Tải MP3Tải MP3Tải Dàn Bài
Phần 1:


Phần 2:

Câu gốc: Ê-sai 40:3 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!
Mục đích: Ma-thi-ơ 3:3 Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài.
1. Giăng Báp-tít thi hành chức vụ:
a. Đồng vắng: Ma-thi-ơ 3:1 Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê. (Lu-ca 1:80 Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm linh mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Y-sơ-ra-ên.)
     • Giăng Báp-tít là vị tiên tri vĩ đại cuối cùng của Cựu ước: Lu-ca 1:76 Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài.  (Lu-ca 16:16 Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó.)
b. Sứ điệp rao giảng: Ma-thi-ơ 3:2 rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần! (Ăn năn là chìa khóa để vào nước Trời)
 • Ăn năn là gì? (2a): Là sự ban cho của Đức Chúa Trời: Công-vụ 11:18b Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống!
Là công việc của Đức Thánh Linh: Giăng 16:8 Khi Ngài đến thì sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.
Ăn năn: Là Chúa Thánh Linh làm cho lòng con người nhận biết tình trạng tội lỗi, đã xa cách Đức Chúa Trời; Đau đớn về điều đó, quyết định quay trở lại với Chúa, từ bỏ con đường tà, để nhận lấy sự thương xót, tha thứ, được sanh lại, được phục hồi, được cứu khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và dâng đời sống mình cho Chúa, và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài sẽ làm cho danh Đức Chúa Jêsus được vinh hiển qua đời sống người đó.
• Vậy ai cần phải ăn năn?
Người Do Thái cần ăn năn: Giăng 8:31-38: Tự hào về tổ phụ, dòng dõi được Chúa chọn, nhưng họ đã giữ đạo Chúa một cách sai trật!
Giăng 8:37 Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi tìm thế để giết Ta, vì đạo Ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi.
Rô-ma 2:4 Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? 5 Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời,
Dân ngoại cần ăn năn: Thờ tà thần, thờ Chúa không biết: Công-vụ 17:23
Công-vụ 26:20b Các dân ngoại phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn.
Hội thánh của Chúa cần ăn năn: Lòng yêu mến Chúa ban đầu:
Khải-huyền 2:4 Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu 5 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, Ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì Ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.
   • Vì nước thiên đàng đã đến gần (2b): Đức Chúa Trời đã đem thiên đàng đến trần gian bởi Đức Chúa Jêsus Christ. (Giăng 1:6 Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. 7 Người đến để làm chứng, là làm chứng về Sự Sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. 8 Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về Sự Sáng. 9 Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. 14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. 15 Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: Ấy là về Ngài mà ta đã nói: Đấng đến sau ta trổi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. 16 Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. 17 Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn*và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến. 18 Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.) Ơn*= Ân điển= Ban cho của Đức Chúa Trời.
2. Bối cảnh gia đình của Giăng Báp-tít: Trong thời kỳ đen tối, dưới sự cai trị của Hê-rốt.
a. Tên và chức vụ: Lu-ca 1:5 Trong đời Hê-rốt, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ, về ban A-bi-a, tên là Xa-cha-ri; vợ người là Ê-li-sa-bét, thuộc về chi phái A-rôn*.
b. Đời sống tin kính Chúa: Lu-ca 1:6 Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được.
c. Không có con cái: Lu-ca 1:7 Hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét son sẻ, và cả hai đều cao tuổi.
d. Cha là một người có kỷ luật: Lu-ca 1:8 Vả, Xa-cha-ri cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. 9 Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. 10 Đang giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện.
e. Ông được vào nơi thánh để dâng hương: Chúa ra lịnh cho Môi-se về việc xây dựng bàn thờ xông hương: Xuất 30:1 Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn thờ bằng cây si-tim, để xông hương 6 Ngươi sẽ để bàn thờ đó trước bức màn che hòm bảng chứng đối cùng nắp thi ân trên hòm, là nơi ta sẽ gặp ngươi. 7 Mỗi buổi sớm mai, khi A-rôn* làm đèn, sẽ xông hương tại nơi đó. 8 Vào lúc chiều tối, khi A-rôn thắp đèn, cũng sẽ xông hương: ấy là một thứ hương phải xông trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn, trải qua các đời. 9 Trên bàn thờ nầy chớ xông hương lạ, hoặc dâng của lễ thiêu, của lễ chay hay là lễ quán nào hết.
3. Thiên sứ xuất hiện cùng cha của Giăng Báp-tít: Lu-ca 1:11 Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Xa-cha-ri, đứng bên hữu bàn thờ xông hương. 12 Xa-cha-ri thấy thì bối rối sợ hãi.
a. Thiên sứ báo tin và hướng dẫn đặt tên cho con trai: Lu-ca 1:13 Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng.
b. Mục đích sự sinh ra của Giăng: Lu-ca 1:14 Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. => (Lu-ca 1:24 Khỏi ít lâu, vợ người là Ê-li-sa-bét chịu thai, ẩn mình đi trong năm tháng, mà nói rằng: 25 Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đoái đến tôi, để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người.)
     • Làm người của Đức Chúa Trời: Lu-ca 1:15 Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ.
Được tôn trọng trước mặt Chúa (15a): Giăng 12:26 Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ hầu việc Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quí người. (Môi-se, bảy mươi trưởng lão, Giô-suê…)
Không uống rượu/ giống gì làm cho say (15b): Dân-số ký 6:1-4 Biệt riêng để làm người Na-xi-rê (biệt riêng ra) cho Đức Chúa Trời.
Giống: Sam-sôn: Các quan xét 13:4-7; Sa-mu-ên: 1 Sa-mu-ên 1:11
Được đầy dẫy Đức Thánh Linh khi còn trong lòng mẹ (15c):
Lu-ca 1:39 Trong những ngày đó, Ma-ri chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, 40 vào nhà Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét. 41 Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh.
4. Chức vụ của Giăng: Lu-ca 1:16 Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ; 17 chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. (Chức vụ giảng hòa)
a. Đem Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa (c16): 1 Các 18:21= Giống như thời kỳ Ê-li,
b. Mang sự xức dầu của Ê-li: Ma-la-chi 4:5 Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. 6 Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.
• Chúa giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta: Bởi Đức Thánh Linh và quyền phép: (2 Cô-rinh-tô 5:18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.) Ma-thi-ơ 5:9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.
Xây dựng lại những nơi đổ nát: Ê-sai 61:4 Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời.
5. Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và nhờ Ngài ứng dụng vào đời sống và chia sẻ cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + nine =