Tải Dàn Bài
Câu ghi nhớ: Châm-ngôn 29:18 Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ; Nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay!
Mục đích: Nước nào không được Chúa hướng dẫn sẽ bị xáo trộn. Quốc gia nào theo luật lệ Chúa, hạnh phước trường tồn.
I. PHAO-LÔ, NGƯỜI MANG SỰ BÀY TỎ (MẶC KHẢI) CỦA CHÚA
1. Đem sự giải cứu lớn: Công-vụ 26:17 Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi Ta sai ngươi đến, 18 đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi Ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.
2. Tin lành mầu nhiệm được bày tỏ: Rô-ma 16:25 Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo Tin Lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Jêsus Christ, theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm, là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước.
Đồng kế tự: Ê-phê-sô 3:6 Lẽ mầu nhiệm đó tức là: Dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ Tin Lành mà lập trong Đức Chúa Jêsus Christ;
Con Đức Chúa Trời: Rô-ma 1:4 theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Được xưng công bình và sống bởi đức tin: Rô-ma 1:17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin. (Ê-phê-sô đoạn 1)
Quyền năng của thập tự giá: Ga-la-ti 6:12a Vì thập tự của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi.
1 Cô-rinh-tô 1:18 Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. (Côl 2:13-15)
II. PHAO-LÔ MANG SỰ BÀY TỎ ĐẾN THÀNH RÔ MA
1. Chúa muốn Phao-lô làm chứng về Chúa tại thành Rô-ma: (Công-vụ 22: Phao-lô bị bắt.)
Công-vụ 23:11 Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng: Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho Ta tại thành Rô-ma thể ấy. (Công 24:27 Phê-lít muốn vừa lòng người Giu-đa nên cứ giam Phao-Lô 2 năm)
2. Phao-lô kêu nài đến Sê-sa: Công-vụ 25:11 Ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết, thì tôi chẳng từ chối chết đâu; trái lại, nếu trong đơn từ họ kiện tôi không có cớ gì hết, thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài sự đó đến Sê-sa. (Công-vụ 28:19 Song người Giu-đa chống cự điều đó, nên buộc tôi kêu nài đến Sê-sa, nhưng chẳng phải có ý kiện bổn quốc ta đâu.)
3. Hành trình đến Rô-ma: Trên chuyến tàu phạm nhân
• A-tra-mít đến Si-đôn: Công-vụ 27:1 Khi đã định rằng chúng ta phải đi đàng biển qua nước Y-ta-li, họ bèn giao Phao-lô và mấy tên phạm khác cho một thầy đội tên là Giu-lơ, về đội quân Âu-gu ta. 2 Chúng ta xuống một chiếc tàu ở A-tra-mít phải trảy đi dọc bờ biển A-si, đoạn thì ra đi. A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, về thành Tê-sa-lô-ni-ca, cùng đi với chúng ta.
Cách thuyền trưởng đối xử với Phao-lô: Công-vụ 27:3 Đến ngày sau, chúng ta tới thành Si-đôn, thì Giu-lơ đãi Phao-lô cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu mình, và được họ lo việc mình.
• Si-đôn đến Y-ta-li: Công-vụ 27:4 Đoạn, từ nơi đó, chúng ta theo mé bờ đảo Chíp- rơ, vì bấy giờ ngược gió. 5 Sau khi vượt qua biển Si-li-si và Bam-phi-ly, thì chúng ta đến thành My-ra, trong xứ Ly-si. 6 Ở đó, thầy đội thấy có một chiếc tàu ở A-léc-xan-tri sẽ đi qua Y-ta-li, bèn cho chúng ta xuống tàu đó.
Tàu chạy chậm: Mất nhiều ngày, khó nhọc và nguy hiểm: Công 27:7 Tàu chạy chậm lắm, mất nhiều ngày khó nhọc mới tới ngang thành Cơ-nít. Vì gió quá, tàu không thể ghé bến được, nên chúng ta lại theo mé bờ đảo Cơ-rết, qua Sa-môn. 8 Khi đã chịu khó đi dọc theo nơi đó, chúng ta mới đến một nơi gọi là Mỹ-Cảng, gần thành La-sê. 9a Trải lâu ngày, tàu chạy phải nguy hiểm (vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi).
III. THUYỀN TRƯỞNG TỪ CHỐI SỰ BÀY TỎ CỦA PHAO-LÔ
1. Lời báo trước của Phao-lô: Công-vụ 27:9 Phao-lô bảo trước cho những người trong tàu, 10 rằng: Tôi thấy sự vượt biển nầy chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa. (Nhìn thấy trước sự kết cuộc bởi Chúa)
2. Thầy đội không tin Phao-Lô: Công-vụ 27:11 Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phao-lô nói.
• Nghe theo lời bàn của nhiều người: Công-vụ 27:12 Vì cảng đó không tiện cho tàu đậu lúc mùa đông, nên phần nhiều người đều bàn rằng phải lìa khỏi đó và ráng sức đến cảng Phê-nít, là cảng của đảo Cơ-rết, hướng phía tây nam và phía tây bắc, đặng qua mùa đông ở đó. (Đám đông)
• Dựa theo thời tiết: Công-vụ 27:13 Vừa có gió nam non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định, thì kéo neo mà đi dọc theo gần đảo Cơ-rết.
3. Gặp cơn gió dữ tợn: Công-vụ 27:14 Nhưng cách ít lâu có trận gió dữ tợn gọi là gió Ơ-ra-qui-lôn thổi lên vật vào đảo.
• Tàu không chống nổi: Công-vụ 27:15 Tàu đã phải bạt đi, chống lại gió chẳng nổi, nên chúng ta để mặc cho theo chiều gió.
• Tàu bạt theo chiều gió: Công-vụ 27:16 Tàu bị bạt đến dưới một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cơ-lô-đa, chúng ta khó nhọc lắm mới cầm được chiếc thuyền.
4. Trang bị lại chiếc tàu để mặc gió đưa đi: Công-vụ 27:17 Sau khi trục lên, họ dùng phương thế làm cho chắc chắn: lấy dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; đoạn lại sợ mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, thì hạ buồm xuống, để mặc gió đưa trôi đi.
• Mất hàng hóa: Công-vụ 27:18 Đến ngày mai, vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ bèn quăng hàng hóa xuống biển.
• Đồ đạt: Công-vụ 27:19 Ngày thứ ba, chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển.
• Mất sự trông cậy được cứu: Công-vụ 27:20 Trong mấy ngày mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không, mà bão thì vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được cứu nữa.
IV. NGƯỜI TRONG TÀU BẮT ĐẦU NGHE THEO LỜI BÀY TỎ CỦA PHAO-LÔ
1. Phao-lô trách sự không tin của họ: Công-vụ 27:21 Vì họ không ăn đã lâu, nên Phao-lô đứng dậy giữa đám họ, mà nói rằng: Hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng dời khỏi đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và tổn hại nầy.
2. Nói lại những điều được thiên sứ đến mách bảo cho mình: Không mất ai hết
Công-vụ 27:22 nhưng bây giờ, ta khuyên các ngươi hãy vững lòng; trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. 23 Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, là Đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta mà phán rằng: (Công-vụ 23:11)
3. Sẽ đi đến mục tiêu: Công-vụ 27:24 Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết; ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa; và nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi.
• Khích lệ và khuyên tin cậy vào Đức Chúa Trời của ông: Công-vụ 27:25 Vậy, hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy;
• Dự báo sẽ bị tấp vào hòn đảo nào đó: Công-vụ 27:26 nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. 27 Đã đến đêm thứ mười bốn mà chúng ta cứ trôi nổi trên biển A-đờ-ria-tích, lúc nửa đêm, các bạn tàu ngờ đang đến gần một đất nào.
4. Thái độ của người trong tàu: đầy lo lắng
• Thăm dò: Công-vụ 27:28 Họ thả trái dò xuống, thì thấy sâu hai chục sải; hơi xa một ít, lại thả nữa, thì thấy mười lăm sải.
• Ao ước đến sáng: Công-vụ 27:29 Bấy giờ, sợ đụng rạn, bọ bèn từ trên đầu lái tàu quăng bốn neo xuống, và ước ao đến sáng.
• Tìm đường tự cứu: Công-vụ 27:30 nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu và thả chiếc tam bản xuống biển, giả đò đi thả neo đằng trước mũi,
• Phao-lô cảnh báo: Công-vụ 27:31 thì Phao-lô nói với thầy đội và lính rằng: Nếu những người nầy chẳng cứ ở trong tàu, thì các ông chẳng được cứu.
Bọn lính cắt bỏ: Công-vụ 27:32 Bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản, làm cho rớt xuống.
V. KẾT CUỘC
1. Lời khuyên của người được Chúa mặc khải:
• Nên ăn uống để được cứu: Công-vụ 27:33 Đoạn, trong khi đợi trời sáng, Phao-lô khuyên ai nấy hãy ăn. Người nói: Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ngươi đang trông đợi, nhịn đói chẳng ăn chút nào.
• Hứa về sự được cứu: Công-vụ 27:34 Vậy, ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình.
2. Phao-lô cảm tạ Chúa một cách dạn dĩ: Công-vụ 27:35 Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi, thì bẻ ra và ăn. 36 Bấy giờ ai nấy đều giục lòng, và ăn.
3. Quăng bỏ hết lương thực: Công-vụ 27:37 Vả, số chúng ta hết thảy ở trong tàu được hai trăm bảy mươi sáu người. 38 Họ đã ăn vừa no nê, bèn quăng đồ lương thực xuống biển, làm cho nhẹ tàu đi.
4. Hoàn cảnh hiện thời: Không biết mình đang ở đâu
Công-vụ 27:39 Đến sáng ngày, họ chẳng nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh và bờ, bèn định đỗ tàu đó mà núp xem có thể được chăng. 40 Vậy, họ dứt dây bỏ neo xuống biển, tháo dây bánh lái; đoạn, xổ buồm sau lái thuận theo gió, tìm lối chạy vào bờ.
5. Tàu bị vỡ vì bị sóng đánh dữ dội: Công-vụ 27:41 Song chạy nhầm chỗ hai ngọn nước biển xáp nhau, thì họ làm cho tàu bị cạn tại đó; đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ lắm nên nát hết.
6. Cách giải quyết của những cai tù:
• Tính tiêu diệt mọi tù nhân: Công-vụ 27:42 Bấy giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng.
• Chúa dùng thầy đội cứu Phao-lô: Công-vụ 27:43 nhưng thầy đội muốn cứu Phao-lô, nên ngăn trở nghị định đó. Người truyền cho ai biết lội thì nhảy xuống nước trước đi mà lội vào bờ,
7. Mọi người được cứu nhờ những miếng vỡ của tàu: Công-vụ 27:44 và truyền cho những kẻ còn lại, người thì cỡi trên ván, kẻ thì cỡi trên miếng vách nát của chiếc tàu. Thế là ai nấy đều được lên bờ vô sự vậy. Họ được tấp vào Man-tơ bình an và cả đảo được phấn hưng.
(Công-vụ 28)
CẦU NGUYỆN: theo bài học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =