Tải MP3Tải Dàn Bài


(Thuộc loạt bài CẦU NGUYỆN THEO CÁCH CỦA ĐỀN TẠM)
Câu ghi nhớ:  Thi-thiên 141:2  “Nguyện lời cầu nguyện con thấu đến trước mặt Chúa như hương, nguyện sự giơ tay con lên được giống như của lễ buổi chiều”
Mục đích:  “Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho con được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi con, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” (II Cô-rinh-tô 2:14)

VI. BÀN THỜ XÔNG HƯƠNG (Tiếp theo phần 4)
Câu Kinh Thánh:
Xuất 37:25  “Người cũng đóng một cái bàn thờ xông hương bằng cây si-tim, hình vuông, bề dài một thước, bề ngang một thước, và bề cao hai thước.  Bàn thờ có bốn sừng ló ra.”
Xuất 40:5  “Cũng hãy để bàn thờ bằng vàng dùng xông hương trước hòm bảng chứng, rồi xủ tấm màn nơi cửa đền tạm.”
>  Cầu nguyện ứng dụng: 
“Nguyện lời cầu nguyện con thấu đến trước mặt Chúa như hương, nguyện sự giơ tay con lên được giống như của lễ buổi chiều!” (Thi thiên 141:2) “Bấy giờ con sẽ đi đến bàn thờ Đức Chúa Trời, tức là đến cùng Đức Chúa Trời, là sự rất vui mừng của con.  Hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời con, con sẽ lấy đàn cầm mà ngợi khen Chúa” (Thi thiên 43:4). “Hỡi Đức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài?  Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài: đáng sợ, đáng khen, hay làm các phép lạ” (Xuất 15:11).  “Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.  Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên cuộc đời con, gia đình con, trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời.  Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!” (Ê-sai 9:5-6)  “Hỡi Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài, vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài.  Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.  Sự giàu có hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người.  Bây giờ, Đức Chúa Trời của chúng con ôi!  Chúng con cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài” (I Sử ký 29:11-13). “Nguyện con tìm cầu Chúa thì được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa.  Nguyện con là người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa hằng nói rằng: Đức Giê-hô-va đáng tôn đại thay” (Thi thiên 40:16). “Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời.  Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất” (Thi thiên 57:11). “Con sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài” (Thi thiên 69:30). “Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con và thờ lạy trước bệ chân Ngài: Ngài là thánh!” (Thi thiên 99:5)  “Con sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa và về công việc lạ lùng của Ngài” (Thi thiên 145:5). “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời của con! Con tôn sùng Ngài, con ngợi khen danh Ngài, vì Ngài đã làm những sự mới lạ, là những mưu đã định từ xưa, cách thành tín chân thật” (Ê-sai 25:1). “Ngài là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa của con, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa của con, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực.  Quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A-men.” (Giu-đe 1:25)
“Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của con!  Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý, và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật (Ngài đã dựng nên con), và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên” (Khải huyền 4:11). “Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều thuộc về Đức Chúa Trời của con đời đời vô cùng! A-men.” (Khải huyền 7:12)
 Xin Đức Chúa Thánh Linh giúp con luôn “kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước” (Khải huyền 14:7). Giờ bởi đức tin và bởi sự tha thứ cùng sự cứu chuộc của Ngài, con “bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương con, và vì con phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm” (Ê-phê-sô 5:2). “Con ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất” (II Cô-rinh-tô 2:15).  Halêlugia!

VII.  NƠI CHÍ THÁNH

Trong Hòm bảng chứng gồm có:  Nắp thi ân, bánh Ma-na, cây gậy trổ hoa, và hai bảng giao ước.

Câu Kinh Thánh:
–  Xuất  25:10-22
–  Xuất 25: 21 Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho. 22 Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bin, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Y-sơ-ra-ên.” (Lê-vi ký 16:2; 14-16)
–  Hê-bơ-rơ 9:  “rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh, 4 có lư hương bằng vàng và hòm giao ước, toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một  bình bằng vàng đựng đầy ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và hai bảng giao một cái ước; phía trên có hai chê-ru-bin vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội… 7 nhưng, phần thứ hai, thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ vào mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi của dân chúng.”

>  Cầu nguyện ứng dụng:
Cảm ơn Chúa Jesus bởi sự chết của Ngài cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới” (Ma-thi-ơ 27:51). Đem cho chúng con nối kết sự thông công với Đức Chúa Cha.  “Nhân danh Chúa Jesus vì con nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh” (Hê-bơ-rơ 10:19).
Con cảm tạ ngợi khen Chúa từ trên nắp Thi Ân Ngài ban ân điển cho con, và “Ngài luôn cầu thay cho con” (Hê-bơ-rơ 7:25).  Vì “Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội cho con đời đời” (Hê-bơ-rơ 9:12).  “Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong hội các thánh, đáng hãi hùng hơn kẻ đứng chầu chung quanh Ngài” (Thi thiên 89:7).  “Nguyện con ngợi khen danh rất lớn đáng sợ của Chúa. Ngài là thánh!” (Thi thiên 99:3)  “Bấy giờ nước, quyền thế, và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời, sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Rất Cao.  Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài” (Đa-ni-ên 7:27) Xin Chúa mở mắt con để nhìn thấy sự vinh quang của Ngài, vì “14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng con, đầy ơn và lẽ thật; chúng con đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha… 16 Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng con đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn” (Giăng 1:14, 16). Đức Chúa Jesus đã cầu thay cho con và lời cầu nguyện Ngài đã được nhậm theo (Giăng 17:24) “Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.”  Con muốn thấy được sự vinh hiển Ngài như Giăng đã thấy: “14 đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên, trắng như tuyết; mắt như ngọn lửa; 15 chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. 16 Tay hữu Ngài cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức” (Khải huyền 1:14-16).  Halêlugia, Amen!  Xin Chúa mở mắt con cho con thấy như tiên tri Ê-sai, “về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ.  Những sê-ra-phim đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phim có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay. Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân!  Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói” (Ê-sai 6:1-4). “Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va bèn dấy lên từ chê-ru-bim, đứng nơi ngạch cửa nhà; nhà đầy mây, và hành lang đầy sự chói sáng của vinh quang Đức Giê-hô-va” (Ê-xê-chi-ên 10:4).
“Cầu xin sự sáng vinh hiển Ngài đầy dẫy trong Đền thờ Ngài (trong con)” (Ê-xê-chi-ên 10:4). Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên con, và làm ơn cho con! (Dân số ký 6: 25) “Vì Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh của Ngài” (Ha-ba-cúc 2:20a).  “Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa, trong ánh sáng Chúa con thấy sự sáng” (Thi thiên 36:9). “Ánh sáng được bủa ra cho người công bình, và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng” (Thi thiên 97:11).  “Ấy chính Ngài là sự vinh quang của con và là Đức Chúa Trời của con, Đấng đã làm những việc lớn lao và đáng kính nầy, mà mắt con đã thấy” (Phục truyền 10:21).
“Hỡi Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài.  Đức Giê-hô-va ôi!  Nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật” (Khải huyền 29:12).  “Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người” (I Sử ký 29:11).  Halêlugia, chúc tụng Vua Vinh hiển!  “Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển” (Ha-ba-cúc 2:14).  “Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài” (Thi thiên 9:1).  Đức thánh Linh ơi! “Hãy giúp con dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng của con đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên con!” (Ê-sai 60:1) Con cảm ơn Chúa vì con đã “tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.  Như vậy, vì con có phần trong một nước không hay rúng động, nên con cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời của con là đám lửa hay thiêu đốt” (Hê-bơ-rơ 12:22-29).
“Chúng con ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (II Cô-rinh-tô 3:18).  “Con đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy!  Ấy là con muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài” (Thi thiên 27:4). Con cảm tạ ngợi khen Chúa con bước ra và bước đi với Ngài, cùng làm việc với Ngài trọn ngày hôm nay, trong sự vinh quang của Ngài.  Đấng làm trọn Luật Pháp đang ở trong con, Ngài sẽ hoàn thành ý muốn của Ngài trong con và qua con.
Cảm tạ Chúa con có một “Thầy Tế Lễ thượng phẩm mà chúng con có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các từng trời” (Hê-bơ-rơ 7:26), một thầy tế lễ thượng phẩm, ngồi bên hữu ngai của Đấng tôn nghiêm trong các từng trời. “Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn chúng con là những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho con” (Hê-bơ-rơ 7:25) để con làm theo ý muốn Ngài!  Cảm ơn Chúa vì Thiên đàng đang ủng hộ con.
Cảm ơn Chúa Jesus vì Ngài là Ma-na Sự Sống đang nuôi tâm linh, linh hồn và thân thể con. “Bấy giờ sự sáng của con sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, con được chữa lành lập tức; sự công bình con đi trước mặt con, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau con.  Bấy giờ con cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng; con kêu, Ngài sẽ phán rằng: có ta đây!  Con cất-bỏ cái ách khỏi giữa con, không chỉ tay và không nói bậy. Con sẽ mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng con sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm con sẽ như ban trưa.  Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa con; làm cho con no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương con, con sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô vậy.  Những kẻ ra từ con sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa; con sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước.  Người ta sẽ xưng con là kẻ tu bổ sự hư hoại, và là kẻ sửa đường lại cho người ở” (Ê-sai 58:8-12).  Halêlugia! “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến con nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của con đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ của con đến!” (ITê-sa-lô-ni-ca 5:23) Con cảm tạ ngợi khen Chúa vì con là người được Chúa yêu “phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu con, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo con đến” (Giê-rê-mi 31:3). “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của con, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.  Vì vậy, con chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt, và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó” (Thi thiên 46:1-3).
“Con là muối của đất (Ma-thi-ơ 5:13),… là sự sáng của thế gian, là cái thành ở trên núi” (Ma-thi-ơ 5:14). “Là con của Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12), “được sự sống đời đời” (Giăng 6: 47), “đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 1:13b), “được dự phần kế nghiệp” (Ê-phê-sô 1:11b), “được kết hiệp với Chúa và trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài” (ICô-rinh-tô 6:17).  “Ngài làm cho con đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Ê-phê-sô 2:6), được “Ngài cho phép làm việc Ngài làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ngài đi về cùng Cha” (Giăng 14:12), “được Chúa cùng làm việc, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo” (Mác 16:20).  Cảm tạ ngợi khen Chúa! “Ngài đã xuống phước cho con trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.  Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn con trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.  Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho con được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho con cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài! Ấy là trong Đấng Christ, con được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên con cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến con biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài… đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp của con, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài” (Ê-phê-sô 1:3-9, 13-14).
“Con cầu xin Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ của con, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho con, để nhận biết Ngài” (Ê-phê-sô 1:17). Cảm tạ ngợi khen Chúa Jesus vì Ngài phán “Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha” (Giăng 10:29).  Vì con “biết con đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự con đã phó thác cho đến ngày đó” (II Ti-mô-thê 1:12).  “Nhờ Thánh Linh Chúa, con lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết” (Lu-ca 1:75).  Halêlugia!  Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 − one =