Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu gốc: Lu-ca 16:17 Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi.
Mục đích: Ê-sai 55:11 thì lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.

I. Đức Chúa Jêsus xác minh sự tồn tại của luật pháp: Ma-thi-ơ 5:18a Vì Ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.
1. Vì Ta nói thật: Ma-thi-ơ 5:18a
     a. Ngài xác nhận Ngài là Lẽ thật: Giăng 14:6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.
Ê-sai 55:8 Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.
   b. Sứ đồ Phi-e-rơ xác nhận Ngài không hề dối trá: 1 Phi-e-rơ 2:22 Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá;
   c. Sứ đồ Giăng xác nhận Ngài là Đấng chân thật: 1 Giăng 5:20 Nhưng chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chân thật, và chúng ta ở trong Đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.
2. Sự tồn tại của luật pháp (lời Chúa): Ma-thi-ơ 5:18b đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được … (Vì Ngài đến để thực hiện và hoàn tất hết mọi yêu cầu về sự công bình, và bày tỏ yêu thương của Đức Chúa Trời cho nhân loại)
 • Một chấm, (được dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ), là chữ (י yod),  chữ cái có nét nhỏ nhứt (giống như một dấu chấm) trong bảng chữ cái Hê-bơ-rơ.
 • Một nét, là chữ (ו vav): chữ có nét đơn giản nhất của bảng chữ cái Hê-bơ-rơ.
3. Cho đến khi mọi sự được trọn: Ma-thi-ơ 5:17b Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.
   a. Về sự sinh ra của Ngài: Ga-la-ti 4:4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, 5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.
   b. Về sự báp tem của Ngài: Ma-thi-ơ 3:15 Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. –> Lu-ca 16:16 Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó.
• Ngài đến để bày tỏ lẽ thật của luật pháp: Giăng 1:17 Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.
    c. Về sự thương khó: Lu-ca 22:37 Vì Ta rao cho các ngươi, có lời chép rằng: Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình Ta. Thật vậy, sự đã chỉ về Ta hầu được trọn. (Lu-ca 24:27 Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.)
    d. Về sự chết: Giăng 19:28 Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. 30 Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. (Hê-bơ-rơ 10:10 Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả. 14 Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời.)
     e. Làm trọn trong lòng người tin nhận Ngài: Phi-líp 1:6 tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ. –> 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin.
     f. Sự cuối cùng khi mọi sự được trọn: 1 Cô-rinh-tô 15:24 Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực; 25 vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chơn mình. 26 Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. 27 Vả, Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chơn Ngài; mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra Đấng làm cho muôn vật phục Ngài. 28 Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bấy giờ chính mình Con sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự.
       • Cứu chuộc thân thể chúng ta một cách trọn vẹn: 1 Cô-rinh-tô 15:52 trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.  Phi-líp 3:21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.
       • Tạo dựng lại muôn vật: Khải-huyền 21:5 Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, Ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật.
II. Đức Chúa Jêsus cảnh báo về việc sử dụng điều răn của Chúa: Ma-thi-ơ 5:19a Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng;
1. Vì người Pha-ri-si bỏ lời Chúa dạy để theo lời truyền khẩu của con người:
Lu-ca 11:42 Song khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời, thì các ngươi bỏ qua! Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác.  Mác 7:9 Ngài cũng phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình.
     a. Họ trở thành kẻ bắt bớ Đức Chúa Jêsus: Ma-thi-ơ 15:2 Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? Vì họ không rửa tay trước khi ăn. 3 Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? 6 Như vậy, các ngươi đã vì lời lời truyền mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. –> Cô-lô-se 2:8 Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.
       • Vì ai thêm lời Chúa: Châm-ngôn 30:6 Chớ thêm chi vào các lời Ngài. E Ngài quở trách ngươi, và ngươi bị cầm nói dối chăng.  Khải 22:18 Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy.  Lu-ca 12:47 Đầy tớ nầy đã biết ý chủ mình, mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Song đầy tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị đòn ít. Vì ai được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.
       • Ai bớt lời Chúa: Khải-huyền 22:19 Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.
     b. Bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng: 1 Cô-rinh-tô 3:15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.
2. Phước hạnh của người giữ và dạy điều răn của Chúa: Ma-thi-ơ 5:19b còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.
     a. Đọc, nghe, và làm theo điều răn của Chúa: Khải-huyền 1:3 Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.
       • Giữ cho đến cuối cùng: Khải-huyền 2:25 Chỉn các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có, cho tới chừng Ta đến.
     b. Dạy dỗ người khác: Rô-ma 12:7 ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ  (Rô-ma 2:21 dạy cho chính mình)
       • Được còn lại đời đời: 1 Giăng 2:17 Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
       • Được sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi: Đa-ni-ên 12:3 Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.
     c. Được xưng là lớn trong nước thiên đàng:
       • Được ban quyền cai trị của Ngài: Khải-huyền 2:26 Kẻ nào thắng, và giữ các việc của Ta đến cuối cùng, Ta sẽ ban cho quyền trị các nước: 27 kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính Ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha ta.
       • Được ban cho ngôi sao mai: Khải-huyền 2:28 Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. 29 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!
       • Được ngồi đồng trị với Chúa: Khải-huyền 3:21 Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài.
Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và nhờ Ngài để ứng dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 14 =