Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:7-8
Câu gốc: Châm-ngôn 8:17 Ta yêu mến những người yêu mến Ta, phàm ai tìm kiếm Ta sẽ gặp Ta
Mục đích: Giê-rê-mi 29:13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.
1. Mệnh lệnh và lời hứa của Chúa: Ma-thi-ơ 7:7b Hãy tìm, sẽ gặp; 8b Bởi vì, hễ ai tìm thì gặp;
2. Tâm tình tìm kiếm Chúa của vua Đa- vít: Thi-thiên 27:4 Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài. → (Thi- 105:4b)
     • Tìm kiếm Chúa khi vừa sáng: (Vô cùng khao khát) Thi-thiên 63:1 Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.
3. Gương của vua A-sa
      a. Vua tìm kiếm và kêu gọi dân sự tìm kiếm Chúa: 2 Sử-ký 14:2 A-sa làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người; … 4 người khuyên Giu-đa phải tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, cùng làm theo luật pháp và điều răn của Ngài.
• Vua từ bỏ thờ hình tượng, được Chúa ban bình an: 1 Các Vua 15:13 Lại, người cũng cất chức thái hậu khỏi Ma-a-ca, bà nội mình, bởi vì bà có dựng tượng Át-tạt-tê. A-sa đánh hạ hình tượng của bà, đốt tại trong trũng Xết-rôn. → 2 Sử-ký 14:3-5
2 Sử- 14:6 Người xây những thành bền vững trong đất Giu-đa, vì trong mấy năm đó xứ hòa bình, không có chiến trận, bởi Đức Giê-hô-va đã ban cho người được an nghỉ.
• Chúa cho A-sa thắng trận vì vua hết lòng tìm kiếm và nhờ cậy Chúa:
2 Sử-ký 14:8 A-sa có một đạo binh ba mươi vạn, cầm khiên và giáo, và hai mươi tám vạn người Bên-gia-min cầm thuẫn và giương cung; → 9. Xê-rách, người Ê-thi-ô-bi kéo đạo binh một trăm vạn người, và ba trăm cỗ xe, → 11. A-sa cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, mà rằng: Lạy Đức Giê-hô-va! Trừ ra Chúa chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh; Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ôi! Xin hãy giúp đỡ chúng tôi, vì chúng tôi nương cậy nơi Chúa; ấy là nhân danh Chúa mà chúng tôi đến đối địch cùng đoàn quân này. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi; chớ để loài người thắng hơn Chúa! → Chúa đã cho ông thắng trận
     b. Vua A-sa bắt đầu thất bại vì tìm kiếm sự giúp đỡ của con người: 2 Sử-ký 16:1-3
• Chúa gởi tiên tri Ha-na-ni đến cảnh báo Vua: 2 Sử-ký 16:7b-9 Bởi vì vua nương cậy vua Sy-ri, không nương cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông, nên đạo quân vua Sy-ri đã thoát khỏi tay ông.  Dân Ê-thi-ô-bi và dân Li-by há chẳng phải một đạo quân đông lắm sao? Xe và lính kỵ họ há chẳng phải nhiều lắm ư? Dẫu vậy, bởi vua nhờ cậy Đức Giê-hô-va, nên Ngài phó chúng nó vào tay vua.  Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trong việc này vua có cư xử cách dại dột, nên từ này về sau vua sẽ có giặc giã.
• Vua nổi giận: 2 Sử 16:10 A-sa nổi giận đấng tiên kiến, đem cầm tù người; vì tại việc ấy, vua tức giận người lắm. Trong lúc đó, A-sa cũng hà hiếp mấy người của dân sự.
• Vua không tìm kiếm Chúa: 2 Sử- 16:12 Năm thứ ba mươi chín đời A-sa trị vì, A-sa bị đau chân, đến đỗi nặng lắm; trong cơn bịnh người không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, nhưng tìm kiếm những thầy thuốc. (Qua đời năm thứ bốn mươi mốt đời người trị vì)
4. Gương của Xa-chê tìm và gặp Chúa: Lu-ca 19:1-2 Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ri-cô, đi ngang qua phố.  Tại đó, có một người tên là Xa-chê, làm đầu bọn thâu thuế, và giàu có.
• Xa chê gặp trở ngại khi tìm xem Chúa: Lu-ca 19:3 Người đó tìm xem Đức Chúa Jêsus là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm, mà mình lại thấp.
• Phương cách của Xa-chê để tìm thấy Chúa: Lu-ca 19:4 Vậy, Xa-chê chạy trước, trèo lên cây sung, để ngó thấy Đức Chúa Jêsus, vì Ngài phải đi qua đó.
• Chúa nhìn thấy và muốn gặp Xa-chê: Lu-ca 19:5 Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay Ta phải ở nhà ngươi.
• Thái độ của Xa-chê khi được Chúa gọi xuống: Lu-ca 19:6 Xa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài.
• Thái độ của đoàn dân đối với Xa-chê khi gặp được Chúa: Lu-ca 19:7 Ai nấy thấy vậy, đều lằm bằm rằng: Người nầy vào nhà kẻ có tội mà trọ!
• Thái độ của Xa-chê khi gặp mặt Chúa: (Quyết định thay đổi cách sống) Lu-ca 19: 8 Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư.
• Chúa xác nhận và binh vực Xa-chê: Lu-ca 19:9 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham. → (Ê-sai 45:19 Ta chẳng hề nói cách kín giấu, chẳng nói trong nơi của đất tối tăm. Ta chẳng từng phán cùng dòng dõi Gia-cốp rằng: Các ngươi tìm Ta là vô ích. Ta, là Đức Giê-hô-va, phán sự công bình, truyền điều chân thật.)
→ Vì Đức Chúa Jêsus đến tìm và cứu Xa-chê: Lu-ca 19:10 Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.
5. Chúa quở trách đoàn dân vì họ tìm Chúa cho nhu cầu thể xác: Giăng 6:24-27 đoàn dân thấy Đức Chúa Jêsus không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Ca-bê-na-um để tìm Đức Chúa Jêsus.  Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: Lạy thầy, thầy đến đây bao giờ?  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm Ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no.  Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi. (Thi-thiên 14:2)
• Người Giu-đa từ chối Chúa khi gặp mặt Ngài: Giăng 8:21-22 Ngài lại phán cùng chúng rằng: Ta đi, các ngươi sẽ tìm Ta, và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi Ta đi.  Người Giu-đa bèn nói rằng: Người đã nói: Các ngươi không thể đến được nơi ta đi, vậy người sẽ tự tử sao? → (Châm 1:28 Bấy giờ chúng nó sẽ kêu cầu cùng Ta, nhưng Ta sẽ không đáp lời; Sáng sớm chúng nó sẽ tìm Ta nhưng không gặp được … 24 Bởi vì Ta kêu gọi, mà các ngươi không khứng nghe, Ta giơ tay Ta ra, lại chẳng có ai chú ý;) Ê-sai 55:6-7 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!  Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.
• Tội nhân từ chối tin Chúa sẽ không dám gặp mặt Ngài trong ngày chung kết: Khải-huyền 6:14-17 Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình;  các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con!  Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?
6. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Thánh Linh và ứng dụng vào đời sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × four =