Tải MP3Tải Dàn Bài


THIÊN SỨ BÀY TỎ VỀ HÀI NHI JÊSUS

Ma-thi-ơ 1:18-25;  Lu-ca 2:8-20

Câu ghi nhớ: Lu-ca 2:10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.
Mục đích: Giúp chúng ta biết các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi. (Hê-bơ-rơ 1:14)
I. THIÊN SỨ ĐẾN VỚI GIÔ SÉP
1. Nan đề của Giô-sép:
•   Vợ mới hứa hôn đã có thai: Ma-thi-ơ 1:18 Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.
•    Muốn ly hôn: Ma-thi-ơ 1:19 Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm.
2. Được Chúa sai thiên sứ đến bày tỏ
Ma-thi-ơ 1:20 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. 21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.
Trong chiêm bao: Lúc Giô-sép đang ngẫm nghĩ về việc ấy (ly hôn)
Gióp 33:15 Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường mình;
•   Nhắc cho Giô-sép nhớ dòng dõi của mình:
Ê-sai 9:6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!
Khải-huyền 22:16 Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói. (Giê- 23:5; A-mốt 9:11)
•   Giải quyết việc tính ly-hôn của Giô-sép: Đừng ngại lấy Ma-ri làm vợ
•   Cho Giô-sép biết nguồn gốc của Thai Nhi: vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. (C21a) Người sẽ sanh một trai (Không bởi từ một con người nào cả!)
Mi-chê 5:1 Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra- ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên;gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.
•   Đặt tên cho Hài Nhi: (C21b) JÊSUS: là Cứu Chúa/ Đức Chúa Giê-hô-va cứu rỗi. Yeshua trong tiếng Do Thái là một dẫn xuất bằng lời nói từ “để giải cứu”, “Cứu rỗi”… Tên ֵשֵׁשּׁעַ “Yeshua” (phiên âm trong Cựu Ước tiếng Anh là Jeshua) là một dạng cuối của tên tiếng Do Thái trong Kinh thánh ְהֹשֻׁעַ Yehoshua (Joshua), Y=J
•   Cho Giô-sép biết mục đích của Ngài đến: (C21c) vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.
Giăng 1:29 Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.
Công-vụ 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
   Chứng minh Kinh Thánh được ứng nghiệm: Ma-thi-ơ 1:22 Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: 23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Ê-sai 7:14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.
Ê-phê-sô 4:6 chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.

3. Thái độ của Giô-sép sau khi nghe lời thiên sứ phán dặn: Làm y như lời
Ma-thi-ơ 1:24 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; 25 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.

II. THIÊN SỨ VÀ NHỮNG KẺ CHĂN CHIÊN
1. Bối cảnh: Lu-ca 2:1 Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. 2 Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri. 3 Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. 4 Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga- li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, 5 để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai. 6 Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. 7 Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. (Lê-vi Ký 12)
2. Thiên sứ hiện ra:
•   Tại ngoài đồng lúc ban đêm: Lu-ca 2:8 Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. (Thâu đêm)
•   Đầy sự vinh hiển của Chúa: Lu-ca 2:9 Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi.
a. Sứ điệp của thiên sứ:
Lu-ca 2:10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa. 12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.
 Đừng sợ chi: Vì họ rất sợ hãi!
 Vì nầy ta báo cho các ngươi một Tin lành:  Ấy là sự vui mừng lớn cho muôn dân.
b. Ý nghĩa sứ điệp:
   Đem sự sáng lớn đến cho nhân loại: Ê-sai 9:1 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.
•   Đem sự vui mừng khôn xiết: Ê-sai 9:2 Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm.
•   Đem sự giải cứu / giải thoát: Ê-sai 9:3 Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an. 4 Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo xống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa.
•   Công-vụ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
•   Thiết lập Vương Quốc của Ngài: Ê-sai 9:5 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.
•   Thiết lập lại ngôi Đa-vít:  Ê-sai 9:6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy! (Ô-sê 4:4-5)
 ĐẤNG CỨU THẾ: Vì thế gian đang bị hư mất cần được cứu. (Rô-ma 3:23; Rô-ma 5:12)
Ma-thi-ơ 1:21c vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.
Công-vụ 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
 CHRIST: Là Đấng được xức dầu: Công-vụ 10:38
Khi làm báp têm, Chúa Giê-su được Đức Chúa Trời bổ nhiệm bằng Thánh Linh. Sau đó, tên của Ngài được ghép với một từ Do Thái cổ là “Mê-si-a”. Từ này trong tiếng Hy Lạp là “Christ”. Cả hai từ ấy đều có nghĩa là “Đấng được bổ nhiệm vào một chức vụ đặc biệt”. Ma-thi-ơ 2:4
 CHÚA: Khải-huyền 1:5 lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian! (Công-vụ 2:36 Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ.) (1 Giăng 5:19; Ê-phê-sô 6:12)
2 Cô-rinh-tô 4:4 cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.

3. Thiên binh và thiên sứ ngợi khen Chúa: Lu-ca 2:13  Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: 14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!
• Sáng danh Chúa: Giăng 12:28 Cha ơi, xin làm sáng danh Cha! Bấy giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, Ta còn làm cho sáng danh nữa!
• Bình an dưới đất: Giăng 14:27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Sự bình an tồn tại và hoạt động: 1 Tê-sa 5:23)

4. Thái độ của bọn chăn chiên nhận sau khi nhận được sứ điệp:
   Khích lệ nhau để đi đến nơi Chúa sinh ra: Lu-ca 2:15 Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay.
•   Họ vội vàng đi đến đó: Lu-ca 2:16 Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.
•   Làm chứng lại điều mình đã thấy và nghe: Lu-ca 2:17 Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó.
•   Thái độ của người nghe lời họ làm chứng:
 Những người chung quanh: Lu-ca 2:18 Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ.
 Ma- ri : Lu-ca 2:19 Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng.

5. Thái độ của bọn chăn chiên khi trở về: Lu-ca 2:20 Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. (Giăng 15:8 Nầy, Cha Ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của Ta vậy. 2 Tê-sa 3:1 Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh, như thể ở trong anh em vậy.)

 

CategoriesĐọc Tiếp Trong Loạt Bài: Thiên Sứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 5 =