Tải MP3Tải MP3Tải Dàn Bài

Bài 8 – P1


Bài8 – P2

Thi-Thiên 18:28-31
Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.
Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.
CHÚA BẮT ĐẦU HÀNH ĐỘNG
1.Trong chúng ta: Thi-thiên 18:28 Chúa thắp ngọn đèn tôi: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, soi sáng nơi sự tối tăm tôi.
2 Sa-mu-ên 22:29 Đức Giê-hô-va ôi! thật Ngài là ngọn đèn tôi, và Đức Giê-hô-va sẽ chiếu sáng sự tối tăm tôi.
Châm-ngôn 20:27 Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi ẩn bí của lòng.
2.Được bức phá: Thi-thiên 18:29 Nhờ Ngài tôi sẽ xông ngang qua đạo binh, cậy Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ vượt khỏi tường thành.
Phi-líp 4:13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.
3.Hiểu biết về Đức Chúa Trời: Thi-thiên 18:30 Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn; Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch; Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài.
4.Xác định đức tin: Thi-thiên 18:31 Trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ngoại Đức Chúa Trời chúng tôi, ai là hòn đá lớn?

Kiểm tra trước khi đi ngủ: Con có làm buồn hay vui Đức Thánh Linh ngày hôm nay?
 Nếu làm buồn Đức Thánh Linh: Hãy ăn năn hết lòng và xin sự tha thứ của Chúa Jêsus Christ. Xin Đức Thánh Linh giúp trong ngày mới bởi quyền năng siêu nhiên của Ngài. (Ghi lại kinh nghiệm về sự thất bại)
 Nếu làm vui Đức Thánh Linh: Hãy cảm tạ và dâng sự vinh hiển lên cho Chúa với tấm lòng biết ơn và khiêm nhường. (Đánh dấu trong quyển sách nhỏ về những điều Chúa cho đắc thắng)
Tập học thuộc những câu Kinh Thánh, cầu nguyện theo và ứng dụng những câu Kinh Thánh này cho mọi tình huống xảy ra hằng ngày. (Nhờ Đức Thánh Linh giúp học thuộc Thi thiên 18.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × four =