Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu gốc: Giăng 16:33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!
Mục đích: Ê-phê-sô 6:12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.
“Chúng ta có một trận chiến bên trong là xác thịt (Rô-ma 7:14-24) và kẻ tác động bên ngoài là ma-quỉ (1 Phi-e-rơ 5:8). Vậy nên, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi vũ khí để được đắc thắng với Ngài bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.”
ĐIỀU THỨ I: BƯỚC ĐI TRONG LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI
1. Nghe lời Chúa để có đức tin: Rô-ma 10:17 Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. (Bởi Đức Thánh Linh hành động)
     a. Suy gẫm và làm theo: Để đi với Chúa và chiếm lấy đất hứa
Giô-suê 1:8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong con đường mình, và mới được phước.
b. Giữ điều răn và nhận biết Ngài ở trong lòng bởi Đức Thánh Linh: 1 Giăng 3:24 Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.
 • Được thiên đàng hiện diện: Giăng 14:23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người.
2. Từ bỏ xác thịt: 1 Phi-e-rơ 2:11 Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn.
3. Đầu phục Đức Chúa Trời: Gia-cơ 4:7 Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. → Ê-phê-sô 6:17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.
4. Dùng lời Chúa để đẩy lùi sự tấn công của ma quỉ như Chúa Jêsus đã làm:
 a. Đức Chúa Jêsus bị cám dỗ về đáp ứng nhu cầu của xác thịt (vì lợi):
Ma-thi-ơ 4:1 Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. 2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. 3 Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.
Đức Chúa Jêsus đánh bại kẻ cám dỗ bằng lời đã chép: Ma-thi-ơ 4:4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. → (Phục 8:3 Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.)
b. Chúa bị ma quỉ cám dỗ về sự nổi tiếng = phép lạ (vì danh): Ma-thi-ơ 4 :5 Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 6 và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.
Ma quỉ trích Kinh Thánh trong Thi-thiên 91:11 Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. 12 Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng. (Thử Chúa có làm chăng)
Chúa dùng lời đã chép để cấm ma-quỉ thử Chúa: Ma-thi-ơ 4:7 Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.  (Phục-truyền 6:16 Các ngươi chớ thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, như đã thử Ngài tại Ma-sa) → Xuất Ê- 17:7 Người đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì cớ việc cãi lộn mà dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng? → Hê-bơ-rơ 3:8 Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn, là ngày thử Chúa trong đồng vắng.
c. Chúa bị ma quỉ cám dỗ về quyền lực: Ma-thi-ơ 4:8 Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; 9 mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.
Chúa dùng quyền của Chúa để ra lịnh cho ma-quỉ lui ra: Ma-thi-ơ 4:10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. 11 Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.  2 Phi-e-rơ 3:7 Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.
ĐIỀU THỨ II: TIN VÀ BƯỚC ĐI TRONG DANH ĐỨC CHÚA JÊSUS
1. Tin và bước đi trong Danh Đức Chúa Jêsus:
 a. Nhận biết quyền năng trong danh của Đức Chúa Jêsus: Phi-líp 2:7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 9 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.
 b. Tin và nhận danh Ngài: Giăng 1:12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, → (1 Giăng 5:5 Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?)
2. Nhờ Danh Đức Chúa Jêsus mà trừ quỉ: Mác 16:17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh Ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; → (Thi-thiên 91:14 Bởi vì người tríu mến Ta, nên Ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh Ta.
a. Đức Chúa Jêsus cậy Đức Thánh Linh mà trừ quỉ: Ma-thi-ơ 12:28 Mà nếu Ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.
b. Nhờ Danh Đức Chúa Jêsus để giải cứu và chữa lành: Công-vụ 3:6 Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! 7 Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững; … 16 Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người nầy là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người nầy sự mạnh khỏe trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi.
ĐIỀU THỨ III: BƯỚC ĐI TRONG HUYẾT ĐỨC CHÚA JÊSUS
1. Nhận biết mình có giao ước trong huyết của Đức Chúa Jêsus: Ma-thi-ơ 26:26 Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể Ta. 27 Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; 28 vì nầy là huyết Ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.
Giăng 6:56 Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người.
a. Đã được hòa thuận với Chúa bởi huyết Chúa Jêsus: Cô-lô-se 1:20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.
b. Đã nhờ huyết của Ngài để được xưng công bình: Rô-ma 5:9 Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! → (Hê-bơ-rơ 9:14 huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!)
 c. Ma-quỉ không có quyền trên đời sống của chúng ta: Cô-lô-se 2:14 Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; 15 Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.  (Nếu chưa nhận biết hãy bắt đầu xưng điều này ra)
2. Nhận biết mình được đắc thắng bởi huyết Chiên Con và lời làm chứng:
Khải-huyền 12:11 Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. (Cẩn thận những gì chúng ta nói)
a. Hãy bước đi trong sự đắc thắng Chúa đã trang bị: Ê-phê-sô 6:13 Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. 14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, 15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. 16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. 18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. → (Rô-ma 8:26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.)
 b. Hãy đứng vững và chống cự nó: 1 Phi-e-rơ 5:9 Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.
Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa chúng con nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. (Rô-ma 8:37b) Ấy cũng là vì đó mà chúng con làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. (Cô-lô-se 1:29)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 8 =