Tải MP3Tải Dàn Bài
Kinh thánh: Giăng 20:1-22


Câu gốc: Lu-ca 24:5 Họ đang thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?
Mục đích: Mác 16:6 Song người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh; Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây; hãy xem nơi đã táng xác Ngài.
I. Thái độ của Ma-ri Ma-đơ-len về sự chết của Chúa Jêsus:
1. Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ để thăm Chúa: Giăng 20:1 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, → (Ma-thi-ơ 28:1 Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ.)
     • Ma-ri Ma-đơ-len được Chúa Jêsus giải cứu khỏi bảy quỉ dữ: Lu-ca 8:2b
     • Đứng một bên thập tự giá của Đức Chúa Jêsus: Giăng 19:25
     • Ma-ri chứng kiến niêm phong mộ của Chúa Jêsus: Ma-thi-ơ 27:61
2. Ma-ri sợ hãi khi thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi (C1c): (cửa mộ bị niêm phong vì các thầy tế lễ cả và các người Pha-ri-si nhớ lời Chúa nói rằng: Ngài sẽ sống lại, nên sợ, liền xin Phi-lát niêm phong phần mộ) → (Ma-thi-ơ 27:62-65) → C66 Vậy, họ đi, niêm phong mả Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm.
3. Ma-ri thông báo xác của Chúa Jêsus bị mất: Giăng 20:2 Vậy, người chạy tìm Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ khác, là người Đức Chúa Jêsus yêu*, mà nói rằng: Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. → (Giăng 13:23 Vả, có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Jêsus, tức là người mà Ngài yêu. → (Giăng 19:26-27)
II. Thái độ của Phi-e-rơ và Giăng khi nghe xác Chúa bị mất:
1. Đi đến mồ: Giăng 20:3 Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra, đi đến mồ.
2. Chạy đến mồ: Giăng 20:4-5 Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ, và đến mồ trước.  Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào. → (sứ đồ Giăng)
3. Họ nhìn thấy sự kiện trong ngôi mộ: Giăng 20:6-7 Si-môn Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất, và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Jêsus chẳng cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác.
4. Họ tin: (a) Tin lời Ma-ri thông báo hay (b) tin Chúa sống lại!
Giăng 20:8 Bấy giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin.
Giăng 20:9-10 Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Jêsus phải từ kẻ chết sống lại.  Đoạn, hai môn đồ trở về nhà mình. → (Lu-ca 24:46 Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại,)
III. Thái độ của Ma-ri Ma-đơ len sau khi thấy xác Chúa bị mất: Nán lại
1. Ma-ri Ma-đơ-len tuyệt vọng: Giăng 20:11 Song Ma-ri đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc. Người vừa khóc, vừa cúi xuống dòm trong mộ, → (Giăng 16:20 Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ.)
2. Ma-ri gặp hai thiên sứ tại trong mộ: Giăng 20:12 thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Jêsus đã nằm.
     • Thiên sứ hỏi tại sao ngươi khóc? Giăng 20:13 Hai thiên sứ hỏi: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc?
     • Ma-ri trả lời: Vì xác Chúa Jêsus bị mất tích: Người thưa rằng: Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu.
3. Ma-ri gặp Chúa Jêsus nhưng không nhận biết: Giăng 20:14 Vừa nói xong người xây lại thấy Đức Chúa Jêsus tại đó; nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Jêsus.
     • Đức Chúa Jêsus hỏi tại sao ngươi khóc? Giăng 20:15a Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai?
     • Ma-ri trả lời: Tìm xác của Chúa Jêsus bị mất.  Giăng 20:15b Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn bèn nói rằng: Hỡi chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy.
4. Chúa gọi đích danh Ma-ri: Giăng 20:16 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi Ma-ri.  Giăng 10:3-4 Người canh cửa mở cho chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài.  Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người.
     • Ma-ri xây lại: Ma-ri bèn xây lại, lấy tiếng Hê-bơ-rơ mà thưa rằng: Ra-bu-ni (nghĩa là thầy)!
5. Chúa không cho Ma-ri rờ đến Ngài vì Ngài chưa lên cùng Cha: Giăng 20:17 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chớ rờ đến Ta; vì Ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em Ta, nói rằng Ta lên cùng Cha Ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời Ta và Đức Chúa Trời các ngươi. → (Giăng 16:5-7 Hiện nay Ta về cùng Đấng đã sai Ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi Ta rằng: Thầy đi đâu?  Nhưng vì Ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não.  Dầu vậy, Ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu Ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến.)
6. Lời chứng của Ma-ri về sự sống lại của Chúa Jêsus: Giăng 20:18 Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. (Ma-thi-ơ 28:11 Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không.)
IV. Thái độ của môn đồ sau khi Chúa chết:
1. Sợ dân Giu-đa: Giăng 20:19a Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại, vì sợ dân Giu-đa,
     • Sợ khi Đức Chúa Jêsus sống lại và hiện ra: Tưởng gặp thần
Giăng 20:19c Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! → Lu-ca 24:37-41 Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần.  Ngài phán rằng: Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy?  Hãy xem tay chân Ta: thật chính Ta. Hãy rờ đến Ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy Ta có.  Đang phán vậy, Ngài giơ tay và chân ra cho xem.  Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không?
2. Ngài chứng minh cho môn đồ Ngài thực sự sống lại: Giăng 20:20 Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. (Công-vụ 2:24 Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó.) → Rô-ma 8:11 Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em (Bản DĐ). → Giăng 14:19 Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy Ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta; vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.
Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và nhận biết Chúa là Đấng đang sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + 17 =