Tải MP3Tải MP3Tải Dàn Bài


Thi-thiên 18:43-45
Câu ghi nhớ: Gia-cơ 1:25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.

Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.
1. Được Chúa lập làm đầu các nước:
Thi-thiên 18:43 Chúa đã cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự; Lập tôi làm đầu các nước; Một dân tộc tôi không quen biết sẽ hầu việc tôi.
Tranh giành:
• Lót tranh giành với Áp-ra-ham: Sáng-thế Ký 13:8
• Những bọn chăn chiên của Ghê-ra tranh giành với Y-sác: Sáng-thế Ký 26:22
 Tranh giành của lưỡi: Thi-thiên 31:20
 Tranh giành vô cớ : Châm-ngôn 3:30
2. Kẻ thù/ Ngoại bang sợ hãi khi nghe danh
Thi-thiên 18:44  Vừa khi nghe nói về tôi; chúng nó sẽ phục tôi; Các người ngoại bang sẽ giả bộ vâng theo tôi. 45 Các người ngoại bang sẽ tàn mạt, đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ.
Chúng ta có Danh cao hơn hết mọi danh; Phi-líp 2:6-9; Ê-phê-sô 1:20-23
• Hãy sử dụng Danh Chúa ban cho chúng ta:
Lu-ca 10:19  Nầy, Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.
Mác 16:17  Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh Ta mà trừ quỉ;

Cầu nguyện để xin Chúa nhắc nhở: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, con cầu xin Đức Chúa Cha ban Thần linh sự sống, khôn ngoan, và thông sáng của Ngài để giúp đỡ con. Giăng 14:26 Cầu xin Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ con mọi sự, nhắc lại cho con nhớ mọi điều Ngài đã phán cùng con. Giăng 16:13 Xin Thần lẽ thật đến, Ngài dẫn con vào mọi lẽ thật; Châm-ngôn 6:21 Xin Chúa ghi tạc Lời Ngài nơi lòng con luôn luôn, và giúp con đeo nó nơi cổ con. 22 Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con; Lúc con ngủ, nó gìn giữ con; Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con. 23 Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống. Giăng 8:32 Vì con biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha con và dòng dõi con được tự do để làm theo ý muốn của Ngài. Xin Chúa được vinh hiển qua con và dòng dõi con. Ha-lê-lu-gia! Amen.

TAKE MORE OF ME AND GIVE ME MORE OF YOU LORD JESUS
Give me more of Your humility, patience, kindness, goodness, love.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 11 =