Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:1-20
Câu ghi nhớ: Ma-thi-ơ 28:6 Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm;
Mục đích: Giăng 14:19b vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.
I. BỐI CẢNH SỐNG LẠI CỦA CHÚA JÊSUS
1. Thời điểm Chúa sống lại: Ma-thi-ơ 28:1a Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng,
2. Những người đàn bà đến viếng mộ: Ma-thi-ơ 28:1b có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. (Ma-thi-ơ 27:61 Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác ở đó, ngồi đối ngang huyệt.)
Ma-ri Ma-đơ-len: Mác 16:9 Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ.
3. Quyền năng của thiên đàng hành động: Ma-thi-ơ 28:2 Và nầy, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. 3 Hình dong của thiên sứ giống như chớp nháng, và áo trắng như tuyết.
4. Những người lính canh: Ma-thi-ơ 28:4 Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy, trở nên như người chết. (Công cụ của những kẻ giết/ và sợ sự sống lại của Chúa)
(Ma-thi-ơ 27:62 Đến ngày mai (là ngày sau ngày sắm sửa), các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-lát 63 mà nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối nầy, khi còn sống, có nói rằng: Khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại. 64 Vậy, xin hãy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với chúng rằng: Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước. 65 Phi-lát nói với họ rằng: Các ngươi có lính canh; hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. 66 Vậy, họ đi, niêm phong mả Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm.)
II. THÔNG ĐIỆP CỦA THIÊN SỨ VỀ SỰ SỐNG LẠI CỦA ĐỨC CHÚA JESUS
1. Thông điệp của thiên sứ: Ma-thi-ơ 28:5 Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: Các ngươi đừng sợ chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá.
–   Các người đừng sợ chi cả: Vì họ đang sống trong sự sợ hãi: Chúa/Thầy/lãnh đạo của họ đã chết. (Giăng 20:19c sợ dân Giu-đa)
–   Ta biết các ngươi tìm một Đức Chúa Jêsus đã chết: (Mác 16:1 Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Jêsus.)
(Lu-ca 24:5 Họ đang thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?)
Ma-thi-ơ 28:6 Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm;
–   Ngài không ở đây đâu: Công-vụ 2:24 Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó. (Mượn mộ 3 ngày cuối tuần thôi)
–   Ngài sống lại rồi: Tin mừng lớn lao cho cả trời và đất
–   Như lời Ngài đã phán: Ma-thi-ơ 16:21 Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.
–   Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm, bằng chứng Ngài đã chết nhưng nay Ngài đã và đang sống.
2. Thiên sứ khích lệ họ đi truyền thông điệp vui mừng này: Ma-thi-ơ 28:7 và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây nầy, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Ga-li-lê; ở đó, các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, Ta đã bảo các ngươi. (Nhắc lại địa điểm sẽ gặp Chúa)
(Trong Ma-thi-ơ 26:32 Song sau khi Ta sống lại rồi, Ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi)
III. THÁI ĐỘ CỦA HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ SAU KHI NGHE THÔNG ĐIỆP
Ma-thi-ơ 28:8 Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ.
1. Vội vàng ra khỏi mộ: Không ở trong chỗ của sự tuyệt vọng, chết chóc, đau buồn nữa!
Ga-la-ti 1:16 bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền Con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu.
Vừa sợ vừa cả mừng: Lẫn lộn cảm xúc
2. Chạy báo tin cho các môn đồ: Không trễ nãi trong việc truyền Tin mừng cho các môn đồ
Công-vụ 20:20 Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng dấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia, …27 Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
3. Được Chúa gặp: Ma-thi-ơ 28:9 Nầy, Đức Chúa Jêsus gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài.
4. Được Chúa nhắc lại: Ma-thi-ơ 28:10 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Đừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy ta. (Ma-thi-ơ 28:8 Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ.)
(Giăng 20:19 Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại, vì sợ dân giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!)
IV. SỰ BÁO TIN VỀ SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA
1. Hai người đàn bà và mấy tên lính đi báo tin: Ma-thi-ơ 28:11 Trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. (Cùng chứng kiến quyền năng sống lại của Đức Chúa Jêsus/ Hai đối tượng để báo cáo và kết cuộc của nó)
2. Những tên lính báo với những thầy tế lễ cả: (Cứng cỏi/vô tín)
–   Bàn luận để từ chối sự sống lại của Chúa: Ma-thi-ơ 28:12 Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận, xong rồi, thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc. (Sử dụng tiền bạc một cách sai trật)
–   Dạy nói dối: Ma-thi-ơ 28:13 mà dặn rằng: Các ngươi hãy nói rằng: Môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, mà lấy trộm nó đi. (Chúa đang sống mà nói Chúa đã chết và bị cướp xác)
3. Làm cho quan đừng lo sợ: Ma-thi-ơ 28:14 Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người, và làm cho các ngươi khỏi lo sợ. (vô tín giống như mình)
4. Công việc của những tên lính: Ma-thi-ơ 28:15 Mấy tên lính đó lấy bạc, và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay.
(Không làm theo điều đã được chứng kiến về sự sống của Chúa nhưng đồn ra sự dối trá/ ảnh hưởng đến đức tin của nhiều người một cách lâu dài)
V. CÁC MÔN ĐỒ GẶP GỠ ĐỨC CHÚA JÊSUS SAU KHI SỐNG LẠI
1. Tin và đến gặp Chúa: Ma-thi-ơ 28:16 Mười một môn đồ, đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho.
2. Một số thờ lạy Ngài/ một vài nghi ngờ: Ma-thi-ơ 28:17 Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ.
3. Đức Chúa Jêsus công bố quyền tể trị của Ngài: Ma-thi-ơ 28:18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta.
4. Mạng lịnh của Chúa cho môn đồ: Ma-thi-ơ 28:19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Chờ điều Cha đã hứa: Công-vụ 1:3 Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. 4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. 5 Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh.) Lu-ca 3:16c Chính Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.
5. Các môn đồ đã vâng lời Chúa dạy:
–   Nhận quyền phép của Đức Thánh Linh: Công-vụ 2:1-4
–   Dạy dỗ muôn dân: Phi-e-rơ giảng/ Đức Thánh Linh hành động: Khoảng 15 dân tộc có mặt tại đó. Công-vụ 2:14-36 (Phi-líp; Phao-lô và Si-la truyền Tin lành cho khắp chốn)
–   Tin và làm báp tem: Khoảng 3.000 Công-vụ 2:37-41
Rô-ma 10:9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;
Dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Công-vụ 2:42-47
Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế: Em-ma-nu- ên
6. Họ nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống: Rô-ma 5:17 Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào!
–   Chúa cùng làm việc: Mác 16:20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.)
–   Các sứ đồ lấy quyền phép rất lớn:  Công-vụ 4:33 Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ; và hết thảy đều được phước lớn.
–   Chúa dùng tay của hai sứ đồ:  Công-vụ 14:3 Dầu vậy, Phao-lô và Ba-na-ba ở lại đó cũng khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạn và đức tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ, mà chứng về đạo ân điển của Ngài.
–   Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó: Ma-thi-ơ 16:18 Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.
VI. CẦU NGUYỆN THEO BÀI HỌC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 2 =