NGƯỜI NỮ THẮNG TRẬN BỞI QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA

Bài học phần 1: Bài học phần 2: Kinh thánh: Các quan xét 4:1-24 Câu gốc: Thi-thiên 20:7 Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngưa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi. Mục đích: Châm ngôn 31:30 Duyên là giả dối, sắc lại hư không;

... Đọc tiếp.