Tải MP3Tải Dàn Bài


Cầu nguyện đáp ứng:

Kinh Thánh: Ê-sai 61:2-3 (Phần 2)
Câu gốc: Công-vụ 10:38 Thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
Mục đích bài học: Lu-ca 4:21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.
1. Mục đích của Tin Lành bởi sự xức dầu: (tiếp theo phần 1)
Esai 61:2 Đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; 3 đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề;
a. Chúa rao năm ban ơn: Đặng rao (công bố) năm ban ơn của Đức Giê-hô-va (2a);
Cựu ước: Rao năm hân hỉ
•      Năm thứ năm mươi: rao năm hân hỉ = Được tự do = Được khôi phục,
Lê-vi Ký 25:10 Các ngươi phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh, và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỉ cho các ngươi; ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia quyến mình. 11 Năm thứ năm mươi nầy là một năm hân hỉ cho các ngươi, không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sanh sản, và cũng chẳng nên hái nho không có hớt sửa, 12 vì là một năm hân hỉ, sẽ làm thánh cho các ngươi; phải ăn những thổ sản. 13 Trong năm hân hỉ nầy, các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên chủ.
      Tân Ước: Rao giảng Đấng ban ơn lành cho chúng ta bất cứ lúc nào:
•      Ngài ban ơn lành: Lu-ca 1:74 Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài.
1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;
b. Rao ngày báo thù: Và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta (2b); Ê-sai 63:4 Vì Ta đã định ngày báo thù trong lòng Ta, và năm cứu chuộc của Ta đã đến.
•     Ngày báo thù (cơn thạnh nộ) của Đức Chúa Trời = Sự đoán phạt
Khải-huyền 11:18 Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến: giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian.
•     Báo thù cho những kẻ chối bỏ Chúa: 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7 Và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, 8 báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài.
•     Báo thù cho những kẻ giết các thánh đồ:
 o Đoán phạt đại dâm phụ: Khải-huyền 19:2 Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình: Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy đều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra…15 Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. (Ê-sai 11:4b Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác.)
 o Đoán phạt Sa-tan, con thú, tiên tri giả: Khải-huyền 19:20 Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Khải-huyền 20:10 Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.
c. Chúa đem đến sự yên ủi: Đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu (2c)
•     Vì Đức Chúa Jêsus là Đấng yên ủi: Ma-thi-ơ 5:4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!
Chúa kêu gọi chúng ta đến nhận sự yên ủi và an nghỉ:
Ma-thi-ơ 11:28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng. (Vì Ngài là Chúa của ngày Sa-bát)
•     Ngài ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác: Để ở với chúng ta đời đời
Giăng 14:16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời. (Giăng 14:26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi.)
d. Chúa đem sự biến đổi: Công-vụ 26:18 đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi Ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.
•     Đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi (3a); Ê-sai 61:10
(Mão cứu chuộc: Ê-phê-sô 6:17 = Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ)
•     Ban dầu vui mừng thay vì tang chế (3b);
Vì Chúa Jêsus đã được xức dầu vui mừng: Thi-thiên 45:7 Chúa ưa sự công bình, và ghét điều gian ác; Cho nên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Chúa, đã xức dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ trổi hơn đồng loại Chúa.
Hê-bơ-rơ 12:2 nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.
Trái của Đức Thánh Linh: Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, (Rô-ma 12:12 Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.)
Ê-sai 60:15 Xưa kia ngươi đã bị bỏ, bị ghét, đến nỗi không ai đi qua giữa ngươi, Ta sẽ làm cho ngươi nên cao trọng đời đời, nên sự vui mừng của nhiều đời.
•     Ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề (3c);
(Áo công bình = Ê-phê-sô 6:14c mặc lấy giáp bằng sự công bình)
Ê-sai 9:1 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. 2 Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm. 3 Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an.
•     Đời sống của những người được Chúa giải cứu và biến đổi:
o Họ sẽ đến và hát trên nơi cao của Si-ôn: Giê-rê-mi 31:11 Vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp, cứu khỏi tay kẻ mạnh hơn. 12 Họ sẽ đến và hát trên nơi cao của Si-ôn; sẽ trôi chảy đến ơn phước của Đức Giê-hô-va, đến lúa mì, rượu mới, dầu, và con nhỏ của chiên và bò; lòng họ sẽ như vườn đượm nhuần, chẳng buồn rầu chi nữa hết.
o Vui mừng nhảy múa: Giê-rê-mi 31:13 Bấy giờ gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa, các người trai trẻ và các ông già cũng sẽ vui chung; vì Ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hớn hở khỏi buồn rầu. 14 Ta sẽ làm cho lòng các thầy tế lễ chán chê vì đồ ăn béo; dân Ta sẽ no nê về ơn phước của Ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.
o Không say rượu nhưng đầy dẫy Đức Thánh Linh: Ê-phê-sô 5:18 Đừng say rượu nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.
o Hết lòng hát mừng: Ê-phê-sô 5:19 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.
o Tạ ơn Chúa: Ê-phê-sô 5:20 Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.
2. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, nhờ Ngài để ứng dụng vào đời sống hằng ngày và chia sẻ cho người khác. Em-ma-nu-ên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 8 =