Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh thánh: Giăng 20:19-30
Câu gốc: Ê-sai 9:5 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.
Mục đích: Ê-sai 9:6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!
1. Chúa hiện đến ban sự bình an để đắc thắng sự sợ hãi: (sự sợ hãi là bởi quyền lực của thế gian)
Giăng 20:19 Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!
     a. Hãy bình an trong Ta/ Ta đã thắng thề gian rồi: Giăng 16:33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi! → (Ê-sai 60:17b Ta sẽ khiến sự bình an làm quan cai trị ngươi, → Giăng 14:27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi)
     b. Chúa chứng minh sự sống lại của Ngài cho môn đồ: Giăng 20:20 Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.
2. Chúa hiện đến ban sự bình an để nhận sứ mạng ra đi giảng Tin lành: Giăng 20:21 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy. → (Họ được trở nên giống Đức Chúa Jêsus.)
     a. Đi rao giảng Tin lành bình an: Ê-sai 52:7 Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào!
     b. Họ sẽ gặp khó khăn khi rao giảng Tin lành bình an: Chớ lo vì có Thánh Linh.  Ma-thi-ơ 10:16-20 Kìa, Ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bò câu.  Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội;  lại vì cớ Ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại.  Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó.  Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. → (Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là… bình an…)
2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16 Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!
     c. Tin lành bình an có quyền phép: Ma-thi-ơ 10:7 Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi. 8 Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.
     d. Đem Tin lành bình an vào nhà: Ma-thi-ơ 10:12-15 Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy;  nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho; bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi.  Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi.  Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Sô-đôm và xứ Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy.
   • Gương của Đức Chúa Jêsus để lại: Lu-ca 9: 51-56 Khi Sa-ma-ri từ chối tiếp Ngài
     e. Chúa ban quyền năng của Đức Thánh Linh để tha thứ và cầm buộc:
Giăng 20:22-23 Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.  Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. → (Ma-thi-ơ 16:19 Ta sẽ giao chìa khóa…)
3. Chúa hiện đến ban sự bình an để đắc thắng sự nghi ngờ:
     a. Người nghi ngờ là Thô-ma ở giữa họ: Giăng 20:24 Vả, lúc Đức Chúa Jêsus đến, thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với các môn đồ.
     • Thô-ma nói những lời nghi ngờ về sự sống của Chúa: Giăng 20:25 Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. → (1 Cô-rinh-tô 15:19 Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khôn nạn hơn hết.)
     b. Chúa hiện ra để giải quyết sự nghi ngờ: Giăng 20:26 Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đang đóng, Đức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! → (2 Giăng 1:3 nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu thương! → Phi-líp 4:7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.)
     c. Chúa chứng minh sự sống lại của Ngài cho Thô-ma: Giăng 20:27 Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay Ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn Ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!
1 Cô-rinh-tô 15:20 Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.
     • Thô ma được giải cứu khỏi sự không tin: Giăng 20:28 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!
     d. Phước cho kẻ không thấy mà tin: Giăng 20:29 Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!
1 Phi-e-rơ 1:8 Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển:
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm linh, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!
     e. Chúa chứng tỏ Ngài là Đấng sống: Giăng 20:30 Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. → (1 Cô-rinh-tô 15:6)
4. Bình an là biểu hiện của nước Đức Chúa Trời: Rô-ma 14:17-18 Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.  Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ, thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen.)
5. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh để đứng trong sự hiện diện của Chúa bình an, Em-ma-nu-ên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 19 =