Tải MP3Tải Dàn Bài(THUỘC LOẠT BÀI QUYỀN NĂNG HOẠT ĐỘNG THIÊN ĐÀNG)
Kinh thánh: Giăng 1:35-42; Ma-thi-ơ 4:18-25; Lu-ca 5:1-11

Câu ghi nhớ: Giăng 15:16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.
Mục đích: Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; 2 Cô-rinh-tô 3:5
I. ANH-RÊ VÀ PHI-E-RƠ GẶP CHÚA LẦN THỨ NHỨT
1. Do Giăng-báp-tít giới thiệu: Giăng 1:35 Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình 36 nhìn Đức Chúa Jêsus đi ngang qua, bèn nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời! 37 Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Jêsus. 38 Đức Chúa Jêsus vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu?
2. Họ lại với Ngài trong ngày đó: Giăng 1:39 Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó; lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ mười. 40 Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Jêsus đó, một là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ.
3. Anh-rê giới thiệu Chúa cho anh mình: Giăng 1:41 Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Christ).
4. Được Chúa đổi tên: Giăng 1:42 Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn(lau sậy), con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi-e-rơ: đá )
1 Tê-sa 2:13c vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin.
II. HAI ANH EM GẶP CHÚA JESUS LẦN THỨ HAI
Ma-thi-ơ 4:18 Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Anh-rê, đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. (Mác 1:16-20)
1. Ngài đang đi dọc mé biển: Ngài đang đi và tìm những con người để làm môn đồ Ngài. Chúa biết và nhìn thấy công việc của họ.
2 Sử-ký 16:9 Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với NgàiHai anh em: Chúa muốn mọi người cùng giúp nhau để theo và hầu việc Ngài.
3. Đang thả lưới: để bắt cá dưới biển: Làm công việc mỗi ngày để sống.
 Lưới: cần dây thừng để lưới dính vào và kéo; phao để làm cho lưới nổi trên mặt nước, chì để chìm dưới nước và đụng đến đất để giữ lưới căng và bắt được cá .
4. Si-môn và Anh-rê làm nghề đánh cá: Rất bình dân, ít học
 Những đức tính của ngư-phủ: Can đảm đối diện với sóng gió, nhận biết thời tiết, địa điểm có cá, kiên nhẫn để thả lưới và chờ đợi để kéo cá; Không bỏ cuộc: đánh cá hôm nay không được thì ngày mai cũng đánh tiếp, biết cách bắt và đem cá vào bờ, lựa cá, phân phối; Cũng rất cần để ứng dụng cho việc đánh lưới người.
1 Cô-rinh-tô 1:26 Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. 27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh 28 Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, 29 để chẳng ai khoe mình trước một Đức Chúa Trời 30 Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; 31 hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.
III. ĐƯỢC CHÚA KÊU GỌI và CHỌN LỰA
Ma-thi-ơ 4:19 Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.
1. Ngài phán cùng hai người hãy theo Ta.
Giăng 15:16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.
2. Ta sẽ cho (khiến hay làm cho trở thành) các ngươi nên tay đánh lưới người: cùng nghề nhưng khác đối tượng, những người tiếp nối công việc của Ngài…
Ê-sai 49:6 Ngài có phán cùng ta rằng: Ngươi làm tôi tớ ta đặng lập lại các chi phái Gia-cốp, và làm cho những kẻ được gìn giữ của Y-sơ-ra-ên lại được trở về, còn là việc nhỏ; ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất.
3. Cách đáp ứng: Ma-thi-ơ 4:20 Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài: muốn điều đời đời
IV. CHÚA CHỌN HAI ANH EM ĐANG VÁ LƯỚI
Ma-thi-ơ 4:21 Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xê-bê-đê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người. 22 Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài
1. Chúa thấy hai anh em khác: Gia cơ và Giăng
2. Đang cùng làm việc với cha: hiệp một, có trách nhiệm với gia đình
3. Vá lưới, giặt lưới: Giải quyết rách, hư, rối, sau khi đánh cá, làm lành, nối kết những nơi bị đứt bị rách để chuẩn bị cho sự đánh cá tiếp theo: phải nhẫn nại, biết cách vá lưới để khỏi lọt những con cá sắp tới. (Cần những người vá lưới trong hội thánh của Chúa, giải quyết nội bộ)
V. CHÚA BÀY TỎ SỰ ĐÁNH CÁ SIÊU NHIÊN
1. Ngài giảng trên thuyền Si môn: Bất cứ nơi nào Ngài hiện diện nơi đó có phép lạ xảy ra
Lu-ca 5:1 Khi Đức Chúa Jêsus, trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. 2 Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, (Sau khi đánh cá lưới rất dơ) 3 thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. (Biển Ga-li-lê, biển Ti-bê-ri-át và hồ Ghê-nê-xa-rê là một địa danh)
2. Ngài ra lịnh chèo ra sâu: Lu-ca 5:4 Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. (Không đúng với kinh nghiệm cùa người chài lưới)
3. Kinh nghiệm hằng ngày của Si môn: 5 Si-môn thưa rằng: thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; (thất bại đêm qua)
4. NHƯNG vâng lời THẦY: dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. (Bí quyết)
5. Phép lạ xảy ra: Lu-ca 5:6 Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.
6. Kêu đến giúp nhau: Lu-ca 5:7 Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. (Giăng 10:10b)
Ê-xê-chi-ên 47:8 Người bảo ta rằng: Những nước nầy chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng, và chảy về biển; và khi đã chảy về biển, nước biển sẽ trở nên ngọt. 9 Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống; và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó. 10 Những kẻ đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy; từ Ên-Ghê-đi cho đến Ên-Ê-la-im sẽ làm một nơi để giăng lưới; những cá trong đó cỏ đủ thứ và rất nhiều, cũng như ở trong biển lớn. (Chúa Jesus đã đến)
7. Nhận biết tình trạng của mình: Lu-ca 5:8 Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. 9 Số là, vì đánh cá dường ấy, nên Si-môn cùng mọi người ở với mình đều thất kinh; Gia-cơ và Giăng con Xê-bê-đê, là những kẻ đồng bạn với Si-môn cũng đồng một thể ấy.
8. Mục đích của Chúa cho họ: 10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.
9. Quyết định: 11 Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài
Phi-líp 3:8 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.
VI. CÁCH CHÚA JESUS HUẤN LUYỆN: các môn-đồ một cách trực tiếp trong thực tế về quyền năng của Tin Lành
Ma-thi-ơ 4:23 Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.
1. Đi khắp xứ: Đem tin lành sự sáng đến nơi tối tăm: đi bắt cá, không ngồi chờ cá đến.
2. Dạy dỗ trong các nhà hội: Thuộc người Do-Thái, nơi những người đã biết về luật pháp, nhưng chưa biết Chúa Jesus là ai vì họ theo luật pháp Môi-se (họ cần Chúa Jesus)
3. Giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời
Ê-sai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng Tin-lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục (không giảng về mình hay bất điều gì khác)
Ga-la-ti 1:6 Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác 7 Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ.
4. Chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân
Ma-thi-ơ 8:17 vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta. (Ê-sai 53:4-5)
VII. DANH NGÀI ĐƯỢC ĐỒN RA
Ma-thi-ơ 4:24 Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. 25 Vả lại, từ xứ Ga-li-lê, xứ Đê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.
1. Danh Ngài đồn ra khắp nơi: Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-la,Giê-ru-sa-lem,Giu-đê;bên kia sông Giô-đanh
Ê-sai 9:1 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.
Ma-thi-ơ 4:15 Đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, Ở về trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại,
Công-vụ 10:37 Việc đã bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê,
2. Chữa lành mọi bịnh tật
Công-vụ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Ma-thi-ơ 10:8
3. Thiên hạ kéo nhau rất đông theo Ngài: Sự thu hút của Đức Thánh Linh, Trời đã mở ra. Chúa Jesus đã giải quyết ma-quỉ (Mathi 4:1-11) Nước thiên đàng được khai phóng.

CẦU NGUYỆN: Lạy Đức Chúa Jesus kính yêu! Con quì gối xuống với tấm lòng mở rộng để đón Vua Thiên đàng đã đến và tìm con, con vui mừng hoan nghênh Ngài vào trong cuộc đời mình với sự chấp nhận Vương Quốc của Ngài bắt đầu hoạt đông mạnh mẽ trong cuộc đời con kể từ giờ phút này, xin cho con biết lắng nghe và trở thành người của Đức Chúa Trời sử dụng cho nhà của Ngài một cách trung tín và trọn lòng thành với Ngài. Cảm ơn Chúa Jesus. Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + eleven =