Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Ê-sai 61:3d-6a
Câu gốc: Công-vụ 10:38 Thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
Mục đích: Lu-ca 4:21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.
1. Kết quả bởi sự xức dầu của Tin Lành quyền năng:
a. Được xưng là cây của sự công bình: hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình (3d); Ê-sai 60:21 Còn dân ngươi, hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ nầy đời đời; ấy là nhánh Ta đã trồng, việc tay Ta làm để Ta được vinh hiển. 22 Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó! (Nhưng khi Y-sơ-ra-ên phạm tội: Ê-sai 1:30 Vì các ngươi sẽ giống như cây thông khô lá, như vườn không nước)
• Tiên tri về Đấng cai trị công bình sẽ đến: Ê-sai 9:6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!
Đấng tỏ ra sự công bình cho dân ngoại: Ê-sai 42:1 Nầy, đầy tớ Ta đây, là kẻ Ta nâng đỡ; là kẻ Ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn Ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần Ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại.
     Khi chúng ta là dân ngoại phạm tội: 1 Cô-rinh-tô 6:9 Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? 10 Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.
Nhờ Chúa Jêsus Christ và nhờ Thánh Linh mà được xưng công bình: 1 Cô-rinh-tô 6:11 Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.
b. Được ích lợi cho Chúa: Là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển (3e);  Giê-rê-mi 32:41 Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng hết linh hồn trồng chúng nó trong đất nầy.
• Được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va: Thi-thiên 92:12 Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên Li-ban. 13 Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. 14 Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi.
Trồng bên dòng nước: Thi-thiên 1:1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.
• Kết quả cho Chúa: Châm-ngôn 11:30 Kết quả của người công bình giống như cây sự sống; Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta => Giăng 15:8 Nầy, Cha Ta sẽ được sáng danh (được tôn vinh) là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của Ta vậy = Ê-phê-sô 1:12 hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen.
Cảnh báo: Giăng 15:4 Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. 5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được … 10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn Ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương Ta.
c. Được xây dựng lại nơi đổ nát: Ê-sai 61:4 Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời.) => Nê-hê-mi/ Ê-xơ-ra đã xây dựng lại nơi đổ nát của đền thờ Giê-ru-sa-lem.
• Đức Chúa Jêsus đến để xây dựng lại đền thờ đổ nát: Là thân thể của con người
Giăng 2:19 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại! 20 Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! 21 Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. (Đền thờ cũ đã bị các thầy tế lễ làm hư hoại/ đổ nát: Trở nên hang trộm cướp)
Lời tiên tri được ứng nghiêm bởi Đức Thánh Linh: Công-vụ 15:16 Rồi đó, Ta sẽ trở lai; Dựng lại đền tạm của vua Đa-vít bị đổ nát; Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên; (Trích trong A-mốt 9:11 = Y-sơ-ra-ên phạm tội, chối bỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thờ hình tượng, bị lưu đày, đền thờ bị phá hủy.)
• Đức Thánh Linh ban quyền năng để xây dựng lại những cuộc đời đổ nát:
Công-vụ 2:1 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2 Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. 3 Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. 4 Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói… 38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. 39 Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi 40 Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! 41 Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh => (Công-vụ1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.)
o Hội thánh: Công-vụ 20:28c Hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình; 1 Cô-rinh-tô 1:2 tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta => Ê-phê-sô 1:22c Đấng Christ làm đầu Hội Thánh,
   o Thân thể chúng ta là đền thờ của Ngài ngự: 1 Cô-rinh-tô 3:16 Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?
• Đức Chúa Trời ban ơn xây dựng cho Phao-lô & chúng ta: 1 Cô-rinh-tô 3:10 Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. 11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ.
d. Được người ngoại bang giúp đỡ: Ê-sai 61:5 Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi;
• Cũng nói tiên tri về dân ngoại được dự phần: Ê-phê-sô 2:12 trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. 13 Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi.
e. Được gọi là thầy tế lễ: Ê-sai 61:6a nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức dịch* của Đức Chúa Trời chúng ta = (*phục vụ)
• Vì Đức Chúa Jêsus là Thầy tế lễ thượng phẩm: Hê-bơ-rơ 8:1b chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, ngồi bên hữu ngai của Đấng tôn nghiêm trong các từng trời. Hê-bơ-rơ 7:25 Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.
Chúa chọn dân Y-sơ-ra-ên: Xuất 19:6 Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho Ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên; (Chức vụ của Thầy tế lễ: Đem lời Ngài đến cho dân chúng; Trình nhu cầu tội lỗi dân chúng lên cho Đức Chúa Trời qua các của tế lễ các con sinh tế;các của dâng – Mỗi năm thầy tế lễ thượng phẩm vào nơi rất thánh một lần, khi con đường vào nơi chí thánh chưa mở bởi sự chết của Đức Chúa Jêsus. Hê-bơ-rơ 9:7-8)
Chúa chọn những người tin Chúa Jêsus: 1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Khải-huyền 1:6 Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài => Chúng ta được vào nơi rất thánh của Chúa, được dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước, đọc lời Đức Chúa Trời; Được Đức Thánh dạy dỗ qua lời Ngài; Xưng tội trực tiếp với Chúa, được tha thứ bởi Huyết Chiên con là Đức Chúa Jêsus => Dâng lên Chúa bởi lời Cảm tạ ngợi khen; Cầu thay và giúp người khác bởi sự xức dầu của Đức Thánh Linh và quyền năng Ngài;
 o Sẽ cùng được trị vì với Chúa: Khải-huyền 5:9 Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, 10 và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. 20:6c Sẽ cùng trị vì với Ngài trong một ngàn năm. (Rô-ma 8:18)
2. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và ứng dụng vào đời sống cũng như chia sẻ cho người khác. Em-ma-nu-ên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =