Tải MP3 Tải Dàn Bài


Cầu nguyện buổi sáng

Cảm ơn Đức Chúa Giê Xu đã cho con một giấc ngủ bình an!

Xin Đức Chúa Giê xu tha hết tội lỗi của con, nếu trong giấc mơ hay trong ý tưởng  con có phạm tội cùng  Chúa xin Chúa cũng tha thứ cho con bởi Huyết Ngài, xin Chúa  dựng  nên trong con một lòng trong sạch  và làm mới lại trong con một Thần Linh ngay thẳng, xin Chúa chữa lành mọi tổn thương trong linh hồn con.  Cảm ơn Đức  Chúa Jesus.

Thi thiên 143:8 Vừa buổi sáng, xin cho con nghe sự nhân từ Chúa, vì con để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho con biết con đường phải đi, vì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa. 9 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin giải cứu con khỏi kẻ thù nghịch; con chạy nương náu mình nơi Ngài. 10 Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời con; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn con  vào đất bằng thẳng.

Xin Huyết Đức Chúa Giê Xu bao phủ  con, và xin Chúa  sai Thiên sứ thánh Ngài đóng  trại chung quanh con và gìn giữ con dưới bóng cánh của Ngài.

Xin sự Bình an của Ngài  gìn giữ lòng và ý tưởng của  con suốt ngày hôm nay.  Bởi quyền năng Đức Chúa Thánh Linh Xin Ngài giúp con làm những điều Chúa muốn  và sử dụng con để đem tình yêu của Chúa Jesus đến cho những người chung quanh con. Cảm ơn Chúa đã nhậm lời con.  Nhân Danh Đức Chúa Giê xu Christ, Amen!

Cầu nguyện cho bữa ăn

Cảm ơn Chúa đã ban cho con thức ăn này.  Nhân Danh Đức Chúa Jesus Xin Chúa thánh hóa  thức ăn và tiêu trừ mọi bịnh tật cho con!  Xin Chúa dùng thức ăn này bổ sức cho con.  Con cũng cầu xin Chúa tiếp trợ cho những người đang sống trong sự thiếu thốn, con nhận lãnh đồ ăn với lòng biết ơn và cầu nguyện, trong Danh Cứu Chúa Giê xu Christ, Amen.

Cầu nguyện trước khi đi ngủ

Cảm ơn Chúa đã gìn giữ chúng con một ngày bình an, đêm nay xin Chúa ban cho chúng con giấc ngủ ngon.  Xin Chúa tha hết tội lỗi của chúng con ngày hôm nay và cũng tha tội  cho những người làm tổn thương chúng con hoặc chúng con làm tổn thương họ.  Xin Chúa ban phước trong công việc của chúng con, và hướng dẫn chúng con theo ý của Ngài chứ không phải theo ý của chúng con.  Và giúp chúng con luôn yêu mến và kính sợ Ngài  luôn luôn, cũng giúp con yêu thương mọi người vì Chúa biết là nhiều lúc con không làm được,  nhưng  con tin  chắc con làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho con.  Phi lip 4: 13 Cảm ơn Đức Chúa đã nhậm lời  con, nhân Danh Chúa Giê xu Christ, Amen.

 Cầu nguyện trước khi đọc kinh thánh

Cảm ơn Chúa Giê Xu đã cứu chuộc cuộc đời  con bởi tình yêu đời đời của Ngài, con biết ơn Ngài nhiều  vì nếu Chúa không thương xót con thì linh hồn con phải bị chết mất đời đời trong hỏa ngục.  Giờ con được làm  con  của Vua thánh  trên trời con muốn học và hiểu lời của Ngài, xin Chúa Thánh Linh mở mắt con để con thấy những sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài, và xin Ngài giúp con làm theo lời Chúa dạy  bởi năng lực Ngài.  Cảm ơn Chúa đã nhậm lời con.  Nhơn Danh Chúa Giê Xu Christ, Amen.

Cầu nguyện khi bị bịnh

Cảm ơn Đức Chúa Giê Xu đã chết trên Thập tự gía để đền tội cho con.  Trong con có bất cứ điều nào không đẹp lòng Chúa Xin Chúa lấy Huyết Vô tội của Ngài đã đổ ra trên Thập giá tha thứ hết mọi lỗi lầm và gian ác của con (nếu biết rõ thi xưng chính xác ra.)  Giờ con chấp nhận quyền năng của thập tự giá  và sự chữa lành của Ngài trên thân thể của con,  xin Chúa ban đức tin của Ngài cho con và bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh  ngay giờ này để con kinh nghiệm được quyền năng của sự chữa lành.  Trong Danh Đức Chúa Giê xu yêu dấu của con, vì Ngài là Đấng Chữa Lành, Esai 53:5 Nhưng Ngài đã vì tội lỗi con  mà bị vết, vì sự gian ác con mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu con được bình an, bởi lằn roi Ngài con được lành bịnh.  Nhân Danh Đức Chúa Jesus ta ra lịnh cho linh gây bịnh tật, linh gây ra đau đớn phải lui ra khỏi thân thể của ta, ta công bố  và chấp nhận sự chữa lành của Chúa Jêsus ngay giờ phút này.  Cảm ơn Chúa đã nhậm lời con.  Nhơn Danh Đức Chúa Giê Xu Christ, Amen.

Cầu nguyện trước khi đi ra ngoài

Đức Chúa Giê Xu ơi giờ con đi ra ngoài!  Con Xin Chúa sai Thiên sứ Chúa Ngài gìn giữ chung quanh con, để không  ai làm  hại đến con và con cũng không làm hại đến bất cứ ai hoặc bất cứ loại súc vật nào! Nhân Danh Đức Chúa Jesus con  xin huyết Đức Chúa Jesus bao phủ con và bảo vệ  con  khỏi điều  ác,  khỏi người ác,  khỏi thiên tai, khỏi tai nạn.  Xin Đức Chúa Thánh Linh  hướng dẫn mọi công việc làm của con để Chúa được đẹp lòng và Danh Ngài được vinh hiển qua đời sống của con.  Cảm ơn Chúa đã nghe lời cầu nguyện của con.  Nhân Danh Đức Chúa Giê Xu Christ,  Amen.

Cầu nguyện cho chồng, vợ, con cái

Thi Thien 128 : 1 Phước cho (Ví dụ: anh Bi )  kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài! 2 Vì Anh B sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn. 3 Vợ Anh B ở trong nhà anh B sẽ như cây nho thạnh mậu; Con cái anh B ở chung quanh bàn anh B Khác nào những chồi ô-li-ve. 4 Kìa, anh B kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. 5 Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho anh B; Nguyện trọn đời mình anh B được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem. 6 Nguyện Anh B được thấy con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên (Anh B)và trên Y-sơ-ra-ên! Epheso 3: 16 Con cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh B….  được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17 đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh B; 18 để anh  khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19 và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh B được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. 20 Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng con, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng con cầu xin hoặc suy tưởng, 21 nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. A-men.

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus

Kính Lạy Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa của con, con xin mở lòng ra và tiếp nhận Ngài  làm Cha, làm Chúa , làm Chủ cuộc đời con.  Xin Đức Chúa Jesus tha thứ hết mọi tội con đã vi phạm trong quá khứ bởi Huyết vô tội của Ngài.  Xin Chúa nhận con làm con của Ngài, nhân Danh Đức Chúa Jesus con công bố cắt đứt mọi liên hệ với hình tượng, chùa chiền, bùa ngải, bói khoa, tướng số, tử vi, đồng cốt, ăn của cúng người chết, thờ phượng người chết và mọi liên quan đến thế giới tà linh trước đây.  Nhân Danh Đức Chúa Jesus con công bố kể từ giờ phút này con là con của Vua vinh hiển trên trời, từ tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.  Xin Đức Chúa Thánh Linh ấn chứng cho con từ nay cho đến đời đời, và ban cho con sự khôn ngoan để hiểu biết và trung tín theo Ngài.  Cảm ơn Chúa! Nhân Danh Đức Chúa Jesus, Amen.

Cầu nguyện giải cứu

 1. Xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Thánh Linh:
  • Nhân Danh Đức Chúa Jesus con cầu xin Thánh Linh của Ngài chỉ cho con biết điều nào con phải giải quyết trước trong giờ này, con cần sự bày tỏ và sự giúp đỡ  của Ngài
  • Yên lặng để Chúa chỉ ra, tên 1 người nào hay một hoàn cảnhnào được nhắc lại thì xưng ra, ví dụ: sự cay đắng với ai? không tha thứ, tổn thương, ganh tị, hay bị hà hiếp, hay sự sợ hãi, tà dâm, thờ cúng, vv…
 2. Xưng ra: Nhân Danh Đức Chúa Jesus con cầu xin Ngài tha thứ cho con vì con đã giữ sự: (điều gì?) với (ai?) Con công bố trong Danh Đức Chúa Jesus  con loại nó ra khỏi cuộc đời con ngay từ giờ phút này.  Nếu là người nào thì khai phóng tên người đó ra.
  • Ví dụ a :
   • Về sự cay đắng, không tha thứ  hay tổn thương:  Ta Nhân Danh Đức Chúa Jesus ta công bố khai phóng : Ông Nguyễn văn A ra khỏi cuộc đời ta , Ra khỏi tâm trí, cảm xúc và ý muốn của ta ngay giờ phút này , ta Nhân Danh Đức Chúa Jesus công bố  tha thứ cho Ông Nguyễn văn A về mọi lời nói hay hành động đã gây tổn thương cuộc đời ta , Xin Chúa Jesus cũng tha thứ cho ông Ng-V- A và cho ông có cơ hội để được tin Chúa Jesus và được giải cứu , nếu ông còn sống, tùy hoàn cảnh.
  • Ví dụ b:
   • Về thế giới tà linh:
  • Nhân Danh Đức Chúa Jesus con xin Chúa tha thứ cho con hay cha mẹ ,ông bà tổ phụ của con đã lập với satan, thờ cúng hình tượngliên quan đến chùa chiềng, khấn hứa, pháp danh, liên quan đến bùa ngải, bói khoa, linh đồng cốt, linh tướng số, tử vi, linh thờ cúng người chết, ăn của cúng người chết, Xin Chúa lấy Huyết của Ngài tha thứ hết mọi tội lỗi của con và của tổ phụ con, con cũng tha thứ cho tổ phụ con.
 3. Lấy lại uy quyền:  Nhân danh Đức Chúa Jesus ta lấy lại uy quyền mà ta đã giao cho ngươi satan cùng mọi tà linh, uế linh cùng làm việc với ngươi.
 4. Hủy giao ước:
  • Với linh cay đắng, không tha thứ, tổn thương:  Nhân danh Đức Chúa Jesus ta công bố hủy phá mọi giao ước với satan với linh cay đắng, linh không tha thứ, linh tổn thương  mà ta hay tổ phụ ta từ Adam, Êva hay Ông Bà Cha Mẹ đã lập với ngươi, satan. Nhân Danh Đức Chúa Jesus ta công bố: Kể từ giờ phút này ta và gia đình ta không còn liên quan gì đến các ngươi nữa, mọi tà linh hay uế linh ta đã nêu tên không có quyền hành động trên cuộc đời ta, chồng (vợ), con cái, cháu, tài sản, tiền bạc, công ăn việc làm hay chức vụ của ta.  Bất cứ liên quan nào trước đây với satan hoàn toàn bị hủy phá (Theo Côlôse 2: 14  Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; 15 Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.)
  • Thế giới tà linh: Nhân danh Đức Chúa Jesus ta công bố hủy phá mọi giao ước với satan với linh  hung dữ, linh rủa sả, linh thờ hình tượng liên quan đế chùa chiềng, bùa ngải, bói khoa, phù phép, tướng số, tử vi, đồng cốt, ăn của cúng người chết, thờ phượng người chết, khấn hứa (nêu tên rõ địa điểm hay tên người đã khấn hứa với )… Nêu ra chính xác nếu nhớ.  Nhân Danh Đức Chúa Jesus ta công bố: Kể từ giờ phút này ta và gia đình ta không còn liên quan gì đến các ngươi nữa, mọi tà linh hay uế linh ta đã nêu tên không có quyền hành động trên cuộc đời ta, chồng (vợ), con cái, cháu, tài sản, tiền bạc, công ăn việc làm hay chức vụ của ta.  Bất cứ liên quan nào trước đây với satan hoàn toàn bị hủy phá (Theo Côlôse 2: 15- 16.)
 5. Đuổi ra: Cảm ơn Đức Chúa Jesus đã tha thứ hết mọi tội lỗi của con từ trước đến giờ bởi Huyết quyền năng của Ngài, Nhân danh Đức Chúa Jesus ta lấy uy quyền trong danh Đức Chúa Jesus Christ ta truyền lệnh cho linh cay đắng, buồn giận, thờ hình tượng, bói khoa, bùa ngải… phải ra khỏi tâm trí, ý muốn, cảm xúc, thân thể ta ngay giờ phút này. Ta không chứa các ngươi nữa, ta không có chỗ cho các ngươi, ta đoạn tuyệt với các ngươi.  Ta trói buộc các ngươi làm một và quăng các ngươi xa khỏi ta, và nhân Danh Đức Chúa Jesus ta xin Ngài sai Thiên sứ thánh của Ngài đuổi các ngươi vào nơi tối tăm trơn trợt  là nơi thuộc về các ngươi.  Ta nhân Danh Đức Chúa Jesus ra lệnh cho các ngươi không có quyền đụng đến bất cứ người thân nào của ta hay là tài vật của ta.  Nhân Danh Đức Chúa Jesus ta không chấp nhận cho các ngươi bày tỏ thế lực dưới bất cứ hình thức nào. Nhân danh Đức Chúa Jesus các ngươi phải đi ra khỏi đây và cấm không được quyền trở lại.  Ta nhân Danh Đức Chúa Jesus đóng cửa lòng ta lại và Đức Chúa Jesus làm Chủ cuộc đời con, Cảm ơn Chúa.
 6. Chữa Lành: Xin Huyết Đức Chúa Jesus thanh tẩy mọi ngỏ ngách của linh hồn con.  Xin Sự sáng và sự vinh hiển Ngài đi vào linh hồn của con và chữa lành hết mọi tổn thương đau đớn bởi tội lỗi gây ra, hay bởi bất cứ ai trong quá khứ gây ra cho con hay con tự gây ra cho mình (người được cầu nguyện).  Tất cả đau thương đều được Chúa chữa lành hết, và mọi quá khứ đau buồn của con được Chúa xóa sạch.  Xin Chúa dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một thần linh ngay thẳng.  Cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh, cảm ơn Đức Chúa Jesus và cảm ơn Đức Chúa Cha vì Thiên đàng đang ở trong con bởi sự hiện diện của Ngài, Halêlugia. Con cảm tạ chúc tụng Danh Vinh hiển của Ngài . Con chấp nhận sự giải phóng của Ngài, con đã hoàn toàn được tự do khỏi sự rủa sả, khỏi satan, khỏi quá khứ, vì người nào được Chúa Jesus  giải phóng thì thật sự được tự do. Amen! Con công bố trong Danh Đức Chúa Jesus Thi Thiên 23 được thực hiện kể từ giờ phút này.  Xin sự sống phục sinh của Ngài đầy dẫy trong linh hồn của con, thân thể con.  Mọi sự cũ đã qua đi nầy mọi sự đêu trở nên mới, cảm ơn Đức Chúa Jesus, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − 2 =