Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Giăng 4:1-21
Câu ghi nhớ: Ê-sai 66:12 Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như một con sông, và sự vinh hiển của các dân như nước vỡ bờ;
Mục đích: Giăng 4:14 nhưng uống nước Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.
I. CHÚA MANG NGUỒN NƯỚC SỐNG ĐẾN VÙNG ĐẤT BỊ KHINH RẺ
1. Chúa từ bỏ chổ hơn thua:
Giăng 4:1 Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp tem được nhiều môn đồ hơn Giăng, 2 (kỳ thiệt không phải chính Đức Chúa Jêsus làm phép báp tem, nhưng là môn đồ Ngài), 3 thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê.
2. Chúa đi ngang qua vùng đất bị khinh rẻ: Đối diện/giải cứu/đem sự sống vào đó.
Giăng 4:4 Vả, Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. 5 Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri, gọi là Si-kha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. 6 Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhân đi đường mỏi mệt, Đức Chúa Jêsus ngồi gần bên giếng; bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu. (Đem sự bức phá /chữa lành/phục hồi)
 Mảnh đất nhiều kỷ niệm nhưng đã trở nên vùng đất bị khinh rẻ và biệt lập:
*     Gia-cốp mua miếng đất này: Sáng-thế Ký 33:18-19
*     Gia-cốp đặt tên cho bàn thờ ông thiết lập tại đó: Ên-Ên-ô-hê-Y-sơ-ra-ên: Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên (El Elohe Israel). Vì Chúa đã giải cứu Gia-cốp khỏi tay Anh mình là Ê-sau: Sáng-thế Ký 32:33; (Giô sép cũng được chôn ở đây: Giô-suê 24:32)
Từ Giu-đê về Ga-li-lê nếu đi ngang qua Sa-ma-ri thì tốn khoảng 3 ngày, nhưng đi tránh Sa-ma-ri thì đi vòng xa gấp đôi.
II. CHÚA MUỐN BAN NGUỒN NƯỚC SỐNG CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ TỘI LỖI
1. Chúa giới thiệu nguồn nước: Xin nước uống của người đàn bà Sa-ma-ri
Giăng 4:7 Một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy cho ta uống. 8 Vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn.
2. Chúa đến để phá vỡ sự phân biệt giới tính và chủng tộc đã làm cho vùng đất khô hạn:
Giăng 4:9 Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng: Ủa kìa! ông là người Giu-đa, mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Sa-ma-ri sao? (Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri.) Tìm hiểu thêm ở 2 Các Vua 17.
Ê-phê-sô 2:14c Chúa phá đỗ bức tường ngăn cách;16a bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, (Đọc thêm: Ê-phê-sô 2:11- 19)
3. Chúa chỉ cho bà 3 điều bà cần để nhận nước sống:
Giăng 4:10 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói: “Hãy cho Ta uống” là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. (Dòng nước đang chảy là Chúa Cứu thế Jêsus đang đứng trước mặt bà) Khải 3:20
(Ê-sai 55:1 Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá.)
a. Biết sự ban cho của Đức Chúa Trời: Ê-phê-sô 1:9 khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài.
b. Biết Người nói là ai? Ê-phê-sô 1:17 Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, (Giăng 6:35 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống ai đến cùng ta, chẳng hề đói; và ai tin Ta chẳng hề khát.
(Trong Khải-huyền 7:15 Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời, và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài; còn Đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. 16 Chúng sẽ không đói không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. 17 Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.
c. Xin sẽ được ban cho: Khải-huyền 22:17b Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. (Lu-ca 11:13)
(Ê-sai 12:3 Vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu;)
III. CHÚA PHÁ VỠ CÁCH LẤY NƯỚC SỐNG CỦA CON NGƯỜI
1. Thái độ của bà về cách lấy nước sống
•   Thấy khó khăn: Giăng 4:11 Người đàn bà thưa: Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy?
•   Uống giếng nước của tổ phụ để lại / Có cái khác lớn hơn sao?
Giăng 4:12 Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng nầy lại cho chúng tôi, chính người uống giếng nầy, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa, vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao?
(Giê-rê-mi 2:13 Dân ta đã làm hai điều ác: chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được.)
2. Chúa cho bà biết nước bà đang sử dụng: Không thể đả khát cho linh hồn
Giăng 4:13 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi;  (Trong Giăng 7:37 Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống…)
•   Chúa giới thiệu về nước sống đời đời:
Giăng 4:14 nhưng uống nước Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.
•   Không hề khát: Tươi mát/đả khát lâu dài
•   Thành một mạch nước: Nguồn nước ở trong lòng
•   Văng ra cho đến sự sống đời đời: Tuôn tràn ra dư dật/ nối kết với cõi đời đời.
(Trong Giăng 7:38 Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.)
1. Thái độ của bà về nguồn nước sống Chúa giới thiệu:
• Xin cho tôi/ để tôi khống đến đây múc nữa: Giăng 4:15 Người đàn bà thưa: Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa.
IV. CHÚA MUỐN GIÚP BÀ NHẬN NGUỒN NƯỚC SỐNG
1. Giải quyết tội lỗi của quá khứ/hiện tại:
Giăng 4:16 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, gọi chồng ngươi, rồi trở lại đây.
•   Bà nói lên tình trạng thật của mình:
Giăng 4:17 Người đàn bà thưa rằng: Tôi không có chồng.
2. Chúa xác nhận: Đức Chúa Jêsus lại phán: Ngươi nói rằng: Tôi không có chồng, là phải lắm; 18 vì ngươi đã có năm đời chồng, còn người mà ngươi hiện có, chẳng phải là chồng ngươi; điều đó ngươi đã nói thật vậy. (Để dành thì giờ với Chúa Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta về tình trạnh thật của mình)
•   Ý muốn của Ngài cho bà: Tha thứ/giải cứu/chữa lành/phục hồi:
Mi-chê 7:19 Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, giập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển.
3. Sự nhận biết và thờ lạy Chúa của bà:
•   Một đấng tiên tri: Giăng 4:19 Người đàn bà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri.
•   Sự thờ lạy Chúa của tổ phụ bà: Giăng 4:20 Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi nầy; còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem.
CẦU NGUYỆN: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + eight =