Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu gốc: Giê-rê-mi 33:3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.
Mục đích: 1 Giăng 5:14 Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.
1. Mệnh lệnh và lời hứa của Chúa: Ma-thi-ơ 7:7 Hãy xin; sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
     a. Chúa xác định lời này một lần nữa: Ma-thi-ơ 7:8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
    b. Chúa dùng hình ảnh của cha thiên nhiên để bày tỏ tình Cha siêu nhiên:
Ma-thi-ơ 7:9-10 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?  Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?  Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? → (Lu-ca 11:13b huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!)
2. Những lời cầu xin được Chúa nhậm trong Kinh thánh:
     a. Lời cầu nguyện Giô suê: Giô-suê 10:12 Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân A-mô-rít cho dân Y-sơ-ra-ên, thì Giô-suê thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Y-sơ-ra-ên, mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn; Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng A-gia-lôn!
• Được Chúa nhậm lời: Giô-suê 10:13-14 Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Gia-sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời, và không vội lặn ước một ngày trọn.  Từ trước và về sau, chẳng hề có ngày nào như ngày đó, là ngày Đức Giê-hô-va có nhậm lời của một loài người; vì Đức Giê-hô-va chiến cự cho dân Y-sơ-ra-ên.
     b. Lời cầu nguyện của Gia-bê: 1 Sử-ký 4:10 Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn; nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu!
• Được Chúa nhậm lời: 1 Sử-ký 4:10c Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện.
     c. Lời cầu nguyện của Sa-lô-môn: 1 Các Vua 3:5-10 Tại Ga-ba-ôn, lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-môn trong cơn chiêm bao, và phán với người rằng: Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi. Sa-lô-môn thưa rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tớ Chúa trị vì kế Đa-vít, là cha tôi; nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao.  Kẻ tôi tớ Chúa ở giữa dân của Chúa chọn, là một dân đông vô số, không thể đếm được.  Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa?  Lời của Sa-lô-môn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó.
• Được Chúa nhậm lời: 1 Các Vua 3:11-14 Đức Chúa Trời phán với người rằng: Bởi vì ngươi đã cầu xin điều này, mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán,  nầy, Ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng đến đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang.  Vả lại, Ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến đỗi trọn đời ngươi, trong vòng các vua, sẽ chẳng có ai giống như ngươi.  Lại nếu ngươi đi trong đường lối Ta, gìn giữ luật pháp và điều răn Ta, như Đa-vít, cha ngươi, đã đi, thì Ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm. → (Ê-phê-sô 3:20c làm trổi hơn vô cùng mọi việc…cầu xin hoặc suy tưởng.)
     d. Lời cầu nguyện của một tên tử tội trên thập tự giá gần Chúa Jêsus:      Lu-ca 23:40-42 Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao?  Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác.  Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!
• Được Chúa nhậm lời: Lu-ca 23:43 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, Ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với Ta trong nơi Ba-ra-đi.
3. Lời cầu nguyện được nhậm trong Danh Chúa Jêsus: Để Cha được sáng danh
Giăng 14:13 Các ngươi nhân danh Ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, Ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. → (Lu-ca 10:17 Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỉ cũng phục chúng → Mác 16:17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh Ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.)
4. Lời cầu nguyện được nhậm trong lời của Chúa Jêsus: Giăng 15:7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. → (Giăng 4:34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến, và làm trọn công việc Ngài→ Giăng 6:38 Vì Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta đến.) → 1 Giăng 5:14.
5. Những lý do lời cầu nguyện không được nhậm:
     a. Cầu nguyện nhưng ghi ngờ: Gia-cơ 1:6-7 Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.  Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa
     b. Cầu nguyện trái lẽ: Gia-cơ 4:3 Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.
     c. Không hiểu điều mình cầu xin: Ma-thi-ơ 20:20-24 Có mẹ của các con trai Xê-bê-đê cùng các con mình đến gần Đức Chúa Jêsus, lạy Ngài đặng hỏi một chuyện.  Ngài phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài.  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà Ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: Chúng tôi uống được.  Ngài phán rằng: Thật các ngươi sẽ uống chén Ta nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả Ta, thì chẳng phải tự Ta cho được; ấy là cho những người nào mà Cha Ta đã sửa soạn cho.  Mười môn đồ kia nghe sự xin đó, thì giận hai anh em.
     d. Sự cầu nguyện không đến từ Chúa: Lu-ca 9:51-55 Khi gần đến kỳ Đức Chúa Jêsus được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Giê-ru-sa-lem.  Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi, vào một làng của người Sa-ma-ri, để sửa soạn nhà trọ cho Ngài;  song người Sa-ma-ri không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Giê-ru-sa-lem.  Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài, thấy vậy, nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng?  Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại quở hai người, mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần (linh) nào xui giục mình.
6. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + eight =