Tải MP3 Tải Dàn Bài


Thi-thiên 18:20-24

Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.

 

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI CHÚA

1. Chúa báo/thưởng tùy theo:

Thi-thiên 18:20 Đức Giê-hô-va đã thưởng tôi tùy sựcông bình tôi, báo tôi theo sự thanh sạch của tay tôi. (Ê-sai 40:10)

 • Giữ theo các đường lối Chúa/chẳng làm ác:
  • Thi-thiên 18:21 Vì tôi đã giữ theo các đường lối Đức Giê-hô-va, (Giô-suê 1:8)
  • Chẳng có làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời tôi. (1 Phi-e-rơ 3:10; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22)
  • Để Lời Chúa ở trước mặt/ làm theo: (Thi-thiên 16:8)
  • Thi-thiên 18:22 Vì các mạng lịnh Ngài đều ở trước mặt tôi, còn luật lệ Ngài, tôi nào bỏ đâu.
 • Giữ tấm lòng mình:
  • Thi-thiên 18:23 Tôi cũng ở trọn vẹn với Ngài, giữ lấy mình khỏi ác.
  • (Thi-thiên 101:2; Châm-ngôn 4:23)

2. Báo / thưởng những gì Chúa nhìn thấy:

Thi-thiên 18:24 Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự thanh sạch của tay tôi trước mặt Ngài. (2 Sử-ký 6:23; Thi-thiên 58:11)

 • Kiểm tra trước khi đi ngủ: Con có làm buồn hay vui Đức Thánh Linh ngày hôm nay?
  • Nếu làm buồn Đức Thánh Linh: Hãy ăn năn hết lòng và xin sự tha thứ của Chúa Jêsus Christ. Xin Đức Thánh Linh giúp trong ngày mới bởi quyền năng siêu nhiên của Ngài. (Ghi lại kinh nghiệm về sự thất bạn.
  • Nếu làm vui Đức Thánh Linh: Hãy cảm tạ và dâng sự vinh hiển lên cho Chúa với tấm lòng biết ơn và khiêm nhường. (Đánh dấu trong quyển sách nhỏ về những điều Chúa cho đắc thắng)

Tập học thuộc những câu Kinh Thánh, cầu nguyện theo và ứng dụng những câu Kinh Thánh này cho mọi tình huống xảy ra hằng ngày. (Nhờ Đức Thánh Linh giúp học thuộc Thi thiên 18.)

TAKE MORE OF ME AND GIVE ME MORE OF YOU LORD JESUS

Give me more of Your humility, patience, kindness, goodness, love.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × four =