Tải MP3Tải Dàn Bài


Hãy nói với dân chúng: Đức Giê-hô-va nói rằng: Ta chỉ sự hằng sống Ta mà thề, Ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời Ta đã nghe các ngươi nói (Dân 14:28).
Con cảm ơn Chúa vì mỗi buổi sáng lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín của Ngài lớn biết bao! Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp con, nên con để lòng trông cậy nơi Ngài (Ca thương 3: 23- 24).
Con ngợi khen Chúa vì Ngài đã dựng nên con như hình Ngài; Ngài dựng nên con giống như hình Đức Chúa Trời (Sáng 1:27).
Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ con công bố những điều Chúa hứa cho con trong Kinh Thánh được thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, con tin và chấp nhận để những Lời đó vận hành trong cuộc đời con, trong từng phần của thân thể con. Con cảm tạ, ngợi khen Chúa vì con đã tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho con quyền phép trở nên con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12).
Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài đã xuống phước cho con trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời (Ê-phê-sô 1:3). Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn con trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:4)
Nhân Danh Đức Chúa Jêsus con công bố con được ở trong Đấng Christ, con là người được dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Đấng Christ đã chuộc con khỏi sự rủa sả của luật pháp (Gal 3:13), Đấng Christ đã giải phóng con được tự do (Gal 5:1).
Con công bố: con đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà con sống, không phải là con sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong con; nay con còn sống trong xác thịt, ấy là con sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu con, và đã phó chính mình Ngài vì con (Gal 2:20).
Con mặc lấy tâm trí của Đấng Christ (1 Côr 2:16b) là Lời Hằng Sống của Ngài, con sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi Lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời! (Ma-thi-ơ 4:4)
Vì ở trong Ngài, con được sống, hoạt động, và hiện hữu; và vì con là dòng dõi của Ngài (Công vụ 17: 28)
Nhân Danh Đức Chúa Jêsus con công bố: chẳng còn có sự đoán phạt nào cho con, là kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ đã giải phóng con khỏi luật của tội lỗi và sự chết (Rô-ma 8: 1-2). Cảm tạ và ngợi khen Chúa vô cùng! Xin Chúa chỉ cho con biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng (Thi 16:11). Con công bố trong Danh Đức Chúa Jêsus con sẽ được kinh nghiệm điều này y theo Lời Kinh Thánh.
Cầu xin Chúa bảo vệ con như con ngươi của mắt Ngài; xin giấu con dưới bóng cánh của Ngài (Thi Thiên 17:8). Xin Chúa chỉ cho con thấy con đường mình phải chọn (Thi 25: 12); Xin Chúa dạy cho con biết kính sợ Đức Giê-hô-va (Thi 34:11). Xin Chúa khai tâm mở trí con, để con chạy theo con đường các điều răn Ngài chỉ dạy (Thi 119:32). Xin xem trong tâm trí con có tư tưởng xấu nào chăng, cầu xin Ngài dẫn đưa con vào con đường đời đời (Thi 139:24). Xin Chúa mở mắt con, để con thấy những chỗ diệu kỳ trong luật pháp Ngài (Thi thiên 119:18).
Con công bố: trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, con là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh (1 Phi-e-rơ 2:9).
Con cảm tạ Chúa vì Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên con, là Thần khôn ngoan và thông sáng, Thần mưu lược và quyền năng, Thần tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va (Ê-sai 11:2)
Nhân Danh Đức Chúa Jesus Christ, con chấp nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trong cuộc đời con, trong từng phần thân thể của con, và giúp con tận hiến hoàn toàn cho Thánh Linh của Ngài.
Nhân Danh Đức Chúa Jesus con công bố: Chúa sẽ cho con khôn hơn người già cả, khôn hơn kẻ dạy con, vì con giữ luật lệ Chúa (Thi 119:10). Con cảm ơn Chúa vì Chúa Giê-hô-va đã ban cho con cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho con biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức con mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai con để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy (Ê-sai 50:4). Con cầu xin Chúa ban cho con sự xức dầu của Đa-ni-ên để con có thể hiểu được khải tượng chiêm bao và thời điểm của Ngài.
Nhân Danh Chúa Jesus con công bố: con sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng (Phục 28:3). Con sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nổi lên chống lại con bị đánh bại trước mặt con; từ một đường chúng kéo ra đánh con thì phải theo bảy đường mà chạy trốn trước mặt con (Phục-truyền 28: 6-7).
Đức Giê-hô-va sẽ làm cho con thịnh vượng, bông trái của thân thể con, hoa quả của đất ruộng con, bầy con của đàn gia súc đều sẽ được dồi dào trong xứ mà Chúa ban cho con. Đức Giê-hô-va sẽ mở kho báu từ trời của Ngài cho con, ban mưa đúng mùa trên đất đai con, và ban phước cho mọi công việc của tay con. Con sẽ cho nhiều dân tộc vay, nhưng con không vay mượn của ai cả (Phục truyền 28: 11-2). Nhơn Danh Đức Chúa Jesus con công bố: con không mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau. (Rô-ma 13:8)
Con ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Jesus, vì Chúa đang dành những điều tốt nhất cho con. Nhưng bất cứ điều gì không đến từ Chúa, nhân Danh Đức Chúa Jesus ta loại trừ các ngươi, và truyền lệnh cho các ngươi phải lui ra khỏi ta.
Nhân Danh Đức Chúa Jesus ta ra lịnh cho linh sợ hãi, linh lo lắng, linh nghi ngờ sự dữ, linh tổn thương, linh nghèo đói, linh nợ nần, linh kiện cáo, linh mệt mỏi, linh trễ nải, linh ghen ghét, linh lằm bằm, linh nói hành – nói xấu, linh nhiều chuyện…, ta từ chối các ngươi, linh chia rẽ thân thể của Đấng Christ, linh đoán xét, chỉ trích, phe đảng, linh mặc cảm tội lỗi, linh từ chối Lẽ thật, linh lừa dối, linh tà dâm, linh cướp giết và hủy diệt… phải đi khỏi đây, tránh xa ta và gia đình ta, trở về chỗ mà ngươi đã đi ra, ta không có chỗ cho ngươi ở đây! Ta không thuộc về các ngươi nữa, mọi giao ước mà tổ phụ ta đã lập với các ngươi từ A-dam, E-va cho đến bây giờ hoặc ta hay bất cứ người nào trong gia đình ta đã lập với ngươi đều bị phá hủy kể từ giờ phút này.Vì Đức Chúa Trời đã khiến ta cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại ta với những luật lệ ràng buộc ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ (Cô-lô-se 2: 14-15).

Ta công bố trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ: quyền năng đắc thắng trọn vẹn của Ngài được thực hiện trong cuộc đời ta và gia đình ta kể từ giờ phút này, vì Con của Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ (1 Giăng 3:8). Mọi chương trình và ý muốn của sa-tan đã hoàn toàn bị phá đổ, và ta từ chối hết mọi kế hoạch và chương trình của các ngươi. Ta không còn liên quan với các ngươi nữa! Con cảm ơn Đức Chúa Jêsus đã giải phóng con được tự do hoàn toàn, để thờ phượng và làm theo ý muốn của Ngài.

Nhân danh Đức Chúa Jêsus con công bố: con có giao ước mới trong Huyết của Đức Chúa Jesus (Hê-bơ-rơ 9:15).

Nhân Danh Đức Chúa Jesus con bước đi trong Sự Sáng của Ngài, vì Chúa Jesus phán rằng: Ta là Sự Sáng của thế gian; người nào theo Ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có Ánh Sáng của Sự Sống; Con bước đi trong sự sống Phục Sinh của Ngài vì Ngài đã đắc thắng sự chết và âm phủ (Khải 1:18), con bước đi trong quyền phép của Đức Thánh Linh (Rô-ma 15:19). Nhân Danh Đức Chúa Jêsus con bước đi trong sự bình an của Ngài đã ban cho con (Giăng 14:27). Sự bình an của Ngài vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của con trọn cả ngày hôm nay (Phi-líp 4:7).
Nhân Danh Đức Chúa Jesus con công bố: con thuộc về Đức Chúa Trời, Đấng ở trong con lớn hơn kẻ ở trong thế gian (1 Giăng 4:4b), Halelugia! Không quyền lực nào có quyền làm hại con được vì các Thiên Sứ Thánh của Ngài đang gìn giữ con (Thi 91:11), và con được ở dưới bóng cánh toàn năng của Ngài. Ngợi khen Chúa! (Thi 91:1b)
Xin Chúa bảo vệ con khỏi điều ác, khỏi người ác, khỏi thiên tai hay tai nạn do con gây ra hoặc người khác gây ra! Xin Huyết của Đức Chúa Jesus Christ bao phủ con, gia đình con, tài sản của con, bất cứ điều gì thuộc về con, đều được Chúa bảo vệ một cách tuyệt đối.
Nhân Danh Đức Chúa Jesus con công bố điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì con phải nghĩ đến (Phi-líp 4:8)
Nhân Danh Đức Chúa Jesus, xin Ngài khai phóng sự xức dầu của Đa-vít để con biết cách thờ phượng Ngài và đi đến đâu được thắng trận đến đó bởi ơn của Ngài.
Còn hằng để Chúa đứng trước mặt con (Thi 16: 8); Con sẽ vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi (1 Tê-sa 5: 16-17), Con sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới (Thi 4:9). Con sẽ được vào nơi rất Thánh của Ngài để ca tụng Danh Vinh Hiển của Ngài! Halêlugia! (Hêb 10: 19& Thi 100)
Con được vững lòng đến gần Ngôi Ơn Phước, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển để giúp đỡ con kịp thời. Halelugia! (Hê-bơ-rơ 4:16)
Nhân Danh Đức Chúa Jêsus con công bố: cuộc đời con được chi phối bởi luật của Thiên Đàng.
Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã vì tội lỗi của con mà bị vết, vì sự gian ác của con mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Ngài chịu mà con được bình an, bởi lằn roi Ngài mang mà con được lành bệnh (Ê-sai 53:5).
Nhân Danh Đức Chúa Jesus con bước đi trong sự phấn hưng 24/24, 7 ngày trong tuần bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.
Đức Thánh Linh ôi! Xin giúp con khao khát Ngài như nai cái thèm khát khe nước (Thi 42:1), giúp con tìm kiếm Chúa hết lòng và gặp được Ngài (Giê 29:13), con muốn được thấy mặt Ngài (1 Giăng 1:1), được thông công mật thiết với Ngài như nhánh nho liền gốc (Giăng 15:4), xin nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất cũng như ở trời (Ma-thi-ơ 6:10)
Nhân Danh Đức Chúa Jesus con công bố: con sẽ được thịnh vượng phần hồn lẫn phần xác! (3 Giăng: 2)
Con cầu xin Đức Chúa Trời bình an thánh hóa con một cách trọn vẹn, và cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể của con đều được gìn giữ toàn vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ của con đến (I Têsa 5:23), Halêlugia!
Mọi việc con làm được đều do năng lực Chúa ban (Phi-lip 4:13)
Con tin Đức Chúa Trời sẽ cung ứng mọi nhu cầu của con theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyền xin sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời, là Cha của con, đời đời vô cùng! A-men! (Phi-lip 4:20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =