Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu ghi nhớ: Ê-phê-sô 4:14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc.
Mục đích: Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. (Rô-ma 8:37)

I. CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA MA-QUỈ
1. Đến gần: Ma-thi-ơ 4:3a Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, và nói rằng:
Mác 1:13 Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng. (Ma-quỉ quanh quẩn, nó đến gần để nói với Ngài khi Ngài hết hạn 40 ngày đêm kiêng ăn và Ngài đang đói. Nhưng Chúa Jesus đã đánh bại ma-quỉ)
***  CÁCH GIẢI QUYẾT:
1 Giăng 3:8b Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.
Gia-cơ 4:7 Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em
2. Đi đây đó: Dạo chơi tìm hiểu để kiện cáo
Gióp1:6 Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. 7 Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. 8 Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác? (Chúa khoe về Gióp)
 Ma-quỉ thấy sự bảo vệ của Chúa:
• Chúa dựng hàng rào bảo vệ: Gióp 1:10 Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất.
• Chúa ngăn cấm kẻ cắn phá: Ma-la-chi 3:10
• Bức tường lửa chung quanh: Xa-cha-ri 2:5 (Đức Thánh Linh)
• Thiên sứ đóng trại: Thi-thiên 34:7
• Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa. Thi 17:8 (Thi 91:1)
• Huyết của Đức Chúa Jesus
***  CÁCH GIẢI QUYẾT: Nhận biết Chúa cho phép mới xảy đến
Rô-ma 8:28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định (Biết ý Chúa cho mình) (1Tê-sa 5:18)
Cô-lô-se 4:2 Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.
 Được đền bù sau khi bị thử thách, hoạn nạn, và cám dỗ:
Gióp 42:12 Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì: người được mười bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò, và một ngàn lừa cái. 13 Người cũng có bảy con trai và ba con gái (Giô-sép, Đa-ni-ên và ba bạn…)
3. Dòm hành: Theo dõi và chờ đợi cơ hội
Thi 17:11 Chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. 12 Nó giống như sư tử mê mồi, như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch.
 CÁCH GIẢI QUYẾT: Gióp 23:11 Chân tôi bén theo bước Chúa; Tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. (Thi 63:8 Linh hồn tôi đeo theo Chúa; Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi)
2 Cô-rinh-tô 2:11 Hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó. (Ê-phê-sô 4:27 và đừng cho ma-quỉ nhân dịp)
4. Rinh mò: Ẩn dấu, không dám lộ mặt, tìm kiếm cơ hội khi thiếu cảnh giác
***  CÁCH GIẢI QUYẾT: Tiết độ và tỉnh thức
1 Phi-e-rơ 5:8 Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma-quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.
5. Đòi sàng sảy: Lu-ca 22:31 Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì
***  CÁCH GIẢI QUYẾT: Lu-ca 22:32 Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.
6. Đối địch: Xa-cha-ri 3:1 Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đương đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối địch người. 3 Vả, Giê-hô-sua mặc áo bẩn, đứng trước mặt thiên sứ. 4 Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng: Hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi.
***  CÁCH GIẢI QUYẾT: Biết mình là ai trong Đức Chúa Jesus Christ
Rô-ma 8:31 Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? 33 Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. (mặc áo công bình)
7. Làm mù lòng: 2 Cô-rinh-tô 4:4 cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.
***  CÁCH GIẢI QUYẾT: cầu nguyện theo câu kinh thánh này
Ê-phê-sô 1:17 Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài,18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao.
2 Cô-rinh-tô 4:6 Vì Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.
8. Cướp, giết và hủy diệt:
Giăng 8:44 Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu.
***  CÁCH GIẢI QUYẾT: Giăng 10:10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.
a.  Bị cướp vì không hiểu:  Math 13:19 Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là vấp phạm: kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường.
 ** CÁCH GIẢI QUYẾT: Gia-cơ 1:5 Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.
b. Làm cho bị vấp phạm:Math 13:20 Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; 21 song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm.
**  CÁCH GIẢI QUYẾT: Ê-phê-sô 3:16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17 đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; 18 để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19 và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. (hết vấp phạm)
c. Nghẹt ngòi: Math 13:22 Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.
**  CÁCH GIẢI QUYẾT:
1 Phi-e-rơ 5:7 lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.
1 Giăng 2:17 Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. (Nhận biết)
9. Làm hao mòn: Đa-ni-ên 7:25 Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.
**  CÁCH GIẢI QUYẾT: 2Tim 1:12  ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. 14 Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành.

II. CÁCH MA-QUỈ TẤN CÔNG VÀ CHIẾM HỮU CON NGƯỜI
1. Tấn công vào lỗ tai, mắt, tâm trí, và lòng: 2 Côr 11:3 Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng.
• Đa-vít: 2 Sam 11:2 Một buổi chiều kia, Đa-vít chổi dậy khỏi giường mình, đi dạo
chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đang tắm; người nữ ấy rất là lịch sự.  (Ăn năn)
• Sam-sôn: Các 16:4 Sau đó, người yêu mến một người nữ trong trũng Sô-réc, tên là Đa-li-la. (Ăn năn)
** CÁCH GIẢI QUYẾT: Mác 14:38 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.
Rô-ma 12:2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. Đừng rập khuôn (đồng hóa) theo đời này, đổi mới tâm trí (lý trí, ý chí): để phân biệt, nhận ra
2. Giục lòng: 1Sử 21:1 Sa-tan dấy lên muốn làm hại cho Y-sơ-ra-ên, bèn giục Đa-vít lấy số Y-sơ-ra-ên. (Lu-ca 9:55 Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại quở hai người, mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần ( linh cảm) nào xui giục mình.)
***  CÁCH GIẢI QUYẾT: 1Cô-rinh-tô 12:10 xin ơn: phân biệt các thần
1 Giăng 4:1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.
3. Để vào lòng: Giăng 13:2 Đang bữa ăn tối ma quỉ đã để “mưu phản Ngài” vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con trai Si-môn. (Hãy đến xin sự giúp đỡ của Chúa Jesus để được giải cứu)
***  CÁCH GIẢI QUYẾT:
Thi 119:11 Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.
Châm 4:23 Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
4. Gieo vào: Ma-thi-ơ 13:25 Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. 39 Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ; mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các thiên sứ. (Chúa giải quyết trong ngày tận thế)
5. Ám vào: Lu-ca 22:3 Vả, quỉ Sa-tan ám vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là người trong số mười hai sứ đồ. (Dẫn Giu-đa đến chỗ phản thầy và tự giết mình)
6. Đầy dẫy trong lòng: Công 5:3 Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: hỡi A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó? 4 Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời.
*** CÁCH GIẢI QUYẾT: Châm-ngôn 28:13 Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. (Ăn năn, xưng tội)
7. Bị hành hạ: Thi 143:3 Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, giày đạp mạng sống tôi dưới đất; nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi. 4 Vì vậy, thần linh tôi nao sờn, tấm lòng sầu não trong mình tôi.
*** CÁCH GIẢI QUYẾT: Thi 143:5 Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm, và suy gẫm công việc của tay Chúa. 6 Tôi giơ tay lên hướng về Chúa; Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy (Ăn năn tội lỗi, lấy lại uy quyền và ra lịnh cho ma-quỉ lui ra. Lu-ca 10:19 Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được)
8. Bị quỉ-ám: Mác 5:1 Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia, trong miền Giê-ra-sê. 2 Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. 3 Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa 4 vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được. 5 Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình.
***  CÁCH GIẢI QUYẾT: Mác 16:17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy DANH TA mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói.
CẦU NGUYỆN: Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng con được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng con, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn! Xin Đức Thánh Linh giúp con lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, chúng con có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, chúng con được đứng vững vàng trong Danh Đức Chúa Jesus Christ Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 12 =