Tải MP3Tải Dàn Bài


(Thuộc loạt bài CẦU NGUYỆN THEO CÁCH CỦA ĐỀN TẠM)
Câu ghi nhớ:  Giăng 15:3  Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.
Mục đích:  Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!(Ma-thi-ơ 5:8)

V.  CHẬU RỬA BẰNG ĐỒNG
Câu Kinh Thánh:
(Xuất 38:8)  “Người dùng các tấm gương của mấy người đàn bà hầu việc nơi cửa hội mạc, chế ra một cái thùng và chân thùng bằng đồng.” (I Sa-mu-ên 7:3)
“Ngươi hãy làm một cái thùng với chân thùng bằng đồng, đặng rửa mình ở trong, rồi để giữa khoảng của hội mạc và bàn thờ, và đổ nước vào.  A-rôn cùng các con trai người sẽ rửa tay và chân mình ở trong.  Khi họ vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ khỏi chết; và khi lại gần bàn thờ đặng phụng sự, tức là xông của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, họ cũng phải giữ như vậy. Thế thì, họ hãy rửa tay và chân, hầu cho khỏi chết.  Ấy là một lệ đời đời cho A-rôn, cùng dòng dõi người trải qua các đời” (Xuất 30:18-21).
>  Cầu nguyện ứng dụng:
Nhân Danh Chúa Jesus, con đến chậu rửa bằng đồng để soi mặt mình trong gương. Con muốn “bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong con, là lời cứu được linh hồn con.  Con muốn làm theo lời, chứ không phải chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu con nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào.  Nhưng con muốn  xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì con sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời” (Gia-cơ 1:21-25).  “Và con đã được trong sạch, vì lời Ngài đã bảo cho” (Giăng 15:3).

>  Nhân Danh Chúa Jesus con soi mình trong gương qua 10 điều răn của Ngài theo:
1.  Xuất 20:1-3  Điều răn 1
“Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất 20:1-3). Lạy Đức Chúa Jesus xin hãy tha thứ tội cho Ông Bà, Cha mẹ của con hoặc con đã thờ hình tượng và quỳ lạy trước hình tượng đó nên đã bị sự rủa sả và sự đoán phạt của Ngài.  Giờ con ăn năn mọi tội lỗi đó và xin Chúa tha thứ cho tổ phụ con và cho con.  Nhân Danh Đức Chúa Jesus Christ ta công bố bẻ gảy và hủy phá mọi giao ước mà ta hoặc tổ phụ ta đã lập với satan và mọi liên hệ với hình tượng tà thần, tà linh, uế linh, và mọi liên quan đến sự chết và âm phủ, kể từ giờ phút này ta không còn liên quan đến satan và các tà linh hoạt động với ngươi nữa.
2.  Xuất 20:4-6  Điều răn 2
“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.  Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà.  Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta” (Xuất. 20:4-6). Nhân  Danh Đức Chúa Jesus, hoặc nếu con đã có tượng chạm nào mà con đã làm nên và yêu thích nó và bị trói buộc bởi những điều đó và quỳ lạy nó: như vợ, chồng, con cái, danh vọng, địa vị, tên tuổi, thành tích học vấn hay nghề nghiệp, tiền bạc, của cải, xe cộ, sở thích, hay bất cứ điều chi con coi hơn Chúa, xin Huyết của Ngài tha thứ hết, và con để Ngài lấy nó ra khỏi cuộc đời con ngay giờ phút này.  Nhân danh Chúa Jesus con đạp đổ mọi đồn lũy mà con đã cho phép ma quỷ đặt vào cuộc đời con, và tống khứ mọi điều đó ra khỏi con ngay giờ phút này, vì Ngài tạo dựng nên con để làm theo ý muốn Ngài và tôn cao Danh Ngài trên đất này.  Chỉ có một mình Ngài được thờ phượng, chúc tụng, và được con nói đến cả cuộc đời con. Con cảm ơn Chúa vì Lời thành tín của Ngài trong Xuất. 20:6 là “sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ngài và giữ các điều răn của Ngài.”  Con và dòng dõi con sẽ được phước y theo Lời Ngài.
3.  Xuất 20:7  Điều răn 3
“Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi” (Xuất 20:7). Bất cứ hình thức nào con đã nói và đã lấy danh Chúa làm chơi, kêu danh Chúa vô cớ hay lợi dụng Danh Chúa cho ý riêng của mình thì con xin Chúa tha thứ hết mọi lời con đã xúc phạm đến Danh của Ngài, hay những lúc vì con mà danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép (Rô. 2:24). “Và Chúa phán: phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại” (I Sa-mu-ên 2:30).  Xin giúp con kính sợ và biết Danh của Ngài.  “Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài” (Thi thiên 9:10).  “Bởi vì con tríu mến Ngài, nên Ngài sẽ giải cứu con.  Ngài sẽ đặt con lên nơi cao, bởi vì con biết danh Ngài” (Thi thiên 91:14). Nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài.
4.  Xuất 20:8-11  Điều răn 4
“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.  Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết,  vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ.  Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh!” (Xuất. 20:8-11) Nhiều lúc con mệt mỏi, nản lòng, bất mãn, lười biếng, hay bận rộn về đời này con đã không nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, xin Chúa tha thứ cho con và cho con nghiêm túc và tôn trọng Ngày Thánh của Ngài.  Và bởi quyền năng của Ngài xin giúp con vượt qua mọi chướng ngại, ngăn trở bởi sự yếu đuối trong tấm lòng con để con đến thờ phượng Chúa với anh em con, hiệp một thờ phượng và tôn vinh Ngài.  “Hễ con sống bao lâu, con sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu; hễ con còn chừng nào, con sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời con chừng nấy” (Thi thiên 104:33). Bởi sự giúp đỡ của Chúa xin để con “không bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ chúng con thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25).
5.  Xuất. 20:12  Điều răn 5
“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất 20:12). Xin Chúa tha thứ vì con đã không yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ cha mẹ con.  Xin Chúa giúp con noi theo gương Chúa Jesus để làm gương tốt cho mọi người chung quanh con, và dạy con cái của con biết hiếu thảo với cha mẹ để làm vui lòng và hưởng được phước của Ngài.  Con cảm tạ Chúa.
6. Xuất. 20:13  Điều răn 6 (I Giăng 3:15; Lê-vi ký 19:17)
“Ngươi chớ giết người” (Xuất 20:13). Lạy Chúa Jesus, vì Ngài dạy chúng con “ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời trong mình” (I Giăng 3:15).  Xin tha thứ cho con vì con đã sống trong sự cay đắng, ghen ghét đối với người khác.  Xin Chúa lấy Huyết vô tội của Ngài tha thứ, tẩy sạch mọi gốc rễ cay đắng, gian ác, oán hận, trả thù trong lòng con.  Con công bố trong Danh Đức Chúa Jesus Christ con tha thứ cho họ, và xin Chúa tha thứ cho họ.  Con khai phóng họ ra khỏi cuộc đời con, ra khỏi linh hồn con kể từ giờ phút này, và linh ghen ghét, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ta ra lịnh cho các ngươi phải lui ra khỏi ta ngay giờ phút này, và trở về chỗ của các ngươi.
7.  Xuất. 20:14  Điều răn thứ 7  (Ma-thi-ơ 5:28)
“Ngươi chớ phạm tội tà dâm.” (Xuất 20:14) Xin Chúa lấy huyết Ngài rửa sạch mọi gian ác này, con nhiều lúc pham tội tà dâm qua nhiều hình thức như xem phim ảnh, sách báo, những câu chuyện dơ dấy, ý tưởng dâm dục… và nay nhân danh Chúa Jesus con cắt đứt và hủy phá mọi sự khắng khít của linh hồn con vào điều/người đó, và con công bố trong Danh Đức Chúa Jesus con được tự do khỏi quá khứ!  Mắt con sẽ nhìn vào Chúa Jesus, và nhìn những người chung quanh của con là anh chị em của con và nhất là trong trong gia đình của Chúa Jesus Christ. Xin giúp con yêu thương họ trong sự thánh khiết và nghiêm túc trước mặt Chúa. Và con nhân danh Chúa Jesus con đóng cửa lòng con lại và không cho satan có cơ hội kiện cáo, và linh tà dâm cũng không có cơ hội hoạt động trong con và dòng dõi con, kể từ giờ phút này.
*** Nếu con đã vi phạm theo (Mác 10:11-12) “Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người, còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội tà dâm.” Giờ con ăn năn, xin Chúa tha thứ và cho con sống thánh khiết với Ngài, chung thủy với vợ, chồng của con cho đến trọn đời.  Hoặc nếu con có phạm tội tà dâm thuộc linh, thì cũng xin Chúa tha thứ và con xin trở lại với Ngài.
8.  Xuất. 20:15  Điều răn 8
“Ngươi chớ trộm cướp” (Xuất 20:15). Lạy Chúa Jesus xin tha tội cho con vì con vi phạm trong (Ma-la-chi 3:8-9) “Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao?  Mà các ngươi ăn trộm ta.  Các ngươi nói rằng: chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta.” Con xin ăn năn và xin Chúa Thánh Linh giúp con dâng hiến một cách rời rộng vì tất cả là của Chúa ban cho con.  Xin Chúa giúp con “chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy,” (Ma-thi-ơ 6:19) nhưng “phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy” (Ma-thi-ơ 6:20).  Nhân Danh Chúa Jesus con công bố bẻ gãy sự rủa sả vì đã không trung tín dâng một phần mười và các của dâng.  Xin Huyết Chúa Jesus tha tội cho con và giúp “con làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức (năng lực) cho con” (Phi-líp 4:13). (Nếu đã từng ăn trộm thật thì xin Chúa tha thứ và bẻ gãy sự rủa sả)
9.  Xuất. 20:16  Điều răn 9
“Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình” (Xuất 20:16). Lạy Chúa Jesus xin Chúa lấy Huyết của Ngài tha thứ cho tội nói thêm, nói bớt, con đã “thả miệng mình nói xấu, buông lưỡi con thêu dệt sự dối gạt. Con ngồi nói chuyện hành anh em con, gièm chê con trai của mẹ con” (Thi thiên 50:19-20). Xin Chúa chuộc môi miệng của con và “giúp con nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời,” (Công vụ 2:11b) cũng phải “mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19)
10.  Xuất 20:17  Điều răn 10
“Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi” (Xuất 20:17). Xin Chúa Jesus tha thứ và cất ra khỏi lòng con sự tham muốn những cái của người khác có như: địa vị xã hội, nhà to, xe đắt tiền, sự giàu có sang trọng, vợ/chồng đẹp của người khác, tham ơn, tham chức vụ của người khác, tham lợi, tham quyền lực danh vọng giả dối trong hội thánh.  Con ăn năn và xin Chúa thay đổi con.  Xin Chúa ban cho con có “tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không” (Thi thiên 24:4).  “Nếu lòng con có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe con” (Thi thiên 66:18). Cảm ơn Chúa vì “con xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho con và làm cho con sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9).  “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn” (I Ti-mô-thê 6:6).  Con tin và đồng ý để Lời của Ngài được thực hiện trong gia đình con theo  Đức Chúa Trời của con sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của con và gia đình con y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ. “Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời, là Cha chúng con, đời đời vô cùng! A-men” (Phi-líp 4:20). “Con biết ơn Đức Chúa Jêsus Christ của con vì Ngài vốn giàu, nhưng vì con mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, con được nên giàu” (II Cô-rinh-tô 8:9). “Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt” (Thi thiên 107:9). Cảm ơn Chúa vì Lời Ngài hứa: “Ta yêu mến những người yêu mến ta.  Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.  Sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi ta.  Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng; hoa lợi của ta quí hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ” (Châm ngôn 8:17-20).  Halêlugia, con tin và chấp nhận Lời Ngài cho con.
(Còn tiếp phần 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × three =