Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh thánh: Thi thiên 84:1-12
Thơ con cháu Cô-rê làm (Cô-rê là con cháu Lê-vi, Dân-số Ký 16:8)
Câu gốc: Thi-thiên 42:1 Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước.
Mục đích: Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:27 Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài, Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Hãy diệt đi!
1. Cầu nguyện với Đức Giê-hô-va vạn quân: Thi thiên 84:1 Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân,
     • Vạn Quân: Khải-huyền 5:11 Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sanh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ; thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, → 2Các vua 6:17 Đoạn, Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê-li-sê. → Ma-thi-ơ 26:53 Ngươi tưởng Ta không có thể xin Cha ta lập tức cho Ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao? → (Một đạo binh có 6000 người x 12 = 72.000 người) → Một thiên sứ giết 185.000 người: 2Các Vua 19:35 → (Xuất Ê 17:15 Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là “Giê-hô-va cờ xí của tôi”; Xuất 14:14 Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng.) → Thi thiên 35:1 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cãi cọ cùng kẻ cãi cọ tôi, hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi.
2. Yêu thích nơi Chúa hiện diện: Nơi cư trú Ngài đáng yêu thay!
     • Khao khát Chúa: Thi thiên 84:2 Linh hồn tôi mong ước đến đỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va; Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống.
Thi-thiên 42:1 Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước.
     • Ví mình như chim sẻ/ chim én tìm được nơi vững chắc: Thi thiên 84:3 Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là Vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi, con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. (Ma-thi-ơ 10:29, 31 Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất.  Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.)
3. Nhận biết phước cho người ở trong nhà Chúa: Thi thiên 84:4 Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. (Thi 119:164 Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa bảy lần)
     • Được sức lực từ nơi Chúa: Thi thiên 84:5 Phước cho người nào được sức lực trong Chúa, và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn! → (Thi-thiên 48:2 Núi Si-ôn đẹp đẽ nổi lên về phía bắc, là kinh đô của Vua cao cả, và là sự vui vẻ của cả thế gian.) → (Giê-ru-sa-lem = thành Đa-vít)
     • Họ khai phóng năng lực Chúa ra: Thi thiên 84:6a Đang khi đi qua trũng khóc lóc. Họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch; → (2 Cô-rinh-tô 2:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn.)
     • Chúa ban phước: 6b Mưa sớm cũng phủ phước cho nó.
     • Họ được năng lực càng thêm: Thi thiên 84:7 Họ đi tới, sức lực lần lần thêm; Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. → (Ê-sai 40:28-31 Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò.  Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.  Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã.  Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.)
4. Xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện: Thi thiên 84:8 Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi; Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe.
5. Công bố Chúa là cái khiên: Thi thiên 84:9 Hỡi Đức Chúa Trời, là cái khiên của chúng tôi,
     • Xin Chúa hãy xem xét: Giê-rê-mi 29:23c Đức Giê-hô-va phán: Ta là Đấng biết, và làm chứng. → 1 Phi-e-rơ 2:23a Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình.)
     • Xin Chúa đoái đến: Đoái đến mặt của đấng chịu xức dầu của Chúa. → (Dân số ký 6:26 Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!)
6. Nhận biết giá trị được ở trong sự hiện diện của Chúa: Thi thiên 84:10 Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ dữ. → (Hê-bơ-rơ 10:19 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh.) → Khải-huyền 3:21 Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài.
     • Ngài là mặt trời, cái khiên: Thi thiên 84:11 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên; (Soi sáng, che chở, bảo vệ)
     • Đấng ban: Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn-điển và vinh hiển; → Châm 8:34-35 Người nào nghe lời Ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa Ta, và chờ đợi ở bên các trụ cửa Ta, lấy làm có phước thay.  Vì hễ ai tìm được Ta, thì gặp sự sống, và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va;)
     • Đấng ban điều tốt lành: Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. → (Thi-thiên 34:10 Sư tử tơ bị thiếu kém, và đói; Nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. → Rô-ma 8:32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?)
7. Phước cho kẻ nhờ cậy nơi Chúa: Thi thiên 84:12 Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài! → (Giê-rê-mi 17:7 Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. → Rô-ma 10:11 Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 3 =