Tải MP3Tải Dàn Bài


Ma-thi-ơ 4:12-17

Câu ghi nhớ: Truyền-đạo 3:1 Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.
Mục đích: Thi-31:15 Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa.

I. KẾT THÚC CHỨC VỤ CỦA GIĂNG BÁP-TÍT
Ma-thi-ơ 4:12 Vả, khi Đức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê:
1. Chức vụ của Giăng báp-tít: Bởi Đức Chúa Trời
• Xa-cha-ri nói tiên tri về con mình: Lu-ca 1:76 Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài.
• Ê sai nói tiên tri về Giăng: Lu-ca 3:4 như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng: Có tiếng kêu la trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài.
Hê-bơ-rơ 10:7 Tôi bèn nói: Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến Trong sách có chép về tôi Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. (Đến bởi ý muốn và thời điểm của Chúa)
2. Lý do Giăng bị tù:
Mác 6:17 Số là, Hê-rốt đã sai người bắt Giăng, và truyền xiềng lại cầm trong ngục, bởi cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp em vua, vì vua đã cưới nàng,18 và Giăng có can vua rằng: vua không nên lấy vợ em mình.19 Nhân đó, Hê-rô-đia căm Giăng, muốn giết đi.20 Nhưng không thể giết, vì Hê-rốt sợ Giăng, biết là một người công bình và thánh. Vua vẫn gìn giữ người, khi nghe lời người rồi, lòng hằng bối rối, mà vua bằng lòng nghe.
3. Tại sao Chúa Jesus không cứu Giăng ra khỏi tù:
• Giăng cũng nghi ngờ Chúa:
Lu-ca 7:19 Người bèn gọi hai môn đồ mình, sai đến thưa cùng Chúa rằng: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? 20 Hai người đã đến cùng Đức Chúa Jêsus, thưa rằng: Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi thầy: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? 21 Vả, chính giờ đó, Đức Chúa Jêsus chữa lành nhiều kẻ bịnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỉ dữ, và làm cho nhiều người đui được sáng.
• Cách Chúa trả lời cho Giăng:
Lu-ca 7:22 Đoạn, Ngài đáp rằng: hãy về báo cho Giăng sự các ngươi đã thấy và đã nghe: kẻ đui được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, Tin Lành đã rao giảng cho kẻ nghèo. 23 Phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ Ta!
Giăng 10: 37 Ví bằng ta không làm những việc của Cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. 38 Còn nếu ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha
4. Đến đời Giăng: Lu-ca 16:16 Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó.
Chức vụ của Giăng Báp-tít dọn đường cho Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a, là lằn ranh phân chia Cựu Ước với Tân Ước mô tả hệ thống luật pháp bắt đầu từ Môi-se và kết thúc với Giăng Báp-tít.
• Chúa Jesus đến làm trọn luật pháp
Mat 5:17 Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. 18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Đức Chúa Giê-xu đến, là để thực hiện mọi kỳ vọng của các nhà tiên tri. Chúa Giê-xu nhấn mạnh rằng Nước Ngài làm trọn luật pháp (Cựu Ước), chớ không phải là huỷ phá nó.
• Chúa Jesus đến ban ơn và Lẽ thật: Đấng giải bày Cha cho chúng ta biết
Giăng 1:15 Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói: Đấng đến sau ta trổi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta.16 Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.17 Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.18 Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.
• Đức Chúa Jesus là Đấng trung bảo của giao ước tốt hơn: (Giê rê mi 31:31-34)
Hê-bơ-rơ 8:6 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn. 7 Vì nếu ước thứ nhất không thiếu gì, thì chẳng có chỗ nào lập ước thứ hai. 8 Vả, trong những lời nầy thật có ý trách, là lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Giu-đa rằng: Chúa phán: kìa, nhựt kỳ đến, Khi đó ta sẽ cùng nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa lập một ước mới, 9 Không phải như ước ta đã lập với tổ tiên chúng nó, Trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Vì họ không bền giữ lời ước ta, nên ta không đoái xem họ, ấy là lời Chúa phán. 10 Chúa lại phán: Nầy là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, họ sẽ làm dân ta. 11 Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình và anh em mình, rằng: Hãy nhìn biết Chúa; Vì hết thảy trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ biết ta, 12 Nhân ta sẽ tha sự gian ác của họ, và không nhớ đến tội lỗi họ nữa. 13 Gọi giao ước đó là mới, thì đã xưng ước trước là cũ; vả, điều chi đã cũ đã già, thì gần tiêu mất đi. (Lu-ca 17:21b vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi)
5. Dùng sức mạnh mà vào: Lu-ca 16:16
Ý nghĩa của câu này đã gây nhiều tranh luận, nhưng có lẽ nó đề cập thái độ hăng hái,nhiệt thành mà người ta đang đáp ứng lại với Phúc Âm về Nước Trời. Vô số người đã đến nghe Chúa Giê-xu và tin nhận lời giảng của Ngài để hưởng được thiên đàng trên đất như Ngài dạy. (Mathiơ 6:10)
II. ĐỊA ĐIỂM KHỞI ĐẦU CHỨC VỤ CỦA ĐỨC CHÚA JESUS:
1. Đúng như lời tiên tri của Ê-sai: Ma-thi-ơ 4:13 Ngài bỏ thành Na-xa-rét mà đến ở thành Ca-bê-na-um, gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nép-ta-li, 14 để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: 15 Đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, Ở về trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giô-đanh, Tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại, (Giô-suê 1:3 Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se)
2. Mục đích Chúa đến:
• Đem sự sáng đến nơi tối tăm và sự chết: Math 4:16 Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, thì ánh sáng đã mọc lên.
• Giảng về sự ăn năn để nhận thiên đàng: Math 4:17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus
khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. (Chìa khóa)
III. QUYỀN NĂNG, PHƯỚC HẠNH KHI NGÀI ĐẾN
1. Đem sự Sáng lớn đến nơi tối tăm: Ê-sai 9:1 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.
Ê-sai 25:7 Tại trên núi nầy Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che phủ mọi dân tộc. (Bóng chết của ma quỉ che phủ)
Rô-ma 8:2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.
2. Đem sự vui mừng: Ê-sai 9:2 Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm.
1 Phi-e-rơ 1:8 Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển.
3. Đem sự tự do, bức phá: Ê-sai 9:3 Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an.
Giăng 8:36 Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do. (Giăng 8:32)
4. Đem sự chiến thắng hoàn toàn: Ê-sai 9:4 Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo xống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. (Vô dụng, tiêu hủy)
5. Đem quyền cai trị của Thiên đàng: Ê-sai 9:5 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.
6. Đem sự bình an thật: Ê-sai 9:6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!
7. Đem sự đắc thắng hoàn toàn: Cô-lô-se 2:14 Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; 15 Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.
CẦU NGUYỆN: Con cảm ơn Đức Chúa Trời về chương trình hoàn hảo của Ngài cho con qua Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa, là Vua là Đấng Cứu chuộc cho con. Xin Chúa cho con nhận biết biết được thời điểm và ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mình, đáp ứng với sự kêu gọi của Ngài để sống đẹp lòng Chúa và được Ngài sử dụng cho vương quốc đời đời của Ngài. Trong Danh Chúa Jesus Christ. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 18 =