Tải MP3 Tải Dàn Bài


Kinh thánh: Lu-ca 19:2844

Câu ghi nhớ: Lu-ca 19:43 Vì sẽ có ngày xảy đến cho mầy, khi quân nghịch đào hố xung quanh mầy, vây mầy chặt bốn bề. 44a Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng.
Mục đích: Giúp chúng ta nhạy bén và không để đánh mất cơ hội với sự thăm viếng của Ngài.

I. CHUẨN BỊ SỰ THĂM VIẾNG
1. Địa điểm đến thăm viếng: Lu-ca 19:28 Sau khi Đức Chúa Jêsus phán điều đó, thì đi trước mặt dân chúng lên thành Giê-ru-sa-lem.
2. Tên Giê-ru-sa-lem: JERUSALEM
• Giê ru: Chỉ về nền Chúa vững lập;
Thi-thiên 87:1 Cái nền Ngài đã đặt trên các núi thánh.
Hê-bơ-rơ 11:10 Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập.
• Salem: Chỉ về sự bình an (khỏe mạnh, trọn vẹn, lành lặn)
Thi-thiên 76:1 Trong Giu-đa người ta biết Đức Chúa Trời, Danh Ngài lớn tại Y-sơ-ra-ên. 2 Đền tạm Ngài ở Sa-lem, và nơi ở Ngài tại Si-ôn.
Giê-ru-sa-lem: Nơi Ngài chọn, hiện diện, bày tỏ sự vinh quang của Ngài. Cũng là trung tâm của sự bất trung, không vâng lời Chúa của dân sự Ngài đã dẫn tới việc Ngài trừng phạt họ.
Đại diện cho dân Y-sơ-ra-ên và cho tất cả dân sự của Đức Chúa Trời.
• Giê-ru-sa-lem mới: Khải-huyền 21:2 Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ
trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình.

II. CÔNG CỤ SỬ DỤNG CHO SỰ THĂM VIẾNG: Con lừa
1. Ngài biết con lừa đang ở đâu: Lu-ca 19:29 Đức Chúa Jêsus gần đến thành Bê-pha-giê
và Bê-tha-ni, ngang núi gọi là ô-li-ve, sai hai môn đồ đi, 30 và dặn rằng: Hãy đi đến làng trước mặt các ngươi; khi vào làng, sẽ thấy một lừa con buộc đó, chưa hề có ai cỡi; hãy mở và dắt về cho ta.
2. Cách trả lời với người chủ của con lừa: Lu-ca 19:31 Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở
nó ra, hãy trả lời rằng: Chúa cần dùng lừa nầy.
3. Môn đồ làm theo lời Chúa phán: Lu-ca 19:32 Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi
điều y như Đức Chúa Jêsus đã phán.33 Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: Sao mở lừa con nầy ra: 34 Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó.
4. Ứng nghiệm lời tiên tri về sự thăm viếng: Ma-thi-ơ 21:4 Vả, điều ấy xảy ra để cho ứng
nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: 5 Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cỡi lừa và lừa con, là con của lừa cái mang ách.
Xa-cha-ri 9:9 Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái.

III. THÁI ĐỘ CỦA MỖI NGƯỜI VỀ SỰ THĂM VIẾNG GIÊ-RU-SA-LEM
1. Môn đồ: Nâng Ngài lên
Lu-ca 19:35 Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Jêsus; rồi lấy áo mình trải trên con lừa, nâng Ngài lên cỡi.
2. Dân chúng và môn đồ: Chấp nhận Ngài là Đấng Mê-si-a
Lu-ca 19:36 Khi Đức Chúa Jêsus đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. 37 Lúc đến gần dốc núi ô-li-ve, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ, và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy, 38 mà nói rằng: Đáng ngợi khen Vua nhân danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh hiển trên các nơi rất cao!
Ma-thi-ơ 21:9 Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!
Giăng 12:13 bèn lấy những lá kè ra đón Ngài, và reo lên rằng: Hô-sa-na! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên!
• Ứng nghiệm: Thi-thiên 118:21 Tôi sẽ cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đáp lời tôi, trở nên sự
cứu rỗi cho tôi. 22 Hòn đá mà thợ xây loại ra, đã trở nên đá đầu góc nhà. 23 Điều ấy là việc của Đức Giê-hô-va, một sự lạ lùng trước mặt chúng tôi. 24 Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. 25 Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy cứu; Đức Giê-hô-va ơi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. 26 Đáng ngợi khen Đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến! Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng Người.
3. Thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si: Từ chối Ngài là Đấng Mê-si-a.
• Tức giận: Ma-thi-ơ 21:15 Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã
làm, và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! thì họ tức giận.
Lu-ca 19:39 Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si ở trong đám dân đông nói cùng Ngài rằng: Thưa thầy, xin quở trách môn đồ thầy! 40 Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên.
• Ghét: Lu-ca 19:14 Song dân xứ ấy ghét người, thì sai sứ theo đặng nói rằng: Chúng tôi không muốn người nầy cai trị chúng tôi!
Giăng 1:11 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.
• Muốn giết Chúa
 Không có chỗ cho Chúa: Giăng 8:37 Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi tìm thế để giết Ta, vì đạo Ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi.
 Không hiểu lời Chúa: Giăng 8:43 Tại sao các ngươi không hiểu lời Ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của Ta.
 Con cái của kẻ giết người: Giăng 8:44 Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.
 Không thích lẽ thật: Giăng 8:45 Nhưng vì Ta nói lẽ thật, nên các ngươi không tin Ta.
Ma-thi-ơ 16:21 Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.
4. Đức Chúa Jêsus: Khóc
• Vì họ giết những người Chúa sai đến để đem họ trở lại với Chúa
Lu-ca 13:34 Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên tri, và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi, bao phen Ta muốn nhóm họp con cái ngươi, như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn! 35 Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Ta nói cùng các ngươi, các ngươi không còn thấy Ta nữa cho đến chừng nào sẽ nói rằng: Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!
• Vì họ không nhận biết sự bình an đang có: Lu-ca 19:41 Khi Đức Chúa Jêsus gần đến thành,
thấy thì khóc về thành, và phán rằng: 42 Ước gì, ít nữa là ngày nay, mầy đã hiểu biết sự làm cho mầy được bình an! Song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mầy.
2 Cô-rinh-tô 4:4 cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.
1 Giăng 2:11 Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người.
• Vì họ sắp bị tiêu diệt: Lu-ca 19:43 Vì sẽ có ngày xảy đến cho mầy, khi quân nghịch đào hố xung quanh mầy, vây mầy chặt bốn bề. 44a Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia,
Lu-ca 19:44b vì mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng.
 Giê-rê-mi khóc: Giê-rê-mi 9:1 Ôi! ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm.
 Phao-lô khóc: Phi-líp 3:18 Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.
Công-vụ 13:44 Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. 45 Song những người Giu-đa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phao-lô nói và mắng nhiếc người. 46 Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây qua người ngoại.
5. Chúng ta với sự thăm viếng của Chúa:
• Mở cửa: Khải-huyền 3:20 Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa
cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. 22 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh! (Lao-đi-xê)
• Ngợi khen: Lu-ca 1:68 Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài,
• Sẵn sàng: Thi-thiên 17:3 Chúa đã dò lòng tôi, viếng tôi lúc ban đêm; Có thử tôi, nhưng
chẳng tìm thấy gì hết; Tôi đã quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội.
• Qua đời sống để Chúa thăm viếng người khác: 1 Phi-e-rơ 2:12 phải ăn ở ngay lành giữa
dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.
Khải-huyền 3:12 Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người.

CẦU NGUYỆN: Lạy Đức Chúa Jêsus, con tin, nhận, và chào đón Ngài vào trong cuộc đời của con. Cầu xin Đức Thánh Linh của Chúa giúp con loại ra hết những điều gì khiến con làm buồn lòng Ngài, từ chối sự thăm viếng của Ngài. Xin giúp con sống xứng đáng và nhạy bén sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời con. Trong Danh Đức Chúa Jêsus, Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 11 =