Tải MP3 Tải Dàn Bài


Kinh thánh:Cô-lô-se 3:1-17
*******
Câu ghi nhớ: 2 Cô-rinh-tô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
Mục đích: Giúp chúng ta biết ý muốn Đức Chúa Trời cho đời sống hằng ngày, vì những quyết định trên đất này ảnh hưởng cho cõi đời đời của mình.

I. TÂM TRÍ MỚI CỦA NGƯỜI CÓ ĐỜI SỐNG MỚI
Cô-lô-se 3:1 Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ,
1. Vậy nếu anh em: cho bất cứ người nào…
2 Cô-rinh-tô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
2. Được sống lại với Đấng Christ:
Giăng 4:25 Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Christ) phải đến; Đấng được xức dầu
• Tin nhận: Giăng 11:25 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết.
• Chết: Rô-ma 6:3 Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao?
Chôn: Rô-ma 6:4a Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài,
• Sống lại: Rô-ma 6:4b hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.

II. THÁI ĐỘ SỐNG CỦA NGƯỜI CÓ ĐỜI SỐNG MỚI
Cô-lô-se 3:1b hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 2 Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất;
1. Hãy tìm các sự ở trên trời. Tại sao?
–   Vì là công dân của Nước trời: Ma-thi-ơ 6:9 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;
Hê-bơ-rơ 11:16 nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.
–  Nguồn của mọi phước hạnh:
Ê-phê-sô 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.
• Là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời:  Cô-lô-se 3:1d là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời,
Ê-phê-sô 1:20 mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời,
• Đồng cai trị với Ngài: Ê-phê-sô 2:6 và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ,
Ê-phê-sô 3:10 Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời,
2. Hãy ham mếncác sự ở trên trời: (Cô-lô-se 3:2a)
Phi-líp 3:14 nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.
3. Đừng ham mến các sự ở dưới đất: (Cô-lô-se 3:2b)
Cô-lô-se 3:3 vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.
1 Phi-e-rơ 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống,4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!

III. TỪ BỎ CÁC CÔNG VIỆC CŨ ĐỂ CÓ ĐỜI SỐNG MỚI
Cô-lô-se 3:5 Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng:
1. Không sống theo ham muốn tội lỗi:
• Nhận biết: Ê-phê-sô 5:5 Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời.
• Phải làm: Ê-phê-sô 4:23 mà phải làm nên mới trong tâm chí mình,
• Hãy coi: Rô-ma 6:11 Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.
• Chớ để: Rô-ma 6:12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó.
• Chớ nộp: Rô-ma 6:13 Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.
• Không cho nó cai trị: Rô 6:14 Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. 15 Vậy thì làm sao! Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy!

2. Ra khỏi cơn giận của Chúa: Cô-lô-se 3:6 bởi những sự ấycơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; 7 lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy.
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,
3. Trừ bỏ hết mọi sự: Cô-lô-se 3:8 Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em.
Cô-lô-se 3:9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó,
4. Không làm con của ma-quỉ: Giăng 8:44 Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.(Ê-ph4:27và đừng cho ma quỉ nhân dịp)
5. Không làm buồn Đức Thánh Linh: Ê-phê-sô 4:30 Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.

IV. MẶC LẤY NGƯỜI MỚI
1. Con người Chúa đã cứu chuộc:
Cô-lô-se 3:10 mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.11 Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.
• Nhường nhịn, tha thứ: Cô-lô-se 3:12 Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.
Ê-phê-sô 4:32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
• Yêu thương: Cô-lô-se 3:14Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.
1 Giăng 5:1 Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. 2 Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. 3 Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề,
Ê-phê-sô 5:2 hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.
• Bình an: Cô-lô-se 3:15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là
bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.
2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16 Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!
2. Có Lời Chúa:
• Đầy trong lòng: Cô-lô-se 3:16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.
1 Phi-e-rơ 1:23 anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.
Gia-cơ 1:21 Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em.
• Giữ đạo: 2 Giăng 1:9 Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy
không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
3. Làm mọi sự trong danh Chúa: Cô-lô-se 3:17a Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải
nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều,
• Tạ ơn Chúa: Cô-lô-se 3:17bnhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.

CẦU NGUYỆN: Cảm ơn Chúa Jesus đã đến tìm và cứu con, bởi sự chết của Ngài để con được sống và được cùng làm việc với Ngài. Xin Chúa cho con hiểu và biết được những điều phước hạnh mà Chúa đã dành sẵn cho con trong Chúa Cứu Thế Jêsus Christ. Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 18 =