vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy (Hê-bơ-rơ 2:18). Cảm tạ Chúa vô cùng. Trong Danh Đức Chúa Jesus, A-men!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four − three =