Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 3:3-8
Câu gốc: Ê-sai 40:3 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang.
Mục đích: Ê-sai 40:4 Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; Mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; Các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng; Các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội.
1. Chức vụ của Giăng Báp-tít đã được Ê-sai đã báo trước: Ma-thi-ơ 3:3 Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. (Ê-sai 40:3)
a. Chức vụ của Giăng Báp-tít:
 • Là tiếng kêu: Rao ra = (Công bố về việc Chúa bày tỏ cho dân sự của Ngài)
 • Nơi đồng vắng: Lu-ca 1:80 Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm linh mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Y-sơ-ra-ên. (Nơi Chúa chuẩn bị chức vụ)
• Được quyền phép Ê-li: Lu-ca 1:17a Chính người lại sẽ lấy tinh thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa: (Mặc lấy sự xức dầu giống như tiên tri Ê-li)
 • Tiên tri Ê-li: 1 Các Vua 18:36b tiên tri Ê-li đến gần và nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác, và của Y-sơ-ra-ên, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. 37 Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. 38 Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi, và rút nước trong mương. 39 Thấy vậy, cả dân sự sấp mình xuống đất, và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời!
 • Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài: Ê-sai 40:4 Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên/ mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống/ các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng /các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. + Lu-ca 1:16 Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ; 17 b để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng => Ma-la-chi 4:6 Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy. (Chúa muốn phục hòa với Chúa và với nhau)
Chúa ban quyền cho chúng ta: Ê-sai 41:15 Nầy, Ta sẽ lấy ngươi làm cái bừa nhọn, thật mới và có răng bén.  Ngươi sẽ tán các núi và nghiền nhỏ ra, làm cho các gò nên giống như cám mịn. (Ma-thi-ơ 17:20 Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: vì Ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.)
• Để chuẩn bị cho sự hiện đến của Đức Chúa Jêsus: Ê-sai 40:5 Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. (Giăng 1:14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.)
2. Trang phục của Giăng: Ma-thi-ơ 3:4a Vả Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; (Mặc áo giống tiên tri Ê-li: 2 Các Vua 1:8 Chúng thưa: Người đó mặc áo lông, và thắt lưng bằng dây da. Vua nói rằng: Ấy là Ê-li, người Thi-sê-be)
3. Cách ăn của Giăng: (C4b) ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng.
    • Châu chấu: Lê-vi Ký 11:21 Nhưng trong loại côn trùng nào hay bay và đi bốn cẳng, các ngươi được ăn con nào có cẳng đặng nhảy trên đất; 22 là con cào cào tùy theo loại nó, con ve tùy theo loại nó, châu chấu tùy theo loại nó, con dế tùy theo loại nó.
   • Mật ong rừng: Sáng- 43:11b Đoạn, Y-sơ-ra-ên, cha các anh em, nói rằng: Hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quí nhất của xứ ta: một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và một dược, phi tử và hạnh nhân, đem dâng cho người đó làm của lễ.
4. Sự vận hành của Đức Thánh Linh qua chức vụ Giăng Báp-tít: Ma-thi-ơ 3:5 Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người; 6 và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. (Giăng nhận được lửa để cháy cho Chúa: Giăng 5:35 Giăng là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người.)
a. Những người đến với Giăng: (C5)
   • Đoàn dân: Lu-ca 3:7 Vậy, Giăng nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp-tem rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? => Lu-ca 3:10 Chúng bèn hỏi Giăng rằng: Vậy thì chúng tôi phải làm gì? 11 Người đáp rằng: Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có; và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy.
   • Những người thâu thuế: Lu-ca 3:12 Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp-tem; họ hỏi rằng: Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? 13 Người nói rằng: Đừng đòi chi ngoài số luật định.
   • Quân lính: Lu-ca 3:14 Quân lính cũng hỏi rằng: Còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: Đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình.
b. Xưng tội mình (C6a): Công khai xưng tội mình với Đức Chúa Trời.
1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. (Châm-ngôn 28:13 Người nào che giấu tội lỗi mình sẽ không được thịnh vượng; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.)
c. Chịu báp tem dưới sông Giô Đanh (C6b)
Lu-ca 3:3 Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-tem về sự ăn năn để được tha tội,
• Ý nghĩa sông Giô-đanh: Nơi của phép lạ, bước vào sự sống mới
• Gia cốp qua sông Giô đanh chỉ có một cây gậy: Sáng-thế Ký 32:10b.
• Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên Vượt qua sông khi nước đang tràn bờ Giô-suê 3:17
• Tiên tri Ê-li dùng áo tơi đập nước rẽ ra để đi qua sông: 2 Các vua 2:8-9
• Tiên tri Ê-li-sê đi trở lại qua sông Giô-đanh: 2 Các Vua 2:13-14
• Ê-li-sê quăng khúc cây khiến cái rìu bị chìm nổi lên: 2 Các Vua 6:1-7
• Na-a-man được chữa lành bịnh phung: 2 Các Vua 25:10-14.
5. Giăng cảnh báo người Pha-ri-si & Sa-đu-sê khi đến nhận báp tem: Ma-thi-ơ 3:7 Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-tem mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau?
a. Người Pha-ri-si là ai? Là một phái trong Do-Thái giáo giữ đạo rất nghiêm nhặt các luật lệ Cựu Ước và tin các truyền khẩu, tin có sự sống lại, tin có thiên sứ và thần linh. (Công-vụ 23:8b)
 • Người Sa-đu-sê là ai? Là một phái mà hầu hết trong bọn họ là người có học thức, giàu có, có địa vị cao trọng = người Sa-đu-sê quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết. (Công-vụ 23: 8a)= Tất cả là do mình tự quyết.
 Tại sao Giăng gọi họ là: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Những việc làm của họ như kể là rắn lục: Ma-thi-ơ đoạn 23
Chúa cảnh báo họ: Ma-thi-ơ 23:33 Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?
b. Phải kết quả xứng đáng sau khi ăn năn (báp tem): Ma-thi-ơ 3:8 Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn,
    • Chúa thấy người ăn năn thật: Ê-sai 57:15 Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn.
 Không dừng lại ở đây mà phải:
   • Tin đạo: Mác 1:15 mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành => (tin Đức Chúa Jêsus là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.)
   • Làm theo: 1 Giăng 3:18 Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.
   • Kết quả sau khi nghe đạo: Ma-thi-ơ 13:23 Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.
c. Sự cảnh báo về sự không xứng đáng sau khi được báp tem:
1 Cô-rinh-tô 10:1 Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, 2 chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây và dưới biển, 3 ăn một thứ ăn thiêng liêng; 4 và uống một thứ uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình và đá ấy tức là Đấng Christ. 5 Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. 6 Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. 7 Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi dỡn. 8 Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng. 9 Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. 10 Lại cũng chớ lằm bằm như nấy người trong họ đã lằm bằm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. 11 Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời.
6. Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, nhờ Chúa ứng dụng và chia sẻ cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 5 =