Tải MP3Tải MP3 Tải Dàn Bài

Phần 1


Phần 2

ĐƯỢC YÊU, ĐỂ YÊU
Kinh Thánh: Giăng 15:9-17
*******
Câu ghi nhớ: Giăng 13:35  Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.
Mục đích: Chúa yêu thương chúng ta, Ngài chọn lựa chúng ta làm môn đồ Ngài để chuyển tải tình yêu đến những người chung quanh, giúp họ biết và được cứu.
I. LỜI HỨA VỀ TÌNH YÊU THƯƠNG
Giăng 15:9  Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của Ta.
1. Cha yêu thương Ta thế nào
• Cha giao hết mọi vật: Giăng 3:35 Cha đã yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con.
• Tỏ mọi điều lớn lao: Giăng 5:20 Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm; Cha sẽ tỏ cho Con công việc lớn lao hơn những việc nầy nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng.
• Lý do được Cha yêu: Giăng 10:17 Nầy, tại sao Cha yêu Ta: Ấy vì Ta phó sự sống mình
để được lấy lại.
2. Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy
Yêu đến cuối cùng: Giăng 13:1 Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.
• Truyền lời Cha cho: Giăng 17:8 Vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con,
• Cầu thay: Giăng 17:9 Con vì họ mà cầu nguyện …11b Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong
danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy…15 Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác… 20 Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, 21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng Ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.
• Muốn chúng ta ở trong sự vinh hiển Ngài: Giăng 17:24 Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì
những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.
3. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của Ta: Bí quyết để được yêu và yêu
II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ Ở TRONG SỰ YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA?
Giăng 15:10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của Ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương Ta, cũng như chính Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài.
1. Tin Danh Ngài: 1 Giăng 3:23 Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta.
2. Nhờ Đức Thánh Linh: 1 Giăng 3:24 Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. (Ga-la-ti 5:22a)
3. Theo gương Đức Chúa Jesus: Giăng 15:10b cũng như chính Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài (1 Phi-e-rơ 2:21c); Giăng 13:15 Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi. 16 Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. 17 Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.
III. ĐƯỢC VUI MỪNG TRỌN VẸN
Giăng 15:11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của Ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.
1. Sự vui mừng của Đức Chúa Jêsus:
• Được xức dầu vui mừng: Hê-bơ-rơ 1:9 Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng xức cho, khiến Chúa trổi hơn kẻ đồng loại mình.
• Vui mừng để hy sinh: Hê-bơ-rơ 12:2 nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. (Công-vụ 2:28)
2. Cầu thay cho chúng ta được vui mừng: Giăng 17:13 Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đang khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con. (Ga-la-ti 5:22)
Không ai cướp được sự vui mừng: Giăng 16:22 Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng Ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được.
• Cầu xin/được trả lời trong Danh Đức Chúa Jêsus: Giăng 16:24 Đến bây giờ, các ngươi
chưa từng nhân danh Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.
3. Làm thế nào để nhận sự vui mừng?
• Nhận sự cứu rỗi: Công 8:8 Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. (Tại Sa-ma-ri)
• Yêu mến Chúa: 1 Phi-e-rơ 1:8 Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ
anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: 9 nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.
• Chịu thương khó với Chúa: 1 Phi-e-rơ 4:13 Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. (Rô-ma 12:12)
IV. ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA: Yêu người khác
Yêu người khác như Chúa yêu mình: Giăng 15:12 Điều răn của Ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như Ta đã yêu các ngươi. (Giăng 13:34)
Điều răn thứ 1: Ma-thi-ơ 22:37 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn,
hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. 38 Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.
• Điều răn thứ 2: Ma-thi-ơ 22:39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. (Rô- 13:8)
1. Hành động của Đấng yêu thương:
Phó sự sống mình: Giăng 15:13 Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó
sự sống mình. (10:11 Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.)
Làm theo Ngài: 1 Giăng 3:16 Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì
chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. 17 Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!
2. Trở nên bạn của Chúa yêu thương:
Giăng 15:14 Ví thử các ngươi làm theo điều Ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu Ta.
Môi-se: Xuất 33:11 Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se, như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. (Áp-ra-ham: Gia-cơ 2:23 Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời) Hê-nóc; Đa-ni-ên…
3. Thay đổi địa vị: Giăng 15:15 Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết
điều chủ mình làm nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta.
4. Nhận thức được chọn lựa để yêu thương: Giăng 15:16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. (Giăng 13:35 Môn đồ Ta)
5. Mệnh lệnh: Giăng 15:17 Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. (1 Phi-e-rơ 1:22 Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng;)
• Bông trái biểu lộ của tình yêu thương: 1 Côrinh 13:4 tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,…7 tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.
Yêu chồng/vợ: Ê-phê-sô 5:25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, … 33 Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. (Rô-ma 12:10)
Yêu kẻ lân cận: Mác 12:33 thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy của lễ (Phi-líp 2:1-2)
Yêu kẻ thù: Ma-thi-ơ 5:43 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. 44 Song Ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. (Lu-ca 6:32, 35)
V. KẾT CUỘC
1. Cảnh báo: Nếu không có tình yêu thương
• Kẻ nói dối 1 Giăng 4:20 Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.
Mọi việc làm sẽ trở nên vô nghĩa: 1 Cô-rinh-tô 13:1 Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. 2 Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. 3 Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.
2. Phước hạnh của tình yêu thương:
• Không hư mất: 1 Cô-rinh-tô 13:8  Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. (1 Cô-rinh-tô 13:13  Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.)
• Ở trong sự hiện diện của Chúa: 1 Giăng 4:12  Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. (Giăng 14:23  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.)
• Được Chúa ban phước: Thi-thiên 133:1  Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay! 2 Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người; 3 Lại khác nào sương móc Hẹt-môn sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời.

(CẦU NGUYỆN: Theo bài học)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − one =