Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Lu-ca 24:13-53
Câu ghi nhớ: Lu-ca 24:45 Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh.
Mục đích: Lu-ca 24:44 Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi Ta còn ở với các ngươi, Ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về Ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm.
I.   MÔN ĐỒ CHÚA CHƯA HIỂU KINH THÁNH
***  Tâm trạng của môn đồ sau khi Chúa chết:
1. Hai người về quê: Lu-ca 24:13 Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu mươi ếch-ta-đơ (chừng 11km); (Giăng 21:3 đánh cá)
• Bàn cãi về việc xảy ra: Lu-ca 24:14 họ đàm luận về những sự đã xảy ra. 15a Đang khi nói và cãi lẽ nhau,
2. Chúa cùng đi với họ: Lu-ca 24:15b chính Đức Chúa Jêsus đến gần cùng đi đường với họ.
• Họ không nhận biết Ngài: Lu-ca 24:16 nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được.
3. Chúa quan tâm đền việc họ đang buồn bực: Lu-ca 24:17 Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đang đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm.
• Họ nghĩ Chúa là khách lạ: Lu-ca 24:18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao?
II.   SỰ HIỂU SAI KINH THÁNH CỦA HAI MÔN ĐỒ
1. Chúa giúp họ trình bày: Lu-ca 24:19a Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy?
2. Sự nhận biết Chúa của hai môn đồ:
a. Chúa là một đấng tiên tri: 19b Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân;
• Chúa đã từng xác nhận Ngài là tiên tri: (Ma-thi-ơ 13:57 Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm. Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dể mà thôi.)
• Đoàn dân nói về Ngài: (Ma-thi-ơ 21:11 Chúng trả lời rằng: Ấy là Đấng tiên tri Jêsus ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê; Mác 8:28 Kẻ thì nói là Giăng Báp-tít; người thì nói là Ê-li; kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri.)
b. Họ không biết tại sao Chúa phải chết: Lu-ca 24:20 làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử, và đã đóng đinh trên cây thập tự.
• Nhờ sự chết của Ngài: Cô-lô-se 1:22 nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được;)
Hê-bơ-rơ 2:14 Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết , là ma quỉ, (Khải-huyền 1:17c Đừng sợ chi, Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, 18 là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.)
c. Sự trông mong của họ đã tiêu tan: Lu-ca 24:21 Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi.
d. Họ đã có nghe những lời làm chứng: Lu-ca 24:22 Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: khi mờ sáng, họ đến mồ, 23 không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đang sống. 24 Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói; còn Ngài thì không thấy.
3. Bị Chúa quở trách: Lu-ca 24:25 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! (Trong Ê-phê-sô 2:20 Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà,
III.   CHÚA BÀY TỎ VỀ NGÀI TRONG KINH THÁNH
1. Sự thương khó/sự vinh hiển: Lu-ca 24:26 Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao? (Thi-thiên 22; Ê-sai 52: 13-14; Ê-sai 53)
2. Chúa chứng minh Ngài trong Kinh Thánh: Lu-ca 24:27 Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.
a. Chúa muốn đi xa hơn: Lu-ca 24:28 Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa. (Ê-phê-sô 3:18 để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào)
b. Môn đồ ép Chúa dừng lại với mình: Lu-ca 24:29 Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ.
IV.   CHÚA BÀY TỎ SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGÀI
1. Qua sự bẻ bánh: Lu-ca 24:30 Đang khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ.
2. Họ nhận biết Ngài: Lu-ca 24:31 Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy. C16 nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được.
(Ê-phê-sô 1:17 Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, 18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19 và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, 20 mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, 21 cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa.)
• Nhận biết quyền năng của lời Chúa: Lu-ca 24:32 hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? (Giê 23:29 Lời Ta: như lửa,Giê-rê-mi 20:9 Đốt trong xương).
3. Trở lại Giê-ru-sa-lem: Lu-ca 24:33 Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại,
4. Làm chứng sự gặp lại Chúa: Lu-ca 24:34 nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn. 35 Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thể nào.
V.   CHÚA HIỆN RA VỚI CÁC MÔN ĐỒ
Lu-ca 24:36 Môn đồ đang nói chuyện như vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! (Ê-sai 9:5 là Chúa bình an.)
1. Thái độ các môn đồ: Lu-ca 24:37 Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần.
2. Chúa chứng minh sự sống thật của Ngài: Lu-ca 24:38 Ngài phán rằng: Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy? 39 Hãy xem tay chân Ta: thật chính Ta. Hãy rờ đến Ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy Ta có. 40 Đang phán vậy, Ngài giơ tay và chân ra cho xem.
3. Môn đồ chưa tin chắc: Lu-ca 24:41a Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ,
4. Chúa chứng minh Ngài đang sống: Lu-ca 24:41b thì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không? 42 Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. 43 Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ.
VI.   KINH THÁNH NÓI VỀ NGÀI
1. Chúa nhắc lại lời Chúa dạy họ: Lu-ca 24:44 Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi Ta còn ở với các ngươi, Ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về Ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm. Giăng 5:39 Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy.
2. Chúa cho họ hiểu Kinh Thánh: Lu-ca 24:45 Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh.
3. Chúa sẽ cho họ hiểu hơn bởi Đức Thánh Linh: Giăng 16:12 Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. 13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14 Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi. (Giê-rê-mi 24:7 Ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng hay nhận biết Ta là Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó; vì chúng nó sẽ hết lòng trở về cùng Ta.) Ê-sai 11:9b Chúa phải chịu thương khó/chết/sống lại: Lu-ca 24:46 Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng
Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, (Ê-sai 53:10 Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng).
4. Mục đích của Ngài cho nhân loại: Lu-ca 24:47 và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.
•   Phần các môn đồ: Lu-ca 24:48a Các ngươi làm chứng về mọi việc đó;
•   Phần của Chúa cho các môn đồ: 48b Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha Ta đã hứa,
•  Phần các môn đồ: Lu-ca 24:49 còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.
•  Chúa ban phước: Lu-ca 24:50 Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho.
VII.   ĐỨC CHÚA JÊSUS VỀ TRỜI
Lu-ca 24:51 Đang khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.
1. Chúa sẽ trở lại: Công 1:11 và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. (Giăng 14:3 Khi Ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.)
2. Môn đồ thờ lạy/mừng rỡ: Lu-ca 24:52 Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.
3. Chờ đợi lời Cha đã hứa:  Lu-ca 24:53 Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời.
4. Kết quả lớn lao: Công vụ của Đức Thánh Linh (Trong Sách Công vụ)
• Thêm lên: Công 2:41 Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh.  Công 9:31 Ấy vậy, Hội-thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp, thì số của hội được thêm lên…(Phi-líp; Phao-lô/Ba-na-ba).
CẦU NGUYỆN: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × four =