Tải MP3Tải MP3Tải Dàn Bài


CẢM TẠ VÀ TÔN CAO DANH CHÚA
Thi-thiên 18:46-50
Câu ghi nhớ: Gia-cơ 1:25  Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.
Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18  Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.
1. Tôn cao Danh Chúa
Thi-thiên 18:46 Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao!
a. Đấng hằng sống:
  •   Quyền năng của Đấng hằng sống:
Phục-truyền 32 :39 Bây giờ, hãy xem Ta là Đức Chúa Trời, Ngoài Ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, Làm cho bị thương và chữa cho lành, Chẳng có ai giải cứu khỏi tay Ta được. 40 Vì Ta giơ tay chỉ trời Mà thề rằng: Ta quả thật hằng sống đời đời, 41 Khi Ta mài lưỡi sáng của gươm Ta, Và tay Ta cầm sự đoán xét, Thì Ta sẽ báo thù kẻ cừu địch Ta, Cùng đối trả những kẻ nào ghét ta. 42 Ta sẽ làm cho các mũi tên Ta say huyết; Lưỡi gươm Ta ăn thịt, Tức là huyết của kẻ bị giết và của phu tù, Thịt của đầu các tướng thù nghịch. 43 Hỡi các nước! hãy vui mừng với dân Ngài, Vì Đức Chúa Trời sẽ báo thù huyết của tôi tớ Ngài, Trả thù kẻ cừu địch Ngài, Và tha tội cho xứ và cho dân của Ngài.
==> Ở dưới cánh tay của Đấng hằng sống: Phục-truyền 33:27 Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, Ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài, Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi, Và phán cùng ngươi rằng: Hãy diệt đi!
==> Bởi Lời hằng sống: 1 Phi-e-rơ 1:23 anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.
==> Đấng hằng sồng đời đời: Khải-huyền 10 : 6 chỉ Đấng hằng sống đời đời, là Đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa; 7 nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.
b. Đáng ngợi khen hòn đá tôi:
1 Sử-ký 16:25 Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, Đáng kính sợ hơn các thần.
Thi-thiên 145:3 Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay; Sự cao cả Ngài không thể dò xét được.
2 Cô-rinh-tô 11:31 Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus, là Đấng đáng ngợi khen đời đời vô cùng, biết rằng tôi không nói dối đâu.
c. Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao:
1 Sử-ký 29:11 Hỡi Đức Giê-hô-va sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.
•  Lời Chúa được tôn cao :Thi-thiên 138:2 Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho Lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh Chúa.
***  Cảnh báo:  Danh Chúa không được tôn cao: Rô-ma 2:24 Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép.
2. Nhận biết Ngài là Đấng báo oán
Thi-thiên 18:47 Tức là Đức Chúa Trời báo oán cho tôi, khiến các dân suy phục tôi.
• Báo oán: Ê-sai 59:18 Ngài báo trả cho người ta tùy việc họ làm: sự thạnh nộ cho kẻ đối địch Ngài, sự báo oán cho kẻ thù nghịch; Ngài sẽ báo trả các cù lao.
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:6 Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng.
• Khiến mọi dân suy phục tôi: Thi-thiên 66:3 Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Các việc Chúa đáng sợ thay! Nhân vì quyền năng rất lớn của Chúa, những kẻ thù nghịch Chúa đều sẽ suy phục Chúa.  (Thi-thiên 47:3 Ngài khiến các dân suy phục chúng tôi , và là các nước phục dưới chân chúng tôi).
==> Chà đạp kẻ thù dưới chân: Lu-ca 10:19 Nầy, Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.
==> Kẻ thù sấp mình xuống chân: Khải-huyền 3:9 Nầy, Ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối; nầy, Ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi.
3. Đấng giải cứu
Thi-thiên 18:48 Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi; Thật Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ dấy nghịch cùng tôi. Và cứu tôi khỏi người hung bạo.
• Giải cứu khỏi kẻ thù: Thi-thiên 91:14 Bởi vì người tríu mến Ta, nên Ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh Ta. 15 Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian truân, Ta sẽ ở cùng người, giải cứu người, và tôn vinh người
==> Giải cứu khỏi cơn thạnh nộ: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,

• Chúa nâng tôi lên: 2 Sa-mu-ên 22:49b Thật Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ dấy nghịch cùng tôi, Và cứu tôi khỏi người hung bạo.
Thi-thiên 30:1 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi tôn trọng Ngài, vì Ngài nâng tôi lên, Không cho phép kẻ thù nghịch vui mừng vì cớ tôi.
==> Nhắc nhở: 1 Phi-e-rơ 5:6 Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên;
Cảnh báo: Thi-thiên 102:10b Vì Chúa có nâng tôi lên cao, rồi quăng tôi xuống thấp.
Ma-thi-ơ 23:12 Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.
• Cứu khỏi người hung bạo: Ê-sai 49:24 Vậy của cải bị người mạnh bạo cướp lấy, há ai giựt lại được sao? Người công bình bị bắt làm phu tù, há ai giải cứu được sao? 25 Song Đức Giê-hô-va phán như vầy: Thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy, sẽ được cứu thoát, mồi của người đáng sợ sẽ bị giựt lại. Vì ta sẽ chống cự kẻ đối địch ngươi, và chính ta sẽ giải cứu con cái ngươi.
Lu-ca 11: 20 Nhưng nếu Ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. 21 Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình, thì của cải nó vững vàng. 22 Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được, thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy, và phân phát sạch của cải.
==> Mạng lịnh: Châm-ngôn 24:11 Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, Và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốn hình khổ.
Cảnh báo:
Giu-đe 1: 20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, 21 hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. 22 Hãy trách phạt những kẻ nầy, là kẻ trù trừ, 23 hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa; còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. 24 Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được, 23 hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa; còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế.
4. Ngợi khen Chúa giữa các dân/ ca tụng danh Ngài:
Thi-thiên 18:49 Vì vậy, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ ngợi khen Ngài giữa các dân, và ca tụng danh của Ngài.
Thi-thiên 105:1 Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài; Khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài!
Thi-thiên 145:4 Dòng dõi nầy sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia, Và rao truyền việc quyền năng của Chúa
5. Cảm tạ/Chúc phước cho dòng dõi mình:
Thi-thiên 18:50 Đức Giê-hô-va ban cho vua Ngài sự giải cứu lớn lao, và làm ơn cho đấng chịu xức dầu của Ngài, tức là cho Đa-vít, và cho dòng dõi người, đến đời đời.
1 Sử-ký 17:10 như từ ngày Ta đã lập quan xét trên dân Y-sơ-ra-ên Ta; Ta sẽ khiến các thù nghịch ngươi phục dưới ngươi. Lại Ta báo cho ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ cất cho ngươi một cái nhà. 14 song Ta sẽ lập người đời đời tại trong nhà Ta và tại trong nước Ta; còn ngôi nước người sẽ được vững chắc cho đến mãi mãi.
Thi-thiên 132:17 Tại đó Ta sẽ khiến sừng Đa-vít đâm chồi; Ta đã sắm sửa ngọn đèn cho đấng chịu xức dầu của Ta.
Ê-sai 9:6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa- vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!
Cầu nguyện: Con cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương đã ban cho chúng con chiến lược của Thiên đàng qua Thi thiên 18, xin Đức Thánh Linh giúp con học, nhớ và làm theo để Cha chúng con trên trời được sáng Danh, và cuộc đời con được phước, trở nên nguồn phước cho nhiều người. Trong Danh Đức Chúa Jesus, Amen.

TAKE MORE OF ME AND GIVE ME MORE OF YOU LORD JESUS
Give me more of Your humility, patience, kindness, goodness, love.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − six =