Tải MP3Tải Dàn Bài

Ngày 10: THÁNH HÓA / THÁNH KHIẾT
1. Kinh Thánh:
Xuất Ê-díp-tô 32:29 Vả, Môi-se đã truyền rằng: Ngày nay mỗi người trong vòng các ngươi hãy dâng tay mình cho Đức Giê-hô-va, chẳng sá chi đến con trai hay là anh em mình, hầu cho các ngươi được ơn phước vậy.
Châm-ngôn 23:26 Hỡi con, hãy dâng lòng con cho Cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của Cha.
2 Cô-rinh-tô 6:14 Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? 15 Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? 16 Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. 17 Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: 18 Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.
2. Suy gẫm: Tắc kè hoa (chameleon) được đặt tên theo ngôn ngữ Latin, và được ghép bởi 2 từ “trên mặt đất” và “sư tử”. Nó có khả năng thay đổi màu sắc theo môi trường xung quanh để bảo vệ mình khỏi sự tấn công của kẻ thù. Giống như con tắc kè, những cơ đốc nhân được coi là những con sư tử trên đất cho Chúa, là đại diện cho Sư Tử của chi phái Giu-đa (tức là Đức Chúa Jesus), loại bỏ kẻ thù đang đi lang thang và nuốt chửng chúng nó. Tuy nhiên, giống như đặc tính khác của con tắc kè, có quá nhiều cơ đốc nhân hòa mình vào môi trường xung quanh và thích ứng trong môi trường đó luôn. Các bạn ơi, chúng ta là những người được Đức Chúa Trời chọn lựa, chúng ta được gọi ra khỏi thế gian, tách biệt khỏi đường lối đó, khao khát sống một đời sống thánh khiết cho Chúa. Như Phi-e-rơ dạy chúng ta, chúng ta chỉ đơn giản là những người hành hương đang trải qua cuộc sống tạm thời trên đất và đang hành trình về cõi đời đời của chúng ta. Chúng ta phải định cư ở đó thay vì ở cõi tạm này. Nếu chúng ta tin Chúa là Đấng thánh khiết và toàn năng, thì chúng ta cần sự thánh hóa và thánh khiết siêu việt của Ngài.
3. Trọng tâm cầu nguyện:
•   Cầu xin Chúa gia tăng sự khát khao một đời sống thánh sạch.
•   Xin Chúa thánh hóa, biệt riêng, và gia tăng bạn cho mục đích của Ngài.
•   Xin Chúa bày tỏ những lĩnh vực trong đời sống của bạn cần trở nên thánh sạch hơn.
•   Xin quyền năng của Chúa Thánh Linh làm những công việc thánh qua bạn vì chúng ta không thể tự làm cho chúng ta nên thánh.
•   Cầu nguyện cho hội thánh địa phương bạn sẽ sống động và rao giảng những sứ điệp về sự thánh hóa và thánh khiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 11 =