Tải MP3Tải Dàn Bài


(Thuộc loạt bài CẦU NGUYỆN THEO CÁCH CỦA ĐỀN TẠM)
Câu ghi nhớ:   I Giăng 3:21 “Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời.”
Mục đích:  “Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 2:22)

VI.  VÀO NƠI THÁNH (Tiếp theo phần 3)
1.  Câu Kinh Thánh: Đèn Bảy Ngọn
Xuất  25:  “31 Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh giát. 32 Hai bên thân đèn sẽ có sáu nhánh nứt ra, ba nhánh ở bên nầy và ba nhánh ở bên kia. 33 Trong sáu nhánh nứt ra trên chân đèn, mỗi nhánh đều sẽ có ba cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. 34 Trên thân chân đèn, lại cũng sẽ có bốn cái đài hình hột hạnh nhân, bầu và hoa. 35 Trong sáu nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi hai nhánh thì dưới có một cái bầu. 36 Bầu cùng nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giát. 37 Ngươi cũng hãy làm bảy cái thếp đèn, đặng hễ khi thắp thì chiếu trước chân đèn. 38 Kéo bắt tim cùng đồ đựng tàn đèn cũng sẽ bằng vàng ròng. 39 Người ta sẽ dùng một ta lâng vàng ròng làm chân đèn nầy và các đồ phụ tùng của chân đèn. 40 Vậy, ngươi hãy xem, cứ làm y như kiểu đã chỉ cho trên núi.”
Xuất  26:35  “Bên ngoài bức màn về phía bắc đền tạm thì để cái bàn; còn cây chân đèn thì để về phía nam đối ngang cái bàn.”
Xuất  27  “20 Ngươi hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem đến dầu lọc ô-li-ve ép, đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn. 21 Trong hội mạc, ở ngoài màn, trước hòm bảng chứng, A-rôn cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt Đức Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Y-sơ-ra-ên phải giữ.”
>  Cầu nguyện ứng dụng:
Giờ bởi đức tin con vào nơi thánh của Ngài vì Ngài phán: “Ta đã xóa sự phạm tội con như mây đậm, và tội lỗi con như đám mây.  Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc con” (Ê-sai 44:22). Cảm ơn Chúa theo (I Giăng 3:21) “hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì con có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời.” Nhân Danh Chúa Jesus con đến với Cây Đèn Bảy Ngọn – Con cảm ơn Chúa “khi Chúa đem thần công bình cùng thần thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con gái Si-ôn, tẩy sạch huyết Giê-ru-sa-lem khỏi giữa nó” (Ê-sai 4:4).  Xin Ngài cũng thiêu đốt và rửa sự ô uế trong con.  Cảm ơn Đức Thánh Linh giúp con vượt qua “sự yếu đuối con. Vì con chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho con” (Rô-ma 8:26). Con Xin Đức Chúa Thánh Linh tha thứ cho tội thiếu hiểu biết của con về Ngài.  Con không biết cách để cho Ngài lãnh đạo và vận hành qua cuộc đời con nhưng đã làm theo sự khôn ngoan riêng của mình, làm buồn Thánh Linh của Ngài rất nhiều!  Giờ con tin và chấp nhận “Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên con và vận hành trong con, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va.  Xin Đức Chúa Thánh Linh giúp cho con lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định” (Ê-sai 11:2-3).
Và con “được xức bằng dầu mới của Ngài” (Thi thiên 92:10b) ngay giờ phút này để con “có thể sống trong sự hiện diện của Ngài vì tại trong Ngài con được sống, hoạt động, và hiện hữu, vì con là dòng dõi của Ngài” (Công vụ 17:28).  Và con công bố trong Danh của Đức Chúa Jesus Christ mọi ân tứ của Đức Thánh Linh được vận hành và phát lộ trong con và gia đình con, trong Hội Thánh của Ngài, vì chúng con “đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng con hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào” (I Cô-rinh-tô 1:7) để phục vụ Ngài.  Theo (I Cô-rinh-tô 12:7-10) “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.  Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh; người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy.” Và mọi “bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22) vận hành trong từng phần của thân thể con và gia đình con. Con chấp nhận Ngài lãnh đạo con và gia đình con kể từ giờ phút này.  Xin Đức Thánh Linh giúp cho con biết yêu thương, tôn trọng, và cộng tác tốt với Ngài.
“Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời con.  Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn con vào đất bằng thẳng” (Thi thiên 143:10).  Con hoan nghênh và chấp nhận “Thần lẽ thật đến, thì Ngài dẫn chúng con vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho chúng con những sự sẽ đến” (Giăng 16:13).  Halêlugia!  Cảm tạ ngợi khen Chúa!  Đức Thánh Linh đã đến trên con, và quyền phép Đấng Rất Cao đang che phủ con dưới bóng mình.  Con cảm tạ Chúa vì “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên con, vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho con đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường.  Ngài đã sai Đức Chúa Jesus đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.  Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi bị hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời” (Ê-sai 61:1-4).  Xin dầu của Thánh Linh luôn cháy trong đèn của con.  Amen.
*** Cầu nguyện đáp ứng:  Lạy Chúa Thánh Linh, xin Chúa tha tội cho con vì cớ chúng con không nhận biết Ngài một cách rõ ràng hoặc là chúng con bị dạy dỗ một cách sai lầm. Con cám ơn Đức Thánh Linh vì Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Mọi sự tôn quý, mọi sự vinh hiển đều được giống như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu.  Con cảm ơn Ngài vì Ngài là Đấng sẵn sàng ban cho chúng con những điều mà Chúa đã ban cho Đức Chúa Giêsu. Thánh Linh của Ngài ở trên Đức Chúa Giêsu như thế nào, ở trong Đức Chúa Giêsu như thế nào, ở với Đức Chúa Giêsu như thế nào thì Ngài cũng đang ở trong chúng con.  Xin Chúa cho chúng con cậy Thánh Linh của Ngài để sống, cậy Thánh Linh của Ngài để hầu việc Ngài. Và xin Chúa giúp cho con có một mối yêu thương Ngài, tôn trọng Ngài, thích gần gũi với Ngài, tìm hỏi ý muốn của Ngài để đời sống chúng con được thay đổi ngay trong giờ phút này. Và xin Chúa tha thứ vì nhiều khi con đã nói xúc phạm đến Ngài. Con cầu xin Chúa giúp đỡ con, đem sự sống mới, đem sự tha thứ, đem sự bày tỏ bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời vào trong đời sống của con. Mọi sự cay đắng mọi sự tổn thương mọi xác thịt của chúng con phải bị hạ xuống và Chúa Giêsu được tôn cao trong đời sống của chúng con. Con cảm ơn Đức Thánh Linh vì Ngài luôn luôn tôn cao Đức Chúa Giêsu.  Con dâng cuộc đời này cho Chúa, con cầu nguyện trong danh Đức chúa Giêsu Christ. Amen.
2.  Câu Kinh Thánh:  Bàn Bánh Trần Thiết
Xuất 25:  “23 Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn bằng cây si-tim; bề dài hai thước, bề ngang một thước, và bề cao một thước rưỡi, 24 bọc bằng vàng ròng, và chạy một đường viền chung quanh;” “Trên bàn ngươi sẽ để bánh trần thiết cho có luôn luôn trước mặt ta.” (Xuất 25:30)
>  Cầu nguyện ứng dụng:
Cảm ơn Chúa Jesus vì Lời Chúa phán trong (Giăng 6:51) “Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta.”  “Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại, vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.  Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người.  Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.  Đây là bánh từ trên trời xuống.  Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời” (Giăng 6:54-58). “Con mở miệng ra, và Ngài khiến con ăn cuốn (bánh) ấy” (Ê-xê-chi-ên 3:2). Con “hả hoác miệng con ra, và Ngài sẽ làm đầy dẫy nó” (Thi thiên 81:10b).
Con cảm ơn Chúa, ngày nay Chúa muốn chúng con ăn lời của Đức Chúa Trời, “vì lời ấy là sự sống cho con là người tìm được nó, và là sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của con” (Châm ngôn 4: 22).  “Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con; lúc con ngủ, nó gìn giữ con; và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con” (Châm ngôn 6:22). “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho con là người ngu dại trở nên khôn ngoan” (Thi thiên 19:7).  Halêlugia!  Cảm ơn Chúa.  “Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện: Ngài là cái thuẫn đỡ cho con là người nương cậy nơi Ngài” (Châm  ngôn 30:5). “Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả âm vang của danh Chúa” (Thi thiên 138:2b). “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12).  Con chấp nhận Lời của Ngài vào và vận hành trong con kể từ giờ phút này.  Con chấp nhận sự biến đổi, sự tươi mới, sự mặc khải của Ngài. “Ấy vậy, mỗi lần con ăn bánh nầy, uống chén nầy của Chúa, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (I Cô-rinh-tô 11:26).
*** Cầu nguyện đáp ứng:  Con cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu là bánh hằng sống, và Chúa muốn mỗi một chúng con kinh nghiệm Ngài một cách riêng tư, cho nên chúng con đến để ăn bánh của Ngài uống huyết của Ngài. Xin Chúa ban sự sống của Ngài cho chúng con, giúp đỡ chúng con hiểu được Lời của Ngài để Lời của Chúa dẫn dắt con khi con đi đường, gìn giữ con khi con nằm ngủ và trò chuyện với con khi con thức dậy (Châm ngôn 6:22). Và xin Chúa khiến cho lời của Ngài vận hành trong con để “dầu con ngu dại, cũng được cầm bằng khôn ngoan” (Châm ngôn 17:28). Bất cứ điều nào không đẹp lòng Chúa còn tồn đọng trong lòng chúng con, con muốn Ngài cắt bỏ ngay trong giờ phút này, lấy nó ra khỏi con và xin ban cho con tấm lòng, môi miệng của người được dạy dỗ để qua Lời của Chúa, Ngài soi dẫn cho con. Có ích cho con trong sự dạy dỗ, bẽ trách con, sửa trị con, dạy con trong sự công bình. Xin cho con có sự nhạy bén để vượt qua được những kỳ thi của Chúa, làm cho Chúa vui lòng vì con là người học trò vâng lời thầy của mình. Con cảm ơn Chúa cảm, ơn Đức Thánh Linh. Con xin huyết của Ngài đi vào trong lòng của con, đầy dẫy trong con và Lời của Ngài tự do vận hành trong con trong giờ phút này. Trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, Amen.
(Còn tiếp phần 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + sixteen =