Tải Dàn Bài
Câu ghi nhớ: Giê-rê-mi 29:11 Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết chương trình Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.
Mục đích: Rô 8:28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
           A. GIAI ĐOẠN I: GIÔ-SÉP ĐANG Ở VỚI CHA VÀ CÁC ANH MÌNH
I. Ở TRÊN CAO:
1. Giô-sép con của Gia-cốp và Ra-chên: Sáng-thế Ký 30:24 (Nguyện được tăng lên)
Sáng-thế Ký 37:2 Đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. Giô-sép, tuổi mười bảy, chăn chiên với các anh mình; người đi kết bạn cùng con của Bi-la và con của Xinh-ba, hai vợ cha mình. Giô-sép thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói.
2. Được cha may áo nhiều màu sắc: Sáng 37:3 Vả, Y-sơ-ra-ên thương yêu Giô-sép hơn những con trai khác, vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc.
Bị ganh ghét vì được cha thương hơn: Sáng 37:4 Các anh thấy cha thương Giô-sép hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thế lấy lời tử tế nói cùng chàng được. (Thiên vị sanh ra ganh tị)
3. Được Chúa bày tỏ Chiêm bao 1: Sáng 37:5 Giô-sép có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe; họ càng thêm ganh ghét nữa. 6 Người nói rằng: Tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật: 7 Chúng ta đang ở ngoài đồng bó lúa, nầy bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sấp mình xuống trước bó lúa tôi. (Giô-sép chồng Ma-ri; Phao lô…) Gióp 33:15 Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường mình; (Thi-thiên 73:20)
Bị ghét hơn vì chiêm bao: Sáng 37:8 (Có khải tượng nói sai đối tượng = nhiều chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng.) Châm- 27:4 (Đức Chúa Jêsus: Giăng 7:5 các anh em Ngài không tin Ngài; Lu-ca 19:14 Chúng tôi không muốn người nầy cai trị chúng tôi!; Giăng 19:15 chỉ Sê-sa mà thôi.)
4. Chiêm bao 2: Sáng 37:9 Giô-sép lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng: Tôi còn một điềm chiêm bao nữa: Nầy mặt trời, mặt trăng, và mười một ngôi sao đều sấp mình xuống trước mặt tôi! 10 Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe; nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng: Điềm chiêm bao của mầy đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ, và các anh mầy đều phải đến sấp mình xuống đất trước mặt mầy chăng?
      Thái độ của cha và các anh: Sáng 37:11 Các anh lấy làm ganh ghét chàng; còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. (Lu-ca 2:19 Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng)
 Cách Chúa bày tỏ cho tạo vật của Ngài:
Hê-bơ-rơ 1:1 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, (Môi se: Dân-số Ký 12:8; Thi-thiên 103:7; Các tiên tri…)
      Qua Đức Chúa Jêsus: Hê-bơ-rơ 1:2; 1 Giăng 1:3 Mười hai Môn đồ 70mđ/Hơn 500 người xem thấy Ngài 1 Cô-rinh-tô 15:6
     Qua lời Ngài: Tít 1:3
    Qua Sự hiện thấy: Công 10:16 (Phi-e-rơ)
    Cho dân ngoại: qua lương tâm: Rô-ma 2 14-16; Qua tạo vật: Rô-ma 1:19-20
Ngày cuối cùng: Bởi Đức Thánh Linh Giô-ên 2:28; (Công- 2:17-21)
II. XUỐNG THẤP: Xuống hố
1. Được cha sai đi: Sáng 37:13-14 (Giăng 20:21 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy.)
2. Bị anh em lên kế hoạch để giết Giô-sép: Sáng- 37:20 Bây giờ, nào! chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó; đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. (Mat 26:4 và bàn với nhau dùng mưu chước gì đặng bắt Đức Chúa Jêsus mà giết (1 Giăng 3:15)
Anh Ru-bên muốn giải cứu: Sáng- 37:21-22; (Phi-lát có ý tha Ngài Công- 3:13)
3. Bị lột áo và quăng xuống hố: Sáng- 37:23 Vừa khi Giô-sép đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng, là áo có nhiều sắc đang mặc trong mình; 24 rồi, bắt chàng đem quăng trong hố nước. Vả, hố khô cạn, chẳng có nước (Giăng 19:24).
4. Bị bán: Sáng-thế Ký 37:28 Vả, khi những lái-buôn Ma-đi-an đi ngang qua, các anh kéo Giô-sép lên khỏi hố nước, rồi bán chàng giá hai mươi miếng bạc cho dân Ích-ma-ên đem qua xứ Ê-díp-tô. (Ma-th 27:3), (Sáng 37:29 Ru-bên trở lại hố; nầy Giô-sép đâu mất rồi; bèn xé áo mình),
5. Dối cha/ Làm cha đau khổ: Sáng 37:33-35
                  B. GIAI ĐOẠN II: NÔ-LỆ
I. BỊ XUỐNG THẤP HƠN: Xuống Ê-díp-tô = NÔ LỆ
        Bị bán cho Phô-ti-pha: Sáng 39:1 Vả, Giô-sép bị đem qua xứ Ê-díp-tô, thì Phô-ti-pha, người bản xứ, làm quan thị vệ của Pha-ra-ôn, mua chàng nơi tay dân Ích-ma-ên đã dẫn đến (Thi-thiên 105:17 Ngài sai một người đi trước Y-sơ-ra-ên, Là Giô-sép bị bán làm tôi mọi.) Phi-líp 2:7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;
II. ĐƯỢC LÊN CAO:
• Được Chúa phù hộ/ban phước: Sáng-thế Ký 39:5 Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Giô-sép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng. 6c Vả, Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. (Xuất 23:20)
III. CHUẨN BỊ XUỐNG THẤP: Tù tội
1. Bị vợ Phô-ti-pha tấn công bằng lời nói: Sáng 39:7 Sau các việc nầy, vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép, mà nói rằng: Hãy lại nằm cùng ta. 10 Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, thì Giô-sép chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. (Lu-ca 4:2;2 Tim 2:22)
Thái độ của Giô sép: Sáng 39:9 trong nhà nầy chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cùng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? (Cô-lô-se 1:29)
2. Bị tấn công bằng hành động: Sáng 39:11 Một ngày kia, Giô-sép vào nhà đặng làm công việc; vả, chẳng có người nhà nào ở đó, 12 thì người bèn nắm áo chàng mà rằng: Hãy nằm cùng ta! (Hêb- 2:18 vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.
Thái độ của Giô-sép: Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. (Quyết định trong lòng không để mình bị ô-uế: (Đa-ni-ên 1:8; 1 Giăng 2:17)
               C. GIAI ĐOẠN III: TÙ TỘI
I. BỊ XUỐNG THẤP HƠN NỮA:
1. Bị vu oan: Tội hiếp dâm Sáng-thế Ký 39:13-16 (1 Phi-e-rơ 3:17)
2. Bị bỏ tù: Sáng-thế Ký 39:19-20 (Thi-thiên 105: 18- 19)
II. LÊN CAO:
       Được Chúa phù hộ: Sáng 39:21 Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục. 23 Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thạnh vượng.
III. CHUẨN BỊ ĐỂ LÊN CAO HƠN
1. Hai quan của vua bị ở tù: Sáng-thế Ký 40:2-3 bèn đem họ cần ngục tại dinh quan thị vệ, là nơi đang cầm Giô-sép. 4 Quan thị vệ cắt phần Giô-sép hầu việc hai quan đó; họ bị ngồi ngục một ít lâu. (Chúa gởi quan tửu chánh đến)
       Sự quan tâm của Giô-sép: Sáng-thế Ký 40:6 Sáng mai, Giô-sép đến cùng họ, nhìn thấy sắc buồn bực, 7 bèn hỏi rằng: Ngày nay sao hai quan có sắc mặt âu sầu vậy?
      Thái độ của Giô-sép giải chiêm bao: Sáng 40:8a Đáp rằng: Chúng tôi có thấy một điềm chiêm bao mà không ai bàn giùm. Giô-sép rằng: Sự bàn chiêm bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư? Xin hãy thuật lại điềm chiêm bao của hai quan cho tôi nghe đi. (Giải chiêm bao Sáng-thế Ký 40:12, 13, 19)
2. Giô-sép xin sự giúp đỡ: Sáng 40:14-15 Song khi quan được hưởng lạc lại rồi, xin nhớ đến tôi,
Ga-la-ti 6:9 Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. (Giê-rê-mi 17:5-8) (Lời giải chiêm bao được ứng nghiệm: Sáng-thế Ký 40:20-22)
IV. ĐỨNG LẠI
1. Giô-sép bị quên lãng: Sáng-thế Ký 40:23 Đoạn, quan tửu chánh chẳng còn nhớ đến Giô-sép nữa; quên người đi. (Phi-líp 1:6) Bị ở tù 2 năm
2. Giô-sép được nhớ lại: Sáng-41:9 Quan tửu chánh bèn tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: C11-13.
Ê-xơ-tê 6: Ông Mạc-đô-chê)
3. Được tha khỏi ngục: Sáng 41:14 Pha-ra-ôn bèn sai đi đòi Giô-sép; họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo xống, rồi vào chầu Pha-ra-ôn. (Thi- 105:20)
V. GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP
1. Pha-ra-ôn gặp Giô-sép: Sáng-thế Ký 41:15 Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép rằng: Trẫm có thấy một điềm chiêm bao mà chẳng ai bàn ra. Vậy, trẫm nghe rằng khi người ta thuật điềm chiêm bao lại cho, thì ngươi bàn được.
Thái độ của Giô-sép: Sáng-thế Ký 41:16 Giô-sép tâu rằng: Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. (1 Phi-e-rơ 5:6 Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên)
2. Giải chiêm bao cho vua: Nhận biết ý định của Đức Chúa Trời: Sáng 41:25-31.
Sáng 41:31 Và vì sự đói kém liên tiếp nầy lớn quá, nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa. 32 Nếu điềm chiêm bao đến hai lần cho bệ hạ, ấy bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy.
Thái độ của Giô-sép: Sáng-thế Ký 41:33 Bây giờ bệ hạ khá chọn một người thông minh trí-huệ, lập người lên làm đầu trong xứ Ê-díp-tô, (Không nâng mình lên) Đa-ni-ên
3. Dâng kế hoạch cho vua: Sáng-thế Ký 41: 34-36 ( Nê-hê-mi 2:4-5; Châm 30:25)
4. Được Pha-ra-ôn nhận biết có Chúa trong Giô-sép: Sáng- 41:39 Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép rằng: Vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc nầy, thì chẳng còn ai được thông minh trí-huệ như ngươi nữa (Phao-lô: 2 Cô-rinh-tô 2:14 Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn! (Đa-ni-ên; các môn đồ);
VI. ĐƯỢC LÊN RẤT CAO: Đồng trị với Chúa (Ê-phê-sô 2:6)
1. Được lập lên cầm quyền: Sáng-thế Ký 41:41 Pha-ra-ôn lại phán cùng Giô-sép rằng: Hãy xem! trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Ê-díp-tô. (Thi-thiên 105:21-22; Ma-thi-ơ 28:18-20)
2. Được trao uy quyền: Sáng 41:42 Vua liền cổi chiếc nhẫn trong tay mình, đeo vào tay Giô-sép, truyền mặc áo vải gai mịn, và đeo vòng vàng vào cổ người; (A-suê-ru: Êxt 8:2; Lu-ca 15:22; Lu-ca 10:19 Nầy, Ta đã ban quyền cho các ngươi…)
3. Được tôn trọng: Sáng 41:43 rồi, truyền cho lên ngồi xe sau xe vua, có người đi trước hô rằng: Hãy quì xuống! Ấy, Giô-sép được lập lên cầm quyền cả xứ Ê-díp-tô là vậy. (Êxt 6:11)
(Phi-líp 2:8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 9 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha). 2 Phi-e-rơ 1:19
                 D. GIAI ĐOẠN IV: NGUỒN PHƯỚC CHO MUÔN DÂN
I. ĐƯỢC PHƯỚC
1. Kết hôn: Sáng-thế Ký 41:45 Pha-ra-ôn đặt tên Giô-sép là Xa-phơ-nát-Pha-nê-ách, đưa nàng Ách-nát, con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành Ôn, cho người làm vợ.
2. Bắt đầu thi hành chức vụ: Sáng-thế Ký.46 Vả, khi Giô-sép ra mắt Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, thì người đã ba mươi tuổi. Vậy, người từ tạ Pha-ra-ôn mà đi tuần khắp xứ Ê-díp-tô. (Lu-ca 3:23 Khi Đức Chúa Jêsus khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ ba mươi tuổi)
3. Công bố sự phước hạnh: Sáng 41:51 Giô-sép đặt tên đứa đầu lòng là Ma-na-se, vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc, và cả nhà cha ta. 52 Người đặt tên đứa thứ nhì là Ép-ra-im, vì nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ.
II. TRỞ THÀNH NGUỒN PHƯỚC CHO MUÔN DÂN
1. Cho cả xứ Ê-díp-tô: Chúa hứa với Áp-ra-ham Sáng-thế Ký 12:3; Ga-la-ti 3:8
Có bánh: Sáng-thế Ký 41:54; Mở kho bán lúa: 41:55-56
2. Cho khắp thế gian: Sáng-thế Ký 41:57 Xứ càng đói nhiều nữa; vả, vì khắp thế gian đều bị đói quá, nên đâu đâu cũng đổ đến Ê-díp-tô mua lúa nơi Giô-sép bán.
3. Cho dòng dõi mình:
•    Giấc chiêm bao của Giô-sép được ứng nghiệm: Sáng- 42:3 Mười người anh của Giô-sép bèn xuống Ê-díp-tô đặng mua lúa. (Sáng-thế Ký 42:6 Vả, lúc nầy, chính Giô-sép cai trị trong nước, và bán lúa cho cả dân bản xứ. Các anh Giô-sép bèn đến, sấp mình xuống trước mặt người.) (Sáng-thế Ký 42:7-8 Họ không nhận ra Giô-sép) (Khoảng 39 tuổi)
(Thi-thiên 105:16 Ngài khiến cơn đói kém giáng trong xứ, và cất hết cả lương thực)
•   Tấm lòng của Giô-sép với các anh em: Sáng-thế Ký 42:24 (43:30); Sáng 45:1 Bây giờ, Giô-sép không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh, bèn la lên rằng: Hãy đuổi họ ra hết thảy! Khi Giô-sép tỏ thật cùng các anh em mình, thì không có một người nào khác ở tại đó hết.
•   Cung cấp lương thực cho cả nhà: Sáng- 50:12 Giô-sép, tùy theo số người, cấp lương thực cho cha, anh em và cả nhà cha mình.
•   Anh em Giô-sép ăn năn: Sáng- 50:15 Các anh Giô-sép thấy cha mình chết rồi, thì nói với nhau rằng: Có lẽ Giô-sép sẽ ganh ghét chúng ta, và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. 16 Các anh bèn sai người đến nói cùng Giô-sép rằng: Trước khi qua đời, cha em có trối rằng: 17 Hãy nói lại cho Giô-sép như vầy: Ôi! xin hãy tha điều ác, tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó; nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời nầy, Giô-sép bèn khóc.
•   Tha thứ và khích lệ anh em: Sáng 50:19 Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? 20 Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. 21 Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh. Đoạn, Giô-sép an ủi các anh, và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ; (Êxt 10:3)
Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 3 =