Tải MP3Tải Dàn Bài


Sáng-thế Ký 35

Câu ghi nhớ: Xuất 15:17 Hỡi Đức Giê-hô-va! Ngài đưa dân ấy vào, và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, Tức là chốn Ngài đã sắm sẵn, để làm nơi ở của Ngài, Hỡi Chúa! Là đền thánh mà tay Ngài đã lập.
Mục đích: Chúa không bao giờ bỏ kẻ thuộc về Ngài.

I. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp: Chúa can thiệp
1. Hãy chổi dậy: Sáng 35:1a Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy chổi dậy,
* Gia-cốp sợ hãi: Sáng 34:30 Gia-cốp bèn nói cùng Si-mê-ôn và Lê-vi rằng: Các con xui cho cha bối rối, làm cho dân xứ nầy, là người Ca-na-an và người Phê-rê-sít, oán ghét cha vậy. Cha đây, chỉ có ít người; nếu họ hiệp lại đánh cha, thì chắc cha và nội nhà đều bị tàn hại: (Gia-cốp cảm thấy bị cô thế; bị oán ghét; bị tàn hại.)
2. Dời địa điểm: 35:1b Đi lên Bê-tên mà ở: Chỗ đã gặp Chúa
Trong Sáng 28:17 Người bắt sợ và nói rằng: Chốn nầy đáng kinh khủng thay! Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời! 18 Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó; 19 rồi đặt tên chốn nầy là Bê-tên; còn nguyên khi trước tên thành là Lu-xơ.
3. Chúa nhắc lại lời Gia-cốp đã khấn nguyện: 35: 1c Và hãy lập nơi đó * một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, * là Đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.
a. Lý do lập bàn thờ: Xuất 20:24 Ngươi hãy lập cho Ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu, cùng của lễ thù ân của ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào có ghi nhớ danh Ta, Ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó.
b. Nhắc lại lời Gia-cốp đã khấn nguyện: Trong Sáng 28:20 Gia-cốp bèn khấn nguyện rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, 21 và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. 22 Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, Và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. (TĐ 5:5)

II. Gia-cốp giải quyết những điều còn lại trong gia đình:
Sáng 35:2a Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo xống đi. (Vứt bỏ các hình tượng)
1. Sự thờ phượng: Dẹp khỏi hình tượng! Không thể đi hai hàng. (Đi giẹo hai bên)
* Theo Luật pháp của Chúa
* Hội thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca: 1 Tê-sa 1:9 và thể nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật,
2. Thân thể: Làm cho mình sạch
a. Cho thầy tế-lễ: Xuất 40:30 Cũng để thùng về giữa khoảng hội mạc và bàn thờ, cùng đổ nước vào đặng tắm rửa; 31 Môi-se, A-rôn cùng các con trai của A-rôn, rửa tay và chân mình vào đó. 32 Khi nào họ vào hội mạc và lại gần bàn thờ thì rửa mình, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.
b. Cho chúng ta: Hê-bơ-rơ 10:22 chúng ta hãy đến gần Ðức Chúa Trời với lòng chân thành trong sự bảo đảm trọn vẹn của đức tin, tấm lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm tội lỗi, và thân thể được rửa sạch bằng nước trong. (Bản dịch 2011)
3. Áo quần: Thay áo xống.
a. Tại sao thay áo: Ê-sai 64:6 Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.
Xa-cha-ri 3:1 Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đương đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối địch người 3 Vả, Giê-hô-sua mặc áo bẩn, đứng trước mặt thiên sứ. 4 Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng: Hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi.
b. Mặc lấy áo sạch: Ê-sai 59:17 Ngài mặc sự công bình làm giáp, đội sự cứu rỗi trên đầu làm mão trụ; lấy sự báo thù làm áo mà bận, lấy sự sốt sắng làm áo tơi mà choàng mình.
* Ê-phê-sô 6:14 Lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình.

III. Quyết định đứng lên:
Sáng 35:3 Đoạn, chúng ta hãy chổi dậy, đi đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là Đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm, và đã phù hộ ta trong khi đi đường.
1. Chổi dậy: Từ bỏ chỗ đau khổ, thất bại, nguy hiểm
2. Đi đến Bê-tên: Đến nơi của Chúa muốn
3. Lập bàn thờ: Cho Đấng trả lời, Đấng phù hộ…

IV. Từ bỏ những vật ô uế:
Sáng 35:4 Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình, và các vòng đeo nơi tai; rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây dẻ bộp, gần thành Si-chem.
1. Đưa ra các tượng ngoại bang: (Không muốn giữ nó nữa, đồng ý từ bỏ)
a. Chúa là Đấng kỵ tà: Xuất 20:5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét Ta, Ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời.
b. Thần đó không cứu được: Giê-rê-mi 11:12 Bấy giờ, các thành của Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ đi kêu cầu các thần mà mình vẫn dâng hương; nhưng các thần ấy sẽ không cứu chúng nó trong khi hoạn nạn đâu.
c. Đi hai hàng:
2 Các vua 17:28 Ấy vậy một kẻ trong những thầy tế lễ mà chúng đã bắt ở Sa-ma-ri đem đi trở về, ở tại Bê-tên, và dạy dỗ dân sự phải thờ lạy Đức Giê-hô-va làm sao 41 Như vậy, các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va và cũng hầu việc những hình tượng chạm của mình; tổ phụ chúng nó làm thế nào, thì con cái cháu chắt chúng nó cũng hãy còn làm thế ấy cho đến ngày nay.
2. Rồi chôn mấy vật đó: Ly khai, từ bỏ, đoạn tuyệt với nó, không mang nó theo
*** Chúng ta đã bị chôn với Chúa Jesus:
Rô-ma 6:4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. 6 vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. 11 Vậy anh em cũng hãy coi (kể) mình như chết (thật sự) về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.

V. Quyết định làm theo ý Chúa
1. Được Chúa can thiệp: Sáng 35:5 Đoạn, chúng khởi hành. Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp. (Chúa giải cứu gia đình Gia-cốp)
Xuất 15:13 Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân nầy mà Ngài đã chuộc lại; Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở Thánh của Ngài.14 Các dân tộc nghe biết việc nầy đều run sợ, Cơn kinh hãi áp-hãm dân xứ Pha-lê-tin. 15 Các quan trưởng xứ Ê-đôm bèn lấy làm bối rối; Mấy mặt anh hùng nơi Mô-áp đều kinh hồn; Cả dân Ca-na-an đều mất vía 16 Sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó; Hỡi Đức Giê-hô-va! vì quyền cao nơi cánh tay Ngài, Chúng nó đều bị câm như đá, Cho đến chừng nào dân Ngài vượt qua; Cho đến khi dân mà Ngài đã chuộc, vượt qua rồi.
2.  Về đến Bê-tên: 35:6 Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-xơ là thành Bê-tên, thuộc về xứ Ca-na-an.
3. Lập bàn thờ: Sáng 35:7 Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn nầy Ên-Bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình.  (Là nơi: Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài cho ông)
4. Đê-bô-ra qua đời: Sáng 35:8 Khi đó Đê-bô-ra, bà vú của Rê-bê-ca, qua đời, được chôn thân dưới thành Bê-tên tại gốc dẻ bộp; nhân đó người ta gọi là cây A-lôn-Ba-cút. (= Cây sồi than khóc hay Cây dẻ bộp khóc lóc)

VI. Đức Chúa Trời hiện ra cùng Gia-cốp:
1. Ban phước: Sáng 35:9 Khi ở xứ Pha-đan-A-ram đến, Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người,
2. Đặt tên lại cho Gia-cốp: Sáng 35:10 và phán rằng: Tên ngươi là Gia-cốp, sau nầy sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là Y-sơ-ra-ên. Rồi Ngài đặt tên người là Y-sơ-ra-ên. (=Vật lộn cùng Đức Chúa Trời; Tiếng Hê-bơ-rơ:Y-sơ-ra-ên = Đức Chúa Trời tranh chiến)

3. Nhắc đến Danh của Ngài: 35:11a Đức Chúa Trời lại phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; (= Almighty, El Shadai = God Almighty)
Tiếng Hê-bơ-rơ “Shadai”: Danh nầy 48 lần được chép trong Cựu ước; Trong Gióp: 31 lần. Tân Ước được chép 8 lần trong Khải huyền; 1 lần trong 2 Cô 6:18
4. Lời hứa cho dòng dõi: Sáng 35:11b Ngươi hãy sanh sản và thêm nhiều; một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sanh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra 12 Xứ ta đã cho Áp-ra-ham và Y-sác thì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi.
* A-đam: Sáng 1:28 Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất;
* Nô-ê: Sáng 9:1 Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất.
* Áp-ra-ham: Sáng 17:6 Ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước; và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. (12:2-3)
* Y-sác: Sáng 26:4 Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ nầy; hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước;
* Chúa Jesus: Ê-sai 53:10 Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương Người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống Người làm tế chuộc tội, Người sẽ thấy dòng dõi Mình; những ngày Người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay Người được thạnh vượng. 11 Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn Mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của Ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và Người sẽ gánh lấy tội lỗi họ
Thi 22:30 Một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài; Người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa.
5. Chúa ngự lên: Sáng 35:13 Đức Chúa Trời bèn ngự lên khỏi nơi Ngài đã phán cùng Gia-cốp.
6. Gia-cốp biệt riêng nơi đó cho Chúa: 35:14 Người dựng một cây trụ đá tại nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình, dâng lễ quán và tưới dầu vào.
7. Đặt tên: 35:15 Đoạn, Gia-cốp đặt tên nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình là Bê-tên.

VII.  Việc Ra-chên sanh con
1. Thật đau đớn: Sáng 35:16 Ở từ Bê-tên đi, họ còn cách Ê-phơ-rát chừng vài thôi đường (Vài tiếng đồng hồ), thì Ra-chên sanh nở. Việc sanh nở của người thật đau đớn “Sáng 30: 24 Ra-chên đã cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho một con trai nữa”
2. Sanh một con trai: Sáng 35:17 Trong khi khó sanh, bà mụ nói rằng: Đừng sợ chi, vì nàng còn một con trai nữa.
3. Đặt tên con: 35:18 Vả, bởi Ra-chên gần trút linh hồn, vì đang cơn hấp hối, nên người đặt đứa con trai đó tên là Bê-nô-ni (= Con trai sinh trong sự đau đớn)
còn cha nó lại đặt tên là Bên-gia-min (= Con trai tay hữu ta = Tức con của vui vẻ)
4. Ra-chên qua đời: 35:19 Vậy, Ra-chên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phơ-rát, tức là Bết-lê-hem. (Quê hương của Đa vít, và nơi Chúa Jesus giáng sinh)
5. Gia-cốp chôn Ra-chên: 35:20 Gia-cốp dựng một mộ-bia; ấy là mộ-bia của Ra-chên đến ngày nay hãy còn di tích.

VIII.  Gia-cốp tiếp tục cuộc hành trình
1. Đóng trại: 35:21 Kế đó, Y-sơ-ra-ên đi, đóng trại ở ngoài nơi tháp Ê-đe. (= Tháp của bầy, nằm giữa Bết-le-hem và Hếp-rôn)
2. Ru-bên phạm tội loạn luân: 35:22 Vả, nhầm khi Y-sơ-ra-ên ngụ tại xứ nầy, thì Ru-bên có đến nằm cùng Bi-la, vợ lẽ của cha mình; Y-sơ-ra-ên hay được việc đó.
* Bị mất quyền trưởng nam: Sáng 49: 3-4

IX. Tên các con của Gia-cốp:
Sáng 35:23 Vả, Gia-cốp có được mười hai con trai. Con của Lê-a là Ru-bên, trưởng nam của Gia-cốp; kế nữa là Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca và Sa-bu-lôn. 24 Con của Ra-chên là Giô-sép và Bên-gia-min. 25 Con của Bi-la, đòi của Ra-chên, là Đan và Nép-ta-li; 26 và con của Xinh-ba, đòi của Lê-a, là Gát và A-se. Ấy đó là các con trai của Gia-cốp sanh tại xứ Pha-đan-A-ram.

X. Gia đình Y-sác đoàn tụ:
1. Gia-cốp gặp được cha: 27 Gia-cốp đến cùng Y-sác, cha mình, ở Mam-rê, tại thành Ki-ri-át-A-ra-ba, tức là Hếp-rôn, nơi Áp-ra-ham và Y-sác đã kiều ngụ.
2. Y-sác: 28 Y-sác hưởng thọ được một trăm tám mươi tuổi. 29 Người tuổi cao tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắt hơi, được về cùng tổ phụ.
3. Hai anh em gặp nhau: Ê-sau và Gia-cốp, hai con trai, chôn người.

Cầu nguyện:  Cảm ơn về sự nhơn từ, thương xót của Ngài cho Gia-cốp và hằng còn đến đời đời cho chúng con và hậu tự chúng con. Xin Đức Chúa Thánh Linh giúp cho chúng con hiểu biết ý định của Ngài, cho con và gia đình con một cách nhanh chóng đầu phục Ngài! Nếu con có lạc lối, Ngài cũng sẽ dẫn con trở về lại với Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 6 =