Tải Dàn Bài
Câu ghi nhớ: Ê-sai 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời.
I. GIÓP LÀ AI?
1. Kinh thánh ghi về Gióp: Gióp 1:1 Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng; kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác.
• Chúa nói về Gióp: Gióp 1:8 Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác?
2. Bị sa-tan kiện cáo: Vì Chúa bảo vệ, ban phước cho Gióp
Gióp 1:9 Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? 10 Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. 11 Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. (Sa-tan nghĩ Gióp theo Chúa vì vật chất. Chúa chứng minh cho sa-tan là nó đã sai.) Rô-ma 14:4 Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó; song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng.
3. Được Chúa cho phép:
Gióp 1:12 Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay ngươi; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va.
Lu-ca 22:31 Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. 32 Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.
 Kẻ kiện cáo: Khải-huyền 12:10b vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.
Cảnh giác:1 Phi-e-rơ 5:8 Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rinh mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.
II. SỰ MẤT MÁT CỦA GIÓP
1. Mất con cái và tài sản: Gióp 1:2 Người sanh được bảy con trai và ba con gái; 3 có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái, và tôi tớ rất nhiều; người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông phương. (C14-19: Trong một ngày ông mất 10 đứa con và tất cả tài sản)
• Gióp vững vàng: Gióp 1:20 Gióp bèn chổi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn xấp mình xuống đất mà thờ lạy, 21 và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! 22 Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời.
2. Mất sức khỏe: Gióp 2:7 Bị sa-tan hành hạ bịnh ung độc từ bàn chân cho đến đỉnh đầu
3. Mất sự yêu thương và tôn trọng của vợ: Gióp 2:9 Vợ người nói với người rằng: Ủa? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi!
4. Gióp vững lòng: Gióp 2:10 Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình.
5. Mất sự liên lạc với Chúa: Gióp 13:24 Nhân sao Chúa giấu mặt Chúa, và cầm bằng tôi là kẻ cừu địch Chúa? (Chúa yên lặng)
III. SỰ TRANH LUẬN CỦA GIÓP VÀ BỐN BẠN HỮU
1. Các bạn của Gióp đến thăm: Gióp 2:11 Vả, khi ba bạn hữu của Gióp, là Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-a, và Sô-pha người Na-a-ma, hay được các tai nạn đã xảy đến cho người, mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến đặng chia buồn và an ủi người. 12 Ba bạn hữu ở xa ngước mắt lên thì chẳng nhận biết người, bèn cất tiếng lên khóc, mỗi người xé áo mình, hất bụi lên trời mà vãi trên đầu mình. 13 Đoạn, ba bạn ngồi xuống đất với người trong bảy ngày bảy đêm, chẳng ai nói một lời với người, vì thấy sự đau đớn người lớn lắm.
2. Gióp khởi đầu: Gióp 3:1 Sau việc ấy, Gióp mở miệng rủa ngày sanh mình
Châm-ngôn 17:14a Khởi đầu tranh cạnh, ấy như người ta mở đường nước chảy;
3. Sự tranh luận của các bạn và Gióp: (Gióp 4 – Gióp 32) Mất sự cảm thông
• Gióp kêu sự giúp đỡ của bạn bè: Gióp 6:14 Kẻ gần xui té, đáng được bạn bầu thương xót đến, e kẻo người bỏ sự kính sợ Đấng Toàn năng. Gióp 19:21 Hỡi các bằng hữu tôi, hãy thương xót tôi, hãy thương xót tôi! Vì tay của Đức Chúa Trời đã đánh tôi. (2 Cô-rinh-tô 2:7 thà nay anh em tha thứ, yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn.)
4. Ê-li-hu xuất hiện: Gióp 32:2a Ê-li-hu, con trai của Ba-ra-kê-ên, người Bu-xi, về dòng dõi Ram (Từ Gióp 32 đến Gióp 37). Gióp 32:15 Họ sửng sốt không đáp chi nữa; Đã cạn lời hết tiếng rồi.
5. Nội dung của sự tranh luận: Gióp 32:2b lấy làm tức giận Gióp, bởi vì người tự xưng mình là công bình hơn là Đức Chúa Trời. (Gióp 32:1 Bấy giờ, ba người ấy thôi đáp lời với Gióp, vì người tự thấy mình là công bình.) (Rôm 3:10)
Ê-sai 64:6 Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.
6. Chúng ta: Rô-ma 5:9 Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình.  Rô-ma 8:33 Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy).
IV. CHÚA ĐÁP LỜI GIÓP
1. Chúa quở trách Gióp về lời nói thiếu hiểu biết:
Gióp 38:1 Bấy giờ, từ giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp rằng: 2 Kẻ nầy là ai dám dùng các lời không tri thức, mà làm cho mờ ám các mưu định Ta? 3 Khá thắt lưng người như kẻ dõng sĩ; Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho Ta!
2. Chúa chỉ cho ông 3 điều ông vi phạm: Gióp 39:34 Đức Giê-hô-va còn đáp lại cho Gióp, mà rằng: 35 Kẻ bắt bẻ Đấng Toàn năng há sẽ tranh luận cùng Ngài sao? Kẻ cãi luận cùng Đức Chúa Trời, hãy đáp điều đó đi!
3. Gióp nhận biết sai và chấp nhận yên lặng: Gióp 39:36 Gióp bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: 37 Tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa? Tôi đặt tay lên che miệng tôi. 38 Tôi đã nói một lần, song sẽ chẳng còn đáp lại; Phải, tôi đã nói hai lần, nhưng không nói thêm gì nữa. (Xa-cha-ri 2:13 Mọi xác thịt khá nín lặng trước mặt Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài).
• Gióp đoạn 40 đến 41 Chúa dạy dỗ ông biết thêm về Ngài
4. Gióp nhận biết Chúa là ai: Gióp 42:1 Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng: 2 Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.
Mác 10:27 Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. (Lu-ca 1:37)
Lu-ca 18:27 Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được.
5. Nhận biết tình trạng của mình: Gióp 42:3 Kẻ nầy là ai, không hiểu biết gì, lại dám che ám ý chỉ của Chúa? Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, tức các sự lạ lùng quá cho tôi, mà tôi chẳng thông biết.
•   Phao-lô trên đường đi bắt bớ Hội thánh và gặp được Chúa: Công-vụ đoạn 26
1 Ti-mô-thê 1:13 ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin.
6. Muốn nói và muốn Chúa chỉ dạy: Gióp 42:4 Hỡi Chúa, xin hãy nghe, tôi sẽ nói; Tôi sẽ hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi.
7. Ăn năn tội: Gióp 42:5 Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài: 6 Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi.
•   Gia-cốp: Sáng-thế Ký 32:30 Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, và nói rằng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu.
V. CHÚA GIẢI QUYẾT NHỮNG NGƯỜI TRANH LUẬN VỚI GIÓP
1. Chúa phán với họ: Gióp 42:7 Xảy sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Ê-li-pha, người Thê-man, mà rằng: Cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi; bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng, y như Gióp, kẻ tôi tớ ta, đã nói.
• Nhờ Gióp dâng tế lễ: Gióp 42:8a Vậy bây giờ, hãy bắt bảy con bò đực và bảy con chiên đực đi đến Gióp, kẻ tôi tớ ta, mà vì các ngươi dâng lên một của lễ thiêu; rồi Gióp, kẻ tôi tớ ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi; (Gióp là thầy tế lễ) Chúng ta là thầy tế lễ (1 Phi-e-rơ 2:9)
2. Chúa binh vực Gióp và cảnh báo họ: Gióp 42:8b vì Ta sẽ nhậm lời người, kẻo e ta đãi các ngươi tùy theo sự ngu muội của các ngươi; vì các ngươi không có nói về Ta cách xứng đáng, như Gióp, kẻ tôi tớ Ta, đã nói. (Thi-thiên 103:6 Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình Và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp.)
3. Họ vâng lời Chúa: Gióp 42:9 Vậy, Ê-li-pha, người Thê-man, Binh-đát, người Su-a, Sô-pha, người Na-a-ma, bèn đi và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình;
4. Chúa nhậm lời Gióp: rồi Đức Giê-hô-va nhậm lời của Gióp.
5. Gióp cầu nguyện cho họ: Gióp 42:10a Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi,
6. Chúa đem Gióp ra khỏi hoạn nạn: Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người,
1 Cô-rinh-tô 10:13 Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.
Thi-thiên 103:3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bịnh tật ngươi, 4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.
VI. CHÚA PHỤC HỒI GẤP ĐÔI
1. Phục hồi tài sản: Gióp 42:10b Chúa và ban lại cho Gióp bằng gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước.
2. Phục hồi lại mối quan hệ: Gióp 42:11 Hết thảy anh em người, chị em người, và những người quen biết Gióp từ trước, đều đến thăm và ăn bữa với người tại trong nhà người. Chúng chia buồn và an ủi người về các tai họa mà Đức Giê-hô-va đã khiến giáng trên người;
Châm-ngôn 16:7 Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người.
3. Phục hồi tài chánh: Gióp 42:11c mỗi người đều cho Gióp một nén bạc và một cái vòng vàng.
4. Phục hồi sức khỏe: Gióp 42:12 Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì: (Thi-thiên 103:5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng)
5. Gấp đôi gia súc: Gióp 42:12b người được mười bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò, và một ngàn lừa cái.
6. Gấp đôi con cái: Gióp 42:13 Người cũng có bảy con trai và ba con gái. 14 Người đặt tên cho con gái lớn là Giê-mi-ma; con thứ nhì là Kê-xia, và con thứ ba là Kê-ren-Ha-búc. 15 Trong toàn xứ chẳng có người nữ nào lịch sự bằng ba con gái của Gióp. Cha của họ cho họ một phần cơ nghiệp trong anh em họ. (Ê-sai 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời.)
•   Sống lâu: Gióp 42:16 Sau việc ấy, Gióp còn sống một trăm bốn mươi năm; người thấy các con trai, cháu, chít mình đến đời thứ tư. Thi-thiên 91:16 Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu,
•   Chết bình an: Gióp 42:17 Rồi Gióp qua đời tuổi cao tác lớn. (Khoảng 200 tuổi)

Cầu nguyện theo điều Đức Chúa Thánh Linh dạy dỗ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 3 =