Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô-ký 25:8; 26:30
Câu gốc: Xuất Ê-díp-tô-ký 25:8 Họ sẽ làm cho Ta một đền thánh và Ta sẽ ở giữa họ.
Mục đích: Châm-ngôn 8:31 Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích Ta ở nơi con cái loài người.
I. Đền tạm (Hội mạc) đền thánh là nơi Chúa ngự: Xuất Ê-díp-tô-ký 25:8 Họ sẽ làm cho Ta một đền thánh và Ta sẽ ở giữa họ. (Châm-ngôn 8:31 Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích Ta ở nơi con cái loài người.)
• Đức Giê-hô-va đang ngự giữa dân sự Ngài: Xuất 15:11 Hỡi Đức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài. Đáng sợ, đáng khen! Hay làm các phép lạ? (Xuất 34:6 Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, 7 ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời.)
II. Kiểu mẫu của đền tạm:
1. Chúa chỉ cho Môi-se tại trên núi: Xuất 26:30 Ngươi phải dựng đền tạm y như kiểu đã chỉ cho ngươi trên núi vậy.
• Theo kiểu mẫu đền tạm thật ở trên trời: Hê-bơ-rơ 8:1 Đại ý điều chúng ta mới nói đó, là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, ngồi bên hữu ngai của Đấng tôn nghiêm trong các từng trời, 2 làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật, bởi Chúa dựng lên, không phải bởi một người nào… 5 Và giữ sự thờ phượng, sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi, cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm, thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng: Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. => (Khải- 15:5 Rồi đó, tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra.)
2. Đa-vít nhận kiểu của đền thờ bằng Đức Thánh Linh: 1 Sử-ký 28:10 Bây giờ, khá cẩn thận; vì Đức Giê-hô-va đã chọn con đặng xây cất một cái đền dùng làm nơi thánh của Ngài: khá mạnh dạn mà làm. 11 Bấy giờ, Đa-vít trao cho Sa-lô-môn, con trai người, cái kiểu về hiên cửa, về đền thờ, về các kho tàng, về lầu gác, về phòng trong của đền thờ, và về nắp thi ân; 12 lại chỉ các kiểu người nhờ Thánh Linh cảm động mà được, về các hành-lang của đền Đức Giê-hô-va, và về các phòng bốn phía, về những khung thành của đền Đức Chúa Trời, và về các kho để vật thánh;
• Chúa chọn Giê-ru-sa-lem và muốn ngự với dân sự Ngài đời đời: 2 Các Vua 21:7b Ấy trong đền này và trong Giê-ru-sa-lem, thành Ta đã chọn trong các chi phái Y-sơ-ra-ên, mà Ta sẽ đặt danh Ta ngự đời đời. (Thi-thiên 132:13 Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn; Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài;)
*** Môi se đã dặn Y-sơ-ra-ên trước khi qua đời: Phục- 12:5 song nơi nào trong những chi phái các ngươi, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn, đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải tìm đi đến đó.
3. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta theo kiểu mẫu của chính Ngài: Như hình Ngài
Sáng-thế Ký 1:26 Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. 27 Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Sáng-thế Ký 2:7 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. => Ngài ban sự sống Ngài cho con người.
• Để ở trong sự hiện diện, chăm sóc, yêu thương của Ngài: Sáng-thế Ký 2:8 Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó.
• Cung cấp mọi sự nhưng cũng trắc nghiệm:Tin cậy Cha của mình? Sáng-thế Ký 2:9 Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.
• Để thông công với Chúa (nói chuyện): Sáng-thế Ký 3:8 Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. (Vì họ đã phạm tội không vâng lời Chúa, đã nghe theo ma-quỉ và ăn trái Chúa cấm!)
• Bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng: Không ăn năn quay lại với Chúa!
Sáng-thế Ký 3:23 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. 24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống. (Xa cách tình yêu và sự hiện diện vinh hiển của Chúa)
4. Đức Chúa Jêsus Christ đến khôi phục lại đền tạm:
• Lời tiên tri : A-mốt 9: 11 Trong ngày đó, Ta sẽ dựng lại nhà tạm của Đa-vít, là nhà đã đổ và tu bộ lại những chỗ rách nát, Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày thuở xưa;
Sự ứng dụng của Sứ đồ Gia-cơ về dân ngoại được cứu: Công vu 15:16 Rồi đó, Ta sẽ trở lại,Dựng lại đền tạm của Vua Đa-vít bị đổ nát; Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên; 17 Hầu cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn Danh Ta đề tìm Chúa. Chúa là Đấng làm nên những việc này có phán vậy.
• Chúa dùng thân thể mình để xây lại đền thờ: Giăng 2:19 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại..Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ mất 46 năm mà Thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày?) 21 Nhưng Ngài nói về thân thể của Ngài. => Cô-lô-se 1:20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. 21 Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, 22 nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được; (1 Cô-rinh-tô 3:9c Anh em là nhà của Đức Chúa Trời xây)
5. Ngài biến thân thể chúng ta thành nơi Chúa ngự: 1 Cô-rinh-tô 6:19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
• Đấng Christ ngự trong lòng: Ê-phê-sô 3:16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17 đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em;
• Đức Thánh Linh ở với chúng ta đời đời: Giăng 14:16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời.
• Đức Chúa Jêsus và Đức Chúa Cha ở trong chúng ta: Giăng 14:23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, Chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người.
• Đấng đang ngự trong chúng ta: Ê-sai 9:5c Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. (1 Giăng 4:4 Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.)
6. Đền tạm từ trên trời xuống: Khải-huyền 21:1 Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình.
• Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người đời đời: Khải-huyền 21:3 Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. 4 Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. 5 Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, Ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật.
7. Cầu nguyện: Chúng con cảm tạ ngợi khen tình yêu và chương trình đời đời không hề thay đổi của Ngài cho con cái loài người của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn muốn ở với chúng con, đang khi chúng con phạm tội, Ngài chết đền tội cho chúng con và biến thân thể hèn mạt chúng con làm đền thờ của Ngài, và Ngài muốn chúng con nhận biết sự hiện diện của Ngài đang ở trong chúng con, giữa vòng chúng con. Ngài muốn chúng con yêu thương và tôn trọng Ngài. Chúng con ra lịnh cho đời sống chúng con rằng “Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên! Thì Vua vinh hiển sẽ vào. 8 Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. 9 Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, Thì vua vinh hiển sẽ vào. 10 Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân, chính Ngài là Vua vinh hiển, chúng con hoan nghinh và chào đón sự hiện diện của Ngài (Thi-thiên 24). Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống! Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =