Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:27-28
Câu ghi nhớ: Hê-bơ-rơ 13:4 Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
Mục đích: Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. (Phục 30:19)
I. LUẬT LỆ VỀ SỰ PHẠM TỘI TÀ DÂM
Ma-thi-ơ 5:27 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. 28 Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.
1. Luật cựu ước:
Ma-thi-ơ 5:27 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
•   Điều răn thứ sáu:  Xuất 20:14 Ngươi chớ phạm tội tà dâm
Phục-truyền 23:17 Trong vòng con gái Y-sơ-ra-ên, chớ có người nào chuyên sự buôn hương (làm điếm); trong vòng con trai Y-sơ-ra-ên cũng chớ có người nào chuyên sự tà dâm.
Lê-vi Ký 17:7 Dân Y-sơ-ra-ên cũng chẳng nên dâng của lễ mình cho ma quỉ nữa, mà thông dâm cùng nó. Điều nầy sẽ làm một lệ định đời đời cho họ trải qua các thế đại. (Tội tà dâm thuộc linh)
 Hậu quả:
• Phạm tội với người khác phái: Lê-vi Ký 20:10 Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử.
• Phạm tội với người cùng phái: Lê 20:13 Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác, như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc; huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ (Rô-ma 1)
• Phạm tội với ma-quỉ: Lê 20:6 Nếu ai xây về đồng cốt và thầy bói mà thông dâm cùng chúng nó, thì ta sẽ nổi giận cùng người đó, truất nó ra khỏi dân sự mình (Thi-thiên 73:27)
2. Luật Thiên đàng:
• Thời kỳ Đức Chúa Jesus: Ma-thi-ơ 5:28 Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi (Ma-thi-ơ 15:19)
• Thời kỳ Đức Thánh Linh: Công- 15:28 Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng 29 tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an.
• Thời kỳ cuối cùng trong hội thánh: Khải-huyền 2:20 Nhưng điều Ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ Ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt của cúng hình tượng. (HT Thi-a-ti-rơ)
• Phải ăn năn: Khải-huyền 2:21 Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó! (nếu không)
 Hậu quả:
• Thù nghịch với Đức Chúa Trời: Gia-cơ 4:4 Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy
• Bị bịnh tật: Khải 2:22 Nầy, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó, mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn.
• Ở dưới quyền của sa-tan: Khải-huyền 17:5 Trên trán nó có ghi một tên, là: Sự Mầu nhiệm, Ba-By-Lôn Lớn, là Mẹ Kẻ Tà-Dâm và Sự Đáng Gớm Ghê Trong Thế Gian (con của ma-quỉ)
• Không được vào thiên đàng: Khải-huyền 22:15 Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy.
II. SỰ PHẠM TỘI TÀ DÂM VÀ HẬU QUẢ CỦA NÓ
1. Phạm tội trong gia đình:
• Ru-bên: Sáng 35:22 Vả, nhầm khi Y-sơ-ra-ên ngụ tại xứ nầy, thì Ru-bên có đến nằm cùng Bi-la, vợ lẽ của cha mình; Y-sơ-ra-ên hay được việc đó. (Gia-cốp đã dừng chân không đúng chỗ)
** Chi phái Ru-bên dứng sau chi phái Giu-đa
Khải-huyền 7:5 Trong chi phái Giu-đa, một vạn hai ngàn người được đóng ấn; Trong chi phái Ru-bên, một vạn hai ngàn; Trong chi phái Gát, một vạn hai ngàn;
 Hậu quả:
• Đánh mất vị trí phước hạnh của mình: Sáng-thế Ký 49:3 Hỡi Ru-bên! con là trưởng nam của cha, sức lực cha, và đầu tiên sự mạnh mẽ cha; Vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh. 4 Con sôi trào như nước, nên sẽ chẳng phần hơn ai! Vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha bèn làm ô làm dơ đó!
• Dân số dòng dõi bị ít: Phục 33:6 Nguyện Ru-bên sống, chớ thác, dẫu số người của nó sẽ ít đông (Bị đứng sau C/P Giu-đa)
• Người tại HT Cô-rinh-tô: 1 Cô-rinh-tô 5:1 Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn, dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy: là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình.
• Không ăn năn: 1 Cô-r 5:2 Anh em còn lên mình kiêu ngạo! Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn!
Rô-ma 2:22a Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm, mà ngươi phạm tội tà dâm! 23 Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời!
–> Bị phó cho sa-tan:
1 Cô-rinh-tô 5:4 Nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhơn danh Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó 5 rằng, một người như thế phải phó cho quỉ Sa tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus.
Rô-ma 2:24 Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép.
(Đọc Rô-ma 2:17-24)
2. Phạm tội với người hàng xóm:
• Vua Đa-vít: 2 Sa-mu-ên 11:2 Một buổi chiều kia, Đa-vít chổi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đang tắm; người nữ ấy rất là lịch sự… 4 Đa-vít sai người đem nàng đến. Nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự ô uế mình, bèn trở về nhà.
(Đem đại họa vào nhà)
• Đa-vít ăn năn: Được Chúa tha thứ
2 Sa-mu-ên 13:13 Đa-vít bèn nói cùng Na-than rằng: Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Na-than đáp cùng Đa-vít rằng: Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua; vua không chết đâu. (Đọc thêm 2 Sam 13:15-18)
(Tội lỗi thật là hấp dẫn và làm thỏa mãn trong giây lát nhưng hậu quả thật đau thương và lâu dài, hãy nhờ Chúa để tránh nó như tránh lửa địa ngục)
(**2 Sa-mu-ên 16:22 Áp-sa-lôm)
 Hậu quả:
• Phạm tội khinh bỉ Chúa: 2 Sa-mu-ên 12:9 Cớ sau ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va, mà làm điều không đẹp lòng Ngài?
• Tội gây cho Danh Chúa bị nói phạm: 2 Sa-mu-ên 12:14 Nhưng vì việc nầy vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết.
• Gia đình rối loạn: 2 Sa-mu-ên 12:10 Nên bây giờ, gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta, cướp vợ U-ri, người Hê-tít, đặng nàng làm vợ ngươi. 11 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi; ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi, nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhựt. (2 Sam 16:22)
• Con chết: 2 Sa-mu-ên 12:14 Nhưng vì việc nầy vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết.
3. Phạm tội với người không tin Chúa:
• Sam-sôn: Các Quan Xét 14:1 Sam-sôn đi xuống Thim-na, thấy một người nữ trong vòng các con gái Phi-li-tin… 3 Cha mẹ người nói rằng: trong vòng các con gái của anh em con và trong cả dân sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào, mà con phải đi cưới vợ nơi dân Phi-li-tin chẳng chịu cắt bì đó sao? Sam-sôn đáp cùng cha rằng: Xin cha hãy cưới nàng đó cho con, vì nó đẹp mắt con.
Các Quan Xét 16:1 Sam-sôn đi đến Ga-xa, thấy một kỵ nữ ở đó, bèn đi vào nhà nàng.
• Sam-sôn vi phạm điều Chúa cấm: Xuất 3:12-16; Phục 7:1-3; 2 Cô-rinh-tô 6:14
 Sam-sôn ăn năn: Chúa tha thứ
Các Q 16:28 Bấy giờ, Sam-sôn kêu cầu Đức Giê-hô-va, mà rằng: Chúa Giê-hô-va ôi! xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời! xin ban sức lực cho tôi chỉ lần nầy mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Phi-li-tin về sự mất hai con mắt tôi.
– Mất khải tượng Chúa ban cho: Bị đui mù.
– Mất địa vị làm quan xét: Bị phán xét
– Mất sự xức dầu của Chúa: Mất mạng
Truyền-đạo 7:17 Cũng chớ nên hung hăng quá, và đừng ăn ở như kẻ ngu muội; cớ sao ngươi chết trước kỳ định?
 Hậu quả:
•  Bị mất mắt, bị tù tội: Các Quan Xét 16:21 Người Phi-li-tin bắt người, khoét con mắt, đem xuống Ga-xa, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi, và bắt người phải xay cối trong ngục. (Tù tội)
• Thần Đa-gôn được tôn cao: “con cá nhỏ”
Các Q 16:24 Dân sự vừa thấy người, cũng cất tiếng khen ngợi thần mình, mà rằng: Thần chúng ta đã phó kẻ thù nghịch vào tay chúng ta, là kẻ đã phá hại xứ chúng ta, và đã giết biết bao nhiêu người!
• Làm trò cười cho thiên hạ: Các Q 16:25 Đang khi lòng rất hớn hở, chúng la lên rằng: Hãy gọi Sam-sôn, để hắn làm trò vui cho chúng ta. Vậy, chúng dẫn Sam-sôn ở ngục đến, rồi người làm trò trước mặt chúng. Người ta đã để người đứng giữa các cột;
• Bị chết: Các Q 16:29 Sam-sôn vớ lấy hai cây cột chính giữa đỡ chịu cái đền, một cây ở bên hữu và một cây ở bên tả, nhận vào, mà rằng: Nguyện tôi chết chung với dân Phi-li-tin! Đoạn, người rán hết sức, xô hai cây cột, đền đổ xuống trên các quan trưởng và cả dân sự ở đó 31c Sam-sôn (chết và chôn) làm quan xét trong Y-sơ-ra-ên hai mươi năm.
CẦU NGUYỆN: Cầu xin Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết và là Đấng giữ sự con phó thác cho đến ngày con được bước vào trong cõi đời đời với Ngài, xin Chúa giúp con đắc thắng và không bị sa vào chước cám dỗ của ma-quỉ, làm đau khổ chính mình, làm tổn thương, và gây vấp phạm cho người khác. Con cảm ơn Chúa, trong Danh Chúa Jesus Christ, A-men!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =