Tải MP3Tải Dàn Bài

Bài học phần 1:


Bài học phần 2:

Kinh thánh: Các quan xét 4:1-24
Câu gốc: Thi-thiên 20:7 Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngưa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.
Mục đích: Châm ngôn 31:30 Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. → (Các qx 5:31)
I. Bối cảnh của dân Y-sơ-ra ên trong thời kỳ xảy ra các trận chiến:
   1. Về chính trị: Các Quan Xét 17:6 Trong lúc đó, không có vua nơi Y-sơ-ra-ên, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải.
     • Không có vũ khí: Các qx 5:8b Giữa bốn mươi ngàn người Y-sơ-ra-ên, Người ta chẳng thấy cái khiên, cũng chẳng thấy cây giáo (Bị Phi-li-tin cấm: 1 Sa-mu-ên 13:19)
   2. Về tâm linh: Họ thay đổi chương trình của Chúa dành cho họ → (Các quan xét 2:1-5)
     • Họ bỏ Chúa/ thờ hình tượng: Các quan xét 2:12-13 bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là Đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô; họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quì lạy các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Vậy, chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc Ba-anh và Át-tạt-tê.
     • Đồng hóa chứ không để Chúa thánh hóa: Các quan xét 3:4-6a Đức Giê-hô-va dùng các dân tộc nầy để thử thách Y-sơ-ra-ên, đặng xem thử chúng nó có ý vâng theo các điều răn mà Ngài cậy Môi-se truyền cho tổ phụ chúng nó chăng.  Như vậy, dân Y-sơ-ra-ên ở chung cùng dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-sít, cưới con gái của chúng nó làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng nó.
     • Dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác: Các qx 4:1 Sau khi Ê-hút đã qua đời, dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. → (6 lần nhắc trong sách Các quan xét)
II. Những lý do Y-sơ-ra-ên có chiến trận:
     1. Chúa tập cho họ chiến trận: Các quan xét 3:1-2 Nầy là các dân tộc mà Đức Giê-hô-va để còn lại, đặng dùng chúng nó thử thách người Y-sơ-ra-ên nào chưa từng thấy những chiến trận Ca-na-an.  Ngài chỉ muốn thử thách các dòng dõi mới của dân Y-sơ-ra-ên, tập cho chúng nó việc chiến trận, nhất là những kẻ chưa từng thấy chiến trận khi trước.
     2. Họ chọn thần mới: Các quan xét 5:8a Người ta đã chọn các thần mới: Tức thì cơn giặc có tại trước cửa thành. → (Giô-suê cảnh báo cho Y-sơ-ra-ên trong Giô-suê 23:16)
     3. Hậu quả tội không chiến trận: Các quan xét 4:2 Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay Gia-bin, là vua Ca-na-an trị vì tại Hát-so. Quan thống lãnh đạo binh người là Si-sê-ra ở tại Ha-rô-sết của dân ngoại bang.
     4. Lực lượng và cách cai trị của kẻ thù trên dân Y-sơ-ra-ên: Các qx 4:3 Vua Gia-bin có chín trăm xe sắt và trong hai mươi năm, người hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên cách hung bạo;
     5. Y-sơ-ra-ên kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ác:
6 lần được nhắc → (Các qx 3:9,15; 4:3; 6:7; 10:10,12) → Thi-thiên 107:6 Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan; 4 lần được lặp lại trong Thi thiên 107:6
III. Tên, chức vụ, và nơi ở của người được Chúa bày tỏ chiến trận:
Các quan xét 4:4 Trong lúc đó, Đê-bô-ra, là nữ tiên tri, vợ của Láp-bi-đốt, đoán xét dân Y-sơ-ra-ên. 5 Bà ở trên núi Ép-ra-im, giữa khoảng Ra-ma và Bê-tên, dưới cây chà là Đê-bô-ra, và dân Y-sơ-ra-ên lên đến cùng người, đặng nghe sự xét đoán. → (Các quan xét 2:18)
     a. Trong lúc đó: Các qx 4:7 Trong Y-sơ-ra-ên thiếu quan trưởng, cho đến chừng ta là Đê-bô-ra chổi dậy như một người mẹ trong Y-sơ-ra-ên. → (Yêu thương dân sự của Chúa)
     b. Ý nghĩa tên: Đê-bô-ra = Con ong; → Láp-bi-đốt = Những ngọn đuốc.
    c. Chức vụ tiên tri và đoán xét → Bà giải quyết những sự tranh tụng của dân sự.
     d. Ý nghĩa địa danh Ép-ra-im nơi Đê-bô-ra ở: Sáng-thế Ký 41:52 Người đặt tên đứa thứ nhì là Ép-ra-im, vì nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ.
   • Ở giữa Ra-ma: Nơi thương khóc: Giê-rê-mi 31:15Ma-thi-ơ 2:18
   • Và Bê-tên: Nơi Áp ra ham lập bàn thờ để cầu khẩn danh Chúa (Sáng thế ký 12:8)
 Nơi Chúa hiện ra với Gia-cốp khi chạy trốn khỏi Ê-sau: Sáng 28:11-19
   • Bà ở dưới cây Chà là: (Chúng ta ở dưới bóng của Đấng toàn năng, Thi thiên 91)
IV. Chúa bày tỏ cho Đê-bô-ra chiến lược của chiến trận
     1. Chúa kêu gọi Ba-rác lãnh đạo để ra trận: Các quan xét 4:6 Bà sai gọi Ba-rác, con trai A-bi-nô-am, từ Kê-đe trong đất Nép-ta-li, mà nói cùng người rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền lịnh nầy: Hãy chọn đem theo ngươi một vạn người trong con cháu Nép-ta-li và trong con cháu Sa-bu-lôn, mà đi thẳng đến núi Tha-bô.
    • Chúahứa sẽ khiến kẻ thù đến để bị tiêu diệt: Các quan xét 4:7 Ta sẽ khiến Si-sê-ra, là thống lãnh đạo binh vua Gia-bin, đến cùng người tại khe Ki-sôn, luôn với các xe cộ và cả quân lính của hắn; Ta sẽ phó hắn vào tay ngươi.
     2. Ba-rác không dám đứng ra nhận sứ mạng: Các qx 4:8 Ba-rác đáp rằng: Nếu bà đi với tôi, thì tôi sẽ đi; nhưng nếu bà không đi với tôi, tôi sẽ không đi. (Sau 20 năm sống dưới sự cai trị của vua Ca-na-an; 5:7 thiếu quan trưởng, thiếu người nam lãnh đạo trong dân sự)
    • Sự vinh hiển thắng trận sẽ chuyển cho người nữ: Các quan xét 4:9 Bà bèn đáp: Ừ, phải, ta sẽ đi với ngươi, song sự vinh hiển của việc nầy sẽ chẳng về ngươi; vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Si-sê-ra vào tay một người nữ. Vậy, Đê-bô-ra đứng dậy, đi cùng Ba-rác đến Kê-đe.
     3. Ba-rác chuẩn bị cho chiến trận: Các qx 4:10a Ba-rác nhóm hiệp người Sa-bu-lôn và người Nép-ta-li tại Kê-đe, có một muôn người đi theo sau người (= 10.000 người)
• Đê-bô-ra ủng hộ: Các qx 4:10b và Đê-bô-ra cũng đi lên với người.
     4. Có vấn đề chuyển dời của Hê-be xảy ra trong lúc này: Các qx 5:11 Vả, Hê-be, người Kê-nít, đã lìa khỏi dân Kê-nít, là con cháu Hô-báp, anh em vợ của Môi-se, và đi dựng trại mình ở về cây dẻ bộp Sa-na-im, gần bên Kê-đe. → (Dân 10:29-32; Các qx 1:16)
V. Chúa cho trận chiến bắt đầu và kết thúc bởi người nữ
     1. Tin về chiến trận được báo cho Si-sê-ra: Các quan xét 4:12 Người ta thuật cho Si-sê-ra hay rằng Ba-rác, con trai của A-bi-nô-am, đã đi đến núi Tha-bô.
• Si-sê-ra chuẩn bị để chiến trận: Các quan xét 4:13 Si-sê-ra bèn nhóm hiệp hết thảy xe cộ sắt mình là chín trăm cái bằng sắt, và toàn quân binh vẫn ở với mình, từ Ha-rô-sết về dân ngoại bang cho đến khe Ki-sôn. → (Pha-ra-ôn và quân lính Xuất 14:8)
     2. Đê-bô-ra công bố sự đắc thắng chiến trận: Các quan xét 4:14 Đê-bô-ra nói cùng Ba-rác rằng: Hãy đứng dậy, vì nầy là ngày Đức Giê-hô-va phó Si-sê-ra vào tay ngươi. Đức Giê-hô-va há chẳng đi đằng trước ngươi sao? Rồi Ba-rác đi xuống Tha-bô, có mười ngàn người theo sau. → (Đa-vít với Gô-li-át → 1 Sa-mu-ên 17:45-47)
• Thiên đàng ủng hộ Đê-bô-ra: Các quan xét 5:20-21 Các từng trời có dự vào chiến trận; Những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Si-sê-ra.  Khe Ki-sôn đã kéo trôi chúng nó, Tức là khe Ki-sôn đời xưa. Hỡi linh hồn ta ngươi có dày đạp năng lực dưới chân! → (Xuất 14:24-26; 1 Sa-mu-ên 7:10 Sấm sét; Giô-suê 10:10 Đá lớn từ trời)
     3. Chúa đánh thay cho họ: Các qx 4:15 Đức Giê-hô-va dùng mũi gươm làm cho Si-sê-ra và hết thảy xe cộ cùng toàn quân lính người vỡ chạy trước mặt Ba-rác; Si-sê-ra bèn xuống xe mình, chạy bộ mà trốn. → Xuất 23:27 Ta sẽ sai sự kinh khiếp Ta đi trước, hễ ngươi đến dân nào, Ta sẽ làm cho dân ấy vỡ chạy lạc đường, và cho kẻ thù nghịch ngươi xây lưng trước mặt ngươi. → Châm-ngôn 21:31 Ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến; Nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va. → (Xuất 23:22b)
     4. Kẻ thù bị tiêu diệt hoàn toàn: 4:16 Ba-rác đuổi theo xe cộ và đạo binh cho đến Ha-rô-sết về dân ngoại bang; cả đạo binh Si-sê-ra bị gươm giết, không còn lại một người.
• Si-sê-ra chạy trốn đến nhà Gia-ên: Các quan xét 4:17 Si-sê-ra chạy bộ trốn đến trại Gia-ên, vợ của Hê-be, người Kê-nít; vì Gia-bin, vua Hát-so, nhà Hê-be, người Kê-nít, hòa hảo với nhau
• Si-sê-ra được đón tử tế: Các quan xét 4:18-19 Gia-ên ra đón Si-sê-ra, mà nói rằng: Hỡi chúa, xin hãy vào nơi nhà tôi, chớ sợ chi. Vậy, người vào trại nàng, và nàng lấy mền đắp người lại.  Đoạn, người nói cùng nàng rằng: Ta xin nàng cho ta chút nước uống, vì ta khát. Nàng bèn mở bầu sữa ra, cho người uống, rồi trùm người lại.
• Nhờ canh dùm để ngủ: Các quan xét 4:20 Người lại nói cùng nàng rằng: Hãy đứng nơi cửa trại, nếu có ai đến hỏi rằng: Ở đây có ai chăng? thì hãy đáp: Chẳng có ai hết.
     5. Chúa dùng Gia-ên giết Si-sê-ra: Các qx 4:21 Bấy giờ người ngủ say, vì mệt nhọc quá; Gia-ên, vợ Hê-be, bèn lấy một cây nọc trại, và tay nắm cái búa, nhẹ nhẹ đến bên người, lấy cái nọc đóng thủng màng tang người, thấu xuống đất, và người chết đi.
• Ba-rác đến để nhận tin chiến thắng: Các quan xét 4:22 Ba-rác đang còn rượt theo Si-sê-ra, Gia-ên bèn ra đón người, mà nói rằng: Hãy đến, tôi sẽ chỉ cho ông thấy người mà ông đang tìm kiếm. Ba-rác vào nhà nàng, thấy Si-sê-ra nằm chết sải, có nọc đâm nơi màng tang.
     6. Chúa bắt phục kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên: Các quan xét 4:23-24 Trong ngày đó, Đức Chúa Trời khiến cho Gia-bin, vua Ca-na-an, bị phục trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. Tay dân Y-sơ-ra-ên càng ngày càng mạnh thắng Gia-bin, vua Ca-na-an, cho đến chừng chúng đã diệt người đi. → Các quan xét 5:26bCô-lô-se 2:14-15
     7. Đê-bô-ra ca ngợi Chúa và chúc phước cho Gia-ên: Các quan xét 5:24 Nguyện cho Gia-ên, vợ Hê-be, người Kê-nít. Được phước giữa các người đàn bà! Nguyện người được phước giữa các đàn bà ở trong trại! (Lời tiên tri, 4:9)
• Gia-ên giải cứu phụ nữ và tài sản của Y-sơ-ra-ên khỏi tay của kẻ cướp:
Các quan xét 5:30 Chúng há chẳng tìm được của cướp sao? Họ há chẳng phải chia phân của đó ư? Một vài con gái cho mỗi người chiến sĩ, Một của cướp bằng vải nhuộm về phần Si-sê-ra; Một của cướp bằng vải nhuộm thêu! Một cái áo vải nhuộm, hai cái áo vải thêu, Cho cổ của người thắng trận! → (Các qx 5:31)
Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và bước đi đời sống liên kết với Chúa để được Chúa bày tỏ cho chúng ta chiến lược của thiên đàng và thắng trận bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + eighteen =