Tải MP3Tải Dàn Bài


Nêhêmi Đoạn 1
Câu ghi nhớ: Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời (Êsai 61:4).
Mục đích: Muốn xây dựng lại nơi đổ nát trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại nơi đổ nát trong đời sống của mình. Ngài không muốn chúng ta chỉ là những kẻ sống sót thất bại. Nhưng được dấy lên và phục hồi cho vương quốc của Ngài.

I. CHÚA LÀ ĐẤNG ĐẾN ĐỂ XÂY DỰNG LẠI NHỮNG CUỘC ĐỒI ĐỔ NÁT
Ê sai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; 2 đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; 3 đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.
Lu ca 4:18 Thần của Chúa ngự trên ta: vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; 19 Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; và để đồn ra năm lành của Chúa: sự cứu rỗi, giải cứu, chữa lành, và ban phước. (Thi. 147:2; Thi. 8:11; Giê. 6:14)
Êxêchiên 34:4 Các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bịnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịt thuốc những con bị thương; chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất; song các ngươi lại lấy sự độc dữ gay gắt mà cai trị chúng nó.

II. BỐI CẢNH CỦA NGƯỜI XÂY DỰNG LẠI NƠI ĐỔ NÁT
1. Tên của Nêhêmi: Sự an ủi của Chúa, khuyên giải; Cha: Ha-ca-lia (Người Đức Giê-Hô-va soi sang); Anh em: Ha-na-ni (Ân sủng, Ân Điển)
2. Địa điểm sống:
Nêhêmi 1:1 Lời của Nê-hê-mi, con trai Ha-ca-lia. Năm thứ hai mươi, nhằm tháng Kít-lơ, xảy khi tôi đang ở tại kinh đô Su-sơ (Năm thứ 20 / tháng 11- 12 khoảng 445 B.C)
3. Hoàn cảnh sống: Bị phu tù, lưu đày, mất quyền làm chủ bản thân mình, ở nơi đất của kẻ thù. Nhưng lòng ông tự do!
** Bối cảnh lịch sử của đất nước Nêhêmi: 2Các vua 25:7 Chúng nó giết các con trai Sê-đê-kia trước mặt người; đoạn, chúng nó móc mắt Sê-đê-kia xiềng người bằng xích đồng, rồi dẫn người đến Ba-by-lôn. 8 Ngày mồng bảy tháng năm, năm thứ mười chín đời Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, quan thị vệ Nê-bu-xa-ra-đan, tôi tớ của vua Ba-by-lôn, đến Giê-ru-sa-lem 9 Người thiêu đốt đền thờ Đức Giê-hô-va, cung của vua, và mọi nhà trong thành Giê-ru-sa-lem; thiêu đốt luôn các nhà của người sang trọng. 10 Đoạn, đạo quân Canh-đê, vâng lịnh quan thị vệ, phá đổ vách thành chung quanh Giê-ru-sa-lem. 11 Quan thị vệ Nê-bu-xa-ra-đan bắt dân cư còn sót lại trong thành, luôn với những kẻ hàng đầu vua Ba-by-lôn và đám dân còn lại khác, mà dẫn đi làm phu tù.
4. Nghề nghiệp của Nêhêmi: Làm Quan tửu chánh cho Vua Ạt-ta-xét-xe, ông đang ở trên đất ngoại bang
Nêhêmi 2:1 Đang năm thứ hai mươi đời vua Ạt-ta-xét-xe, tháng Ni-san, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua; trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người.

III. TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI XÂY DỰNG LẠI NƠI ĐỔ NÁT
1. Tấm lòng quan tâm: Nêhêmi 1:2 có một người trong anh em tôi tên là Ha-na-ni (Ân sủng, Ân Điển) với vài người Giu-đa đến tôi hỏi thăm chúng về dân Giu-đa đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Giê-ru-sa-lem.
(Ông quan tâm đến: Dân sự, đền thờ, quan tâm đến quê hương của Chúa đã ban cho đất nước mình, tổ phụ mình. Đây là tấm lòng của Chúa Jesus)
2.Tìm hiểu về Tình trạng của nơi đổ nát: Nêhêmi 1:3 Các người ấy nói với tôi rằng: những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh, bị tai nạn và sỉ nhục lắm; còn vách thành của Giê-ru-sa-lem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy.
(Dân sự không được che chở hay chống lại kẻ thù, chúng nó ra vào tùy ý)
Châm ngôn 27:23 Hãy rán biết cảnh trạng bầy chiên con, và lo săn sóc các đoàn bò của con.

IV. THÁI ĐỘ KHI NGHE SỰ ĐỔ NÁT
1. Đau đớn: Nêhêmi 1:4a Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày.
• Tâm tình của Phao Lô: 2Côrinhtô 11:29 Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? (Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư?) Bao nhiêu người trong chúng ta có tấm lòng này khi nghe HT nào đó, hoặc một con người nào đó bị thất bại, sa ngã, bị tấn công, giày đạp? (1Côrinhtô 13:6)
• Tâm tình của Mi Chê: Michê 1:8 Vậy nên ta sẽ khóc lóc và thở than, cởi áo và đi trần truồng. Ta sẽ kêu gào như chó rừng, và rên siếc như chim đà. 9 Vì vết thương của nó không thể chữa được; nó cũng lan ra đến Giu-đa, kịp đến cửa dân ta, tức là đến Giê-ru-sa-lem.
• Tâm tình của Giê rê mi: Giêrêmi 9:1 Ôi! ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm.
2. Kiêng ăn cầu nguyện với Chúa: Nêhêmi 1:4b Tôi cữ ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các từng trời, mà rằng: (Biện pháp tốt nhứt)
3. Trình nhu cầu cho Đấng giúp xây dựng lại sự đổ nát:
a. Nhận biết Đức Chúa Trời là ai: Nê hê mi 1:5 Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa của các từng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài!
Phục. 7:9 Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài.
Nêhêmi 1:6 Tôi xin mắt Chúa hãy đoái đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa
* Salômôn đã cầu nguyện: 1 Các 8:30 Phàm điều gì tôi tớ Chúa và dân Y-sơ-ra-ên của Chúa sẽ hướng về nơi này mà khẩn cầu, xin Chúa hãy dủ nghe; phải, ở nơi ngự của Chúa, tại trên các từng trời, xin Chúa dủ nghe, nhậm lời, và tha thứ cho.
* Đaniên cầu nguyện: Đa-ni-ên 9:4 Vậy, ta cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng: Ôi! Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ! Ngài giữ lời giao ước và sự nhơn từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài 5 chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ, chúng tôi đã bạn nghịch và đã xây bỏ các giềng mối và lệ luật của Ngài. 6 Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri, đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, và cùng cả dân trong đất. 7 Hỡi Chúa, sự công bình thuộc về Ngài, còn sự hổ mặt về chúng tôi, như ngày nay, sự ấy bao trùm người Giu-đa, dân cư Giê-ru-sa-lem, hết thảy người Y-sơ-ra-ên ở gần ở xa, trong mọi nước mà Ngài đã làm cho họ tan tác, vì cớ những sự gian ác họ đã phạm nghịch cùng Ngài.
* Đa-ni-ên 9:19 Hỡi Chúa! hãy dủ nghe; hỡi Chúa! hãy tha thứ; hỡi Chúa! hãy để ý và làm đi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi! vì cớ chính Ngài, xin chớ trì hoãn; vì thành Ngài và dân Ngài đã được xưng bằng danh Ngài! 20 Ta còn đang nói và cầu nguyện, xưng tội lỗi ta và tôi lỗi dân Y-sơ-ra-ên ta và ta dâng lời nài xin trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh Đức Chúa Trời ta; 21 vậy ta còn nói trong khi cầu nguyện, nầy, Gáp-ri-ên, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dâng lễ chiều hôm. 22 Người dạy dỗ ta và nói cùng ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi. 23 Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin; và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quí lắm. Vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy.
b. Cầu thay, xưng tội: Coi Nan đề của người khác là của mình : Tâm tình của người yêu thương người khác như mình.
Nêhêmi 1:6 mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Y-sơ-ra-ên, là các tôi tớ Chúa, ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Y-sơ-ra-ên mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. 7 Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se, là kẻ tôi tớ Chúa.
Ô sê 9:17 Đức Chúa Trời ta sẽ bỏ chúng nó, vì chúng nó không nghe Ngài; và chúng nó sẽ đi dông dài trong các nước.
c. Nhắc lại lời hứa của Chúa hứa cho dân sự Chúa:
Nêhêmi 1:8 Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se, kẻ tôi tớ Chúa, rằng: nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc; 9 còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về, và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng cho danh ta ngự tại đó. 10 Vả, chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa, mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. ( Dân Ysơraên lập quốc 1948 )
Lê-vi Ký 26:32 Ta sẽ làm xứ ra đồi bại, đến đỗi kẻ thù nghịch ở tại đó cũng lấy làm lạ. 33 Ta sẽ tản lạc các ngươi trong các dân và rút gươm ra đuổi theo sau các ngươi: xứ các ngươi sẽ hoang vu, thành sẽ vắng vẻ.
d. Xin ơn của Chúa để xây dựng lại nơi đổ nát: (Êsai 61:4)
Nê hê mi 1:11 Chúa ôi! tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài; ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn: (prosper) và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người nầy. Vả, bấy giờ tôi làm quan tửu chánh của vua. (Nêhêmi nói chuyện với Chúa trên trời trước khi nói chuyện với vua của thế gian)
* Một đời sống đã được chuẩn bị: Một tôi tớ vẫn vui lòng kính sợ Ngài. (Không bị bắt buộc)
* Nhận thức Ngài ban cho mọi sự: Được ơn trước mặt vua: Được thịnh vượng; Thành công
(Prosper: Thành công một trong mọi việc)
Phục 29:9 Vậy, các ngươi khá gìn giữ làm theo những lời của sự giao ước nầy, hầu cho các ngươi được thành công trong mọi việc mình làm.
Châm 3:4 Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. 5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
Giô-suê 1:8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.

Cầu nguyện: Con cảm ơn Chúa về tấm lòng của Nêhêmi cho dân sự của Ngài, và cảm ơn Chúa vì Ngài đã xức dầu cho Nêhêmi , đã được dấy lên để xây dựng lại nơi đổ nát và hướng dẫn dân sự trở lại với Ngài, con cầu xin Chúa Jesus ban cho con sự xức dầu bởi quyền năng Đức Thánh Linh giống như Ngài đã xức dầu cho Nêhêmi để xây dựng lại sự đổ nát trong nhà của Chúa (Là thân thể của Chúa Jesus). Con cầu xin Đức Chúa Cha tha thứ cho tất cả tội lỗi của con nghịch lại với lời Chúa dạy và cho con có một quyết định sống theo Lời Chúa, con tin chắc bởi sự giúp đỡ của Ngài, con sẽ làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho con. Cảm ơn Chúa Jesus, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − six =