Tải MP3Tải Dàn Bài

Ngày 9: LÒNG TÔN KÍNH

1. Kinh Thánh:
1 Sa-mu-ên 2:30 Bởi cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt Ta. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng hề được như vậy! Vì phàm ai tôn kính Ta, Ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ Ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại.
Châm-ngôn 3:9 Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;
Malachi 1:6 Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu Ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về Ta ở đâu? và nếu Ta là chủ, nào sự kính sợ Ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dể danh Ta! Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có khinh dể danh Ngài ở đâu?
Rô-ma 12:10 Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. 13:7  Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính.
1 Phi-e-rơ 2:17 Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua.
2. Suy gẫm: Chúng ta đang sống trong một quốc gia mất dần tính tôn trọng. Công nhân không tôn trọng các bật lãnh đạo, học sinh không tôn kính thầy giáo, con cái không kính sợ cha mẹ, vận động viên không tôn trọng người huấn luyện mình, vợ chồng không kính sợ nhau, cơ đốc nhân không kính sợ Chúa. Mọi người làm tổn thương lẫn nhau. Tuy nhiên, chúng ta đừng để mình rơi vào văn hóa của sự bất kính này. Chúa đòi hỏi chúng ta phải tạo ra và sống trong môi trường của sự tôn kính. Để làm được điều đó, chúng ta phải hiểu vị trí của từng người và tôn trọng họ thật sự bất kể nhân cách của con người đó như thế nào. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời dựng nên các nhà lãnh đạo và sẽ sử dụng họ cho mục đích của Ngài. Nên chỉ có một lựa chọn duy nhất là chúng ta phải tập tôn trọng họ bằng bất cứ giá nào. Tôn kính là nguyên tắc đầu tiên của Thiên Đàng, không tôn kính là chống lại Đức Chúa Trời và bản tính của Ngài. Nếu chúng ta tin vào quyền năng của Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta lòng tôn kính cách siêu việt.
3. Trọng tâm cầu nguyện:
• Cầu nguyện cho bạn có đời sống tôn kính Chúa luôn luôn.
• Xin Chúa mở trí bạn để hiểu nguyên tắc của sự tôn kính.
• Xin Chúa giúp trong việc tôn trọng các người lãnh đạo ngay cả khi bạn không đồng ý hoặc không thật sự dưới sự chăm sóc của họ.
• Cầu nguyện cho hội thánh địa phương bạn là hội thánh kính sợ Chúa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + six =