Tải MP3 Tải Dàn Bài


THỜI ĐIỂM KẺ THÙ BỊ ĐÁNH VÀ TIÊU DIỆT

Thi-thiên 18:37-42

Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.
Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.
1. Rượt theo kẻ thù/tận diệt: Thi-thiên 18:37 Tôi rượt đuổi kẻ thù nghịch tôi, và theo kịp; Chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng nó. (Rô-ma 8:37)
2. Không thể dậy được/sa ngã dưới chân: Thi-thiên 18:38 Tôi đâm lủng chúng nó, đến nỗi chúng nó không thế dậy lại được; Chúng nó sa ngã dưới chân tôi. (Hê-bơ-rơ 2:14)
• Chúa khiến kẻ thù bị xếp rệp: Thi-thiên 18:39 Vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức lực để chiến, khiến kẻ dấy nghịch cùng tôi xếp rệp dưới tôi.
• Chúa khiến kẻ thù xây lưng/kẻ ghét bị diệt: Thi-thiên 18:40 Chúa cũng khiến kẻ thù nghịch xây lưng cùng tôi; Còn những kẻ ghét tôi, tôi đã diệt chúng nó rồi. (Giăng 16:33)
• Chúa không ủng hộ kẻ thù: Thi-thiên 18:41 Chúng nó kêu, nhưng chẳng có ai cứu cho; Chúng nó kêu cầu Đức Giê-hô-va, song Ngài không đáp lại. (Dân-số Ký 14:9; 2 Cô-rinh-tô 10:4)
• Kẻ thù nát như bụi/như bùn ngoài đường: Thi-thiên 18:42 Bấy giờ tôi đánh nát chúng nó ra nhỏ như bụi bị gió thổi đi; Tôi ném chúng nó ra như bùn ngoài đường. (Cô-lô-se 2:15; Ê-sai 14:19; Phục-truyền 33:27)
Cầu nguyện theo: Ê-phê-sô 6:10 Con phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. 11 Con mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 12 Vì con đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. 13 Vậy nên, con lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, con có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, con được đứng vững vàng. 14 Vậy, con đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, 15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. 16 Con lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó con có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 17 Con cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. 18 Con nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Con dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Ha-lê-lu-gia! Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × four =