Tải MP3Tải Dàn Bài


Ma-thi-ơ 4:3-11; Ê-sai 14:12-17; Lu-ca 11:18-20
Câu ghi nhớ: 1 Giăng 3:8 Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.
Mục đích: Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. (Rôma 8:37)
I. MƯU CHƯỚC CỦA KẺ CÁM DỖ
1. Đến gần: Ma-thi-ơ 4:3a Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng:
2. Đi đây đó: Dạo chơi tìm hiểu để kiện cáo
Gióp 2:2 Đức Giê-hô-va bèn phán hỏi Sa-tan rằng: ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó.
3. Dòm hành: Theo dõi chờ đợi cơ hội
Thi-thiên 17:11 Chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. 12 Nó giống như sư tử mê mồi, như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch.
4. Rinh mò: Ẩn dấu, không dám lộ mặt, tìm kiếm cơ hội khi thiếu cảnh giác.
1 Phi-e-rơ 5:8 Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma-quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.
5. Đòi sàng sảy: Lu-ca 22:31 Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì (kiện cáo: Gióp 1; kiện cáo thầy tế lễ Giê-hô-sua Xa-cha-ri 3)
6. Làm mù lòng: 2 Cô-rinh-tô 4:4 cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.
7. Cướp, giết và hủy diệt: Giăng 10:10
• Cướp: Math 13:19 Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường.
    • Vấp phạm: Math 13:20 Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; 21 song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm.
      • Nghẹt ngòi: Math 13:22 Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.
8. Làm hao mòn: Đa-ni-ên 7:25 Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.
II. MƯU CHƯỚC ĐỂ CÁM DỖ VÀ CHIẾM HỮU CON NGƯỜI
1. Tấn công vào lỗ tai, mắt, tâm trí, và lòng: 2 Côr 11:3 Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng. (Đa-vít, Sam-sôn…)
2. Giục lòng: 1 Sử 21:1 Sa-tan dấy lên muốn làm hại cho Y-sơ-ra-ên, bèn giục Đa-vít lấy số Y-sơ-ra-ên.
3. Để vào lòng: Giăng 13:2 Đang bữa ăn tối (ma quỉ đã để “mưu phản Ngài” vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con trai Si-môn)
      • Gieo vào: Ma-thi-ơ 13:25 Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi…39 Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ; mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các thiên sứ.
4. Ám vào: Lu-ca 22:3 Vả, quỉ Sa-tan ám vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là người trong số mười hai sứ đồ
5. Đầy dẫy lòng: Công 5:3 Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: hỡi A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó?
6. Hành hạ: Thi 143:3 Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, giày đạp mạng sống tôi dưới đất; nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi. (Mác 5)
III. MƯU CHƯỚC CỦA KẺ CÁM DỖ BỊ ĐÁNH BẠI
Ma-thi-ơ 4:3b Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi!
          A. Ma-quỉ cám dỗ Đức Chúa Jesus làm phép lạ.
1. Đặt câu hỏi: “NẾU NGƯƠI là CON ĐỨC CHÚA TRỜI?” → gây sự nghi ngờ về Đức Chúa Trời và tình yêu, sự chăm sóc của Đức Chúa CHA.
•     Như đã gây sự nghi ngờ cho Ê-va về CHA của mình:  Sáng 3:1 Rắn nói cùng người nữ rằng: mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?
2. Khiêu khích hành động: KHIẾN: Đá thành bánh (Sáng 3:4)
• Dùng quyền năng làm phép lạ để đáp ứng cho nhu cầu
• Khiêu gợi sự tham muốn để đáp ứng cho xác thịt
• Không làm theo Ý CHA: không vâng lời, đầu phục Đức Chúa Trời
– Ê-va: Sửa đổi lời Chúa, tin lời ma-quỉ hơn là tình yêu của Đức Chúa Trời
– Cảnh giác khi ở trong sự thiếu thốn hay có nhu cầu: Ma- quỉ sẵn sàng đáp ứng!
– Những gì của ma-quỉ đề nghị chỉ là đá, ăn vào sẽ chết.
Ê-xê 36:26 Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.
• Dùng người khác hoặc hoàn cảnh để khiêu khích Chúa: (Thi 73)
Ma-thi-ơ 27:40 mà nói rằng: ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự! (Lu-ca 23:37)
Math 27:46 Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?
3. Cách Đức Chúa Jesus đánh bại kẻ cám dỗ:
Sử dụng Lời Đức Chúa Trời: Ma-thi-ơ 4:4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 4:27 đừng cho ma-quỉ nhân dịp)
Phục 8:3 Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. (Dân Y-sơ-ra-ên ở trong đồng vắng được nuôi bởi Ma-na từ trời, nhưng họ bị thất bại vì chán ma-na)
Giăng 4:34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến, và làm trọn công việc Ngài.
• Biết Lời Đức Chúa Trời: Lời Đức Chúa Trời ở trong lòng
1 Giăng 2:14 Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, Lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỉ (Thi- 119:13-15)
• Hãy lấy mọi khí giới Chúa cho và sử dụng
Ê-phê-sô 6:13 Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng…17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời.
• Gươm – Quyền năng của Chúa
Khải-huyền 19:15 Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt.
          B. Ma-quỉ cám dỗ Chúa Jesus, thử Đức Chúa Trời
Ma-thi-ơ 4:5 Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 6 và nói rằng: nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.
1. Đem vào nơi thành thánh: Nơi thờ phượng tôn giáo
2. Đặt Ngài trên nóc: Hình thức tôn giáo, Lý trí, Chúa ở ngoài (Khải 3:20)
•   Không muốn Chúa Jesus vào trong đền thờ vì Ngài sẽ lật đổ hết. Mác 11:15
•   Đạo Ta không có chỗ trong lòng: Giăng 8:37 Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi tìm thế để giết Ta, vì đạo Ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi.
Giăng 4:23 Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. (Êsai 29:13; Mat15:8)
3. Đặt câu hỏi: Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống! →Thử Chúa có gìn giữ Con của Ngài không? Chúa có làm theo Lời Chúa chép không?
– Dùng quyền phép để biểu diễn cho người ta tin: Công 8: Thuật sĩ Si-môn, kiêu ngạo, khoe khoang
4. Ma-quỉ sử dụng Lời Chúa: Ma-quỉ bớt Lời Chúa (Ê-va sửa đổi lời Chúa nên bị sa ngã)
Thi 91:11 Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. 12 Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng! (câu 13)
5. Cách Đức Chúa Jesus đánh bại kẻ cám dỗ: Math 4:7 Đức Chúa Jêsus phán: cũng có lời chép rằng: “ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Không buộc Chúa làm theo ý mình mà mình phải làm theo ý Chúa) Math 6:10 Ý Cha được nên, ở đất cũng như ở trời.
Phục 6:16 Các ngươi chớ thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; (Dân 14:22b các ngươi đã thử ta mười lần và đã không nghe lời ta)
Xuất 17:7 Người đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì cớ việc cãi lộn mà dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng: có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng? (Tin tuyệt đối Lời Chúa: 2 Ti-mô-thê 3:16)
1 Côrinhtô 10:9 Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã mà bị loài rắn hủy diệt.
              C. Cám dỗ Đức Chúa Jesus thờ phượng nó
Mathiơ 4:8 Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; 9 mà nói rằng: ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. (Cảnh giác khi nhìn thấy sự vinh hiển của đời này)
1. Đem lên núi rất cao: Nơi ma-quỉ chiếm đóng để chi phối và kiểm soát.
Ê-sai 14:12 Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! 13 Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. 14 Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. 15 Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm! 16 Những kẻ thấy ngươi sẽ ngó chăm ngươi; và nhìn ngươi cách ý tứ, mà rằng: có phải người nầy là kẻ đã làm rung rinh đất, day động các nước, 17 làm cho thế gian thành đồng vắng, lật đổ các thành, và chẳng hề buông tha kẻ bị tù về nhà mình đó chăng? (Ê-xê-chi 28:6)
• Đức Chúa Jesus hủy phá nó: Ê-sai 25:7 Tại trên núi nầy Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che phủ mọi dân tộc (Ê-sai 40:4 Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng; các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Ê-sai 11:9 Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp biển.)
2. Chỉ cho Ngài các nước thế gian và sự vinh hiển nó: Cám dỗ mắt của Chúa
Lu-ca 4:5 Ma quỉ đem Ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút; (1Côr 7:31c)
3. Sấp mình xuống mà thờ lạy ta: Nó là vật thọ tạo nhưng muốn mình bằng Đức Chúa Trời.  Lu-ca 4:7 Vậy, nếu ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả.
• Gốc tích của ma-quỉ: Ê-xê 28:14 Ngươi là một chê-ru-bin được xức dầu đang che phủ; Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. 15 Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. 16 Nhân ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy Ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời; hỡi chê-ru-bin che phủ kia, Ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa! 17 Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy.
4. Ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này:
Lu-ca 4:6 và nói rằng: Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta: (A-đam và Ê-va phạm tội giao nộp mình cho sa-tan cai trị, sự chết trãi qua trên hết thảy mọi người) Rô-ma 5:12
•    Kẻ phạm tội: 1 Giăng 3:8 Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.
•    Thuộc thế gian: 1 Giăng 5:19 Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ. (ma-quỉ không có quyền trên người thuộc về Đức Chúa Trời trừ khi chúng ta cho phép)
Giăng 14:30 Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian nầy hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta.
•    Ngôi: Khải-huyền 2:13 Ta biết nơi ngươi ở; đó là ngôi của quỉ sa-tan; ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta; dầu trong những ngày đó, An-ti-ba, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở. (HT Bẹt-găm)
•    Hội: Khải-huyền 3:9 Nầy, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối; nầy, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi.
5. Cách Đức Chúa Jesus đánh bại nó: Math 4:10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.
• Đức Chúa Jesus ra lịnh cho Sa-tan hãy lui ra!
Mác 8:33 Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại ngó môn đồ, và quở Phi-e-rơ rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.
• Đức Chúa Jesus sử dụng Lời Đức Chúa Trời (trong Phục 6:13)
• Đức Chúa Jesus ban quyền năng trừ quỉ cho chúng ta (Ê-phê-sô 6:10-18)
    – Danh Ngài: Mác 16:17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy DANH TA mà trừ quỉ;
– Ban quyền: Lu-ca 11:18 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. 19 Nầy, Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được. 20 Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng.
– Thiên sứ: Hê 1:14 Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? (Thi 91:11-13; 103:21)
Gia-cơ 4:7 Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma-quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em
• Chúa Jesus ra lịnh cho ma-quỉ: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. (nhắc cho ma-quỉ)
Thi 149:6 Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, 7 đặng báo thù các nước, hành phạt các dân; 8 Đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng, và đóng trăng các tước vị chúng nó. 9 Để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Ha-lê-lu-gia! (ma-quỉ rất sợ sự ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời)
• Ma-quỉ bị đánh bại: Math 4:11 Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. (Lu-ca 4:13 ma-quỉ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài.) Thi 91:13
Gia-cơ 2:19 Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.
CẦU NGUYỆN: Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đánh bại mưu chước của ma-quỉ và ban quyền năng đắc thắng lớn lao của Ngài cho chúng con, xin Đức Thánh Linh giúp chúng con ứng dụng nó vào trong đời sống hằng ngày để bước đi với Chúa một cách hiểu biết, và giúp đỡ những người chung quanh con khỏi bị sa vào sự cám dỗ của Sa-tan mà sống đắc thắng hơn bội phần, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 4 =