Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu Ghi Nhớ: Galati 3:13-14 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, 14 hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.
Mục đích: 1 Phi-e-rơ 2:12 phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.
1. HẠI NGƯỜI VÔ TỘI 
a. Giết người vô tội: Châm ngôn 6:16 Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: 17 Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội (Phục 27:25; Thi 10:8; 15:1-5)
b. Giết con mình: Thi 106:37 Họ bắt con trai con gái mình mà cúng tế ma quỉ. 38 Làm đổ huyết vô tội ra, tức là huyết của con trai con gái mình, mà họ cúng tế cho hình tượng xứ Ca-na-an; nên xứ bị ô uế bởi huyết ấy. (Đồng ý phá thai)
c. Giết người khác qua môi miệng: 1 Giăng 3:15 Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.
 CÁCH GIẢI QUYẾT:
Thi-thiên 1:1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
*** Cầu nguyện đáp ứng: Lạy Chúa Jesus, xin Chúa tha thứ tội cho con, vì con đã vô tình hay cố ý đã vi phạm luật pháp của Ngài. Con đã tham gia vào những điều không cần thiết hại đến người khác, bất cứ người nào đã vấp phạm về đời sống của con, vấp phạm về lời nói của con, làm cho họ bỏ Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho con và nhân Danh Chúa Jesus, con xin Chúa làm việc trong lòng những người đó khiến cho họ trở lại với Ngài, và giúp họ để tha thứ cho con. Và nếu con đã vi phạm tội làm đổ huyết vô tội qua sự phá thai hoặc con đã đồng ý cho những người khác phá thai, xin Chúa tha thứ cho con, rửa sạch mọi gian ác của con. Nhân danh Chúa Jesus ta công bố bẻ gãy sự rủa sả về tội làm đổ huyết, linh của sự chết, và linh của sự cướp giết hủy diệt. Ta công bố sự tha thứ của Chúa Giê-su. Xin Chúa chữa lành tâm trí của con, chữa lành linh hồn của con, chữa lành những tổn thương mà con gây ra, (hoặc do bác sĩ , hay cha mẹ..đã gây ra trong thân thể của con.) Con công bố sự chữa lành, sự sống, sự vui mừng , bình an của Chúa Jesus đầy dẫy trong lòng con, để con không còn cảm thấy bị định tội về những tội lỗi trong quá khứ. và sự rủa sả không chuyển tải xuống hậu tự của con. Trong danh Đức Chúa Giê-su Christ, Amen.
2. KHÔNG THA THỨ:
• Không tha sẽ không được tha: Mathiơ 6:12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; 14 Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. (Mat 18:35 Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.) Tha thứ sẽ được thư thả,
 CÁCH GIẢI QUYẾT:
Mat 5:23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. (Giải quyết sự bất hòa trước)
Mathiơ 18:22 Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy. (Tha trọn vẹn)
Ê-sai 43:25 Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi; ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa.
*** Cầu nguyện đáp ứng: Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con trong những ngày qua con đã làm cho ai tổn thương (cha mẹ, anh chị em, người lãnh đạo, người trong hội thánh, những người cùng làm việc), làm cho con cay đắng, không tha thứ họ. Bây giờ con chấp nhận sự tha thứ của Ngài, con chọn sự tha thứ. Nhân danh Chúa Giê-su, con công bố khai phóng những người đó ra khỏi tâm trí, cảm xúc, và ý muốn của con.Xóa sạch trong bộ nhớ của con. Con xin sự sống của Ngài vào trong linh hồn con, chữa lành mọi tổn thương trong quá khứ. Nhân danh Chúa Jesus, ta công bố bẻ gãy mọi giao ước với linh của sự cay đắng, linh của sự tổn thương, linh của sự không tha thứ đến từ tổ phụ, hoặc do người khác, hoặc do chính bản thân gây ra và ta truyền lịnh cho các ngươi phải lui ra khỏi cuộc đời ta kể từ giờ phút này. Con xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha tuôn đổ vào lòng của con, đầy dẫy trong con để con không sống nữa mà Đấng Christ sống trong con. Nay con còn sống trong xác thịt là con sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Con mời Chúa sống thay cho con, đối diện với những người chung quanh dùm con, đối diện với những người trong gia đình của con. Xin Chúa tuôn đổ tình yêu của Ngài đầy dẫy trong gia đình của con. Con công bố thiên đàng được hoạt động, quyền năng của Ngài được bày tỏ, sự bày tỏ về Nước Đức Chúa Trời được phát lộ ra trong con và những người thân yêu của con kể từ giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giê-su Christ, amen.
3. THỜ HÌNH TƯỢNG:
a. Bị phạt ba bốn đời:  Xuất 20:3 Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. 5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta (Thi 115:4-8; 135:15).  Bất cứ cái gì mà quan trọng hơn Chúa thì đó là hình tượng!
b. Bị phó cho tội lỗi: Rôma 1:22 Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; 23 họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. 24 Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, 25 vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men. 26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. 27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. 28 Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng.
c. Thông đồng với ma quỷ: 1 Côr 10:14 Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng. 20 Chắc là không; nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỉ, chớ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ. 21 Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỉ; chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ.
d. Hai lòng: 2 Các 17:33 Các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va, song cũng hầu việc các thần mình, theo thói tục của những dân tộc mà họ bị dời ra khỏi đó. 34 Ngày nay, chúng hãy còn làm theo thói tục cũ mình. Chúng không kính sợ Đức Giê-hô-va, chẳng vâng giữ hoặc luật lệ, hoặc thói tục, hoặc luật pháp, hay là điều răn truyền cho con cháu Gia-cốp, mà Ngài đặt tên là Y-sơ-ra-ên. (Khải 3:15 Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! 16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.)
 CÁCH GIẢI QUYẾT:
Khải 3: 19 Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi 20 Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. 21 Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài 22 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh
*** Cầu nguyện đáp ứng: Lạy Chúa Giê-su, là chân thần của con, con kính mời Ngài hiện diện trong đời sống con. Con cảm ơn Lời của Ngài dạy cho con đường lối của Ngài. Lâu nay con sống hàng hai, chìu theo xác thịt hơn là ý muốn của Chúa. Bây giờ con ăn năn, xin Chúa tha thứ cho con. Xin Chúa giúp con có một quyết định sống và bước đi cùng với Ngài. Xin tha thứ cho những hình tượng trong đời sống của con (kể ra). Trong Danh Chúa Jesus con công bố hũy phá tất cả những hình tượng đó, bẽ gãy mọi giao ước với hình tượng, chùa chiền, bùa ngãi, bói khoa, phù phép, tướng số, tử vi, đồng cốt, ăn của cúng, thờ phượng người chết, hay những hình tượng mà chính con đã tạo ra cho mình trong cuộc sống. Ta lấy uy quyền trong Danh Đức Chúa Jesus truyền lệnh cho linh thờ hình tượng, linh ham muốn thờ hình tượng, linh hàng hai, linh hâm hẩm phải lui ra khỏi ta kể từ giờ phút này. Con công bố sự nóng cháy của Chúa Jesus, sự tha thứ của Ngài vào trong linh hồn của con, chữa lành tâm trí, cảm xúc, ý muốn và thân thể của con. Ngài là tất cả của con-là Đấng con tôn thờ và hầu việc, dòng dõi của con sẽ thờ phượng Ngài. Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, amen!
4. PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC: (Chia rẽ)
• Loài người cùng chung nguồn gốc: Sáng 9:19 Ấy đó, là ba con trai của Nô-ê, và cũng do nơi họ mà có loài người ở khắp trên mặt đất. (Đức Chúa Trời tạo dựng nên)
• Tệ hơn ma quỉ: Mat 12:25 Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, thì phán rằng: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang;một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được.
• Không biết Chúa: I Giăng 4:8 Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.
 CÁCH GIẢI QUYẾT: Chúa yêu tất cả mọi giống dân và muốn mọi người được cứu
Mác 16:15 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. 20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo (Giăng 10:16 Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; ta cũng phải dẫn nó về nữa.Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi.)
I Côr 12:24 Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. 25 Hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. (Chúa yêu thương thân thể của Ngài)
Cầu nguyện đáp ứng: Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa tha tội cho con vì con đã phân biệt chủng tộc, màu da, và những người khác với giọng nói với con. Xin Chúa tha thứ mọi sự đoán xét, chỉ trích của con đối với những người mà con không thích,con đã không làm cho sự sáng của Chúa bày tỏ qua cuộc đời của con, xin Chúa tha thứ cho con. Xin Chúa chữa lành những tổn thương mà con đã bị người khác tấn công hay chia rẽ. Xin Chúa tha thứ cho con và giúp đỡ cho những người mà con nói xấu họ, chia rẽ họ làm cho thân thể của Chúa đau đớn, xin Chúa giúp họ tha thứ cho con. Xin Chúa tạo điều kiện để con có cơ hội làm hòa với anh em con. Trong Danh của Chúa Jesus ta công bố bẻ gãy linh của sự phân biệt chủng tộc, chia rẽ trong hội thánh, trong gia đình làm cho Chúa không được vinh hiển. Ngay giờ phút này ta lấy lại uy quyền và ta công bố trong Danh của Chúa Jesus, con sẽ là người đem sự hòa thuận đến cho người khác, con sẽ là nguồn phước cho mọi người. Xin sự xức dầu của Chúa tuôn đổ trên con, trên gia đình và hội thánh con, tin lành của Chúa được rao giảng và Chúa sẽ cùng làm việc với chúng con để quyền năng dấu kỳ phép lạ của Ngài cặp theo để làm cho chúng con vững đạo. Con cảm ơn Chúa, trong Danh Đức Chúa Jesus, Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 16 =