Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh thánh: Sáng Thế Ký đoạn 29

Câu ghi nhớ: Thi Thiên 119:71 Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa.
Mục đích:  Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Hê-bơ-rơ 12:6

I. GIA-CỐP ĐẾN ĐỊA PHẬN CỦA CHA-RAN
1. Gia-cốp gặp những người chăn chiên:
1 Đoạn, Gia-cốp lên đường, đi đến xứ của dân Đông phương. 2 Người nhìn xem, thấy một cái giếng trong đồng ruộng, gần đó có ba bầy chiên nằm nghỉ, vì nơi nầy là chốn người ta cho các bầy chiên uống nước. Hòn đá đậy trên miệng giếng rất lớn. 3 Các bầy chiên đều hiệp lại đó, rồi họ lăn hòn đá trên miệng giếng ra, cho các bầy uống nước; đoạn, lăn đá lại chỗ cũ, đậy trên miệng giếng. 4 Gia-cốp hỏi mấy tay chăn chiên rằng: Hỡi các anh! Các anh ở đâu đây? Bọn đó đáp rằng: Chúng tôi ở Cha-ran đến. (Đi đến đúng địa điểm)
2. Gia-cốp hỏi thăm về cậu La-ban:
Sáng Thế Ký 29:5 Người hỏi: Các anh có biết La-ban, con trai Na-cô, chăng? Đáp rằng: Chúng tôi biết. 6 Lại hỏi: Người đó được mạnh giỏi chăng? Đáp rằng: Người vẫn được mạnh giỏi, và nầy, Ra-chên, con gái người, đang đi đến cùng bầy chiên kia. (Hỏi thăm đúng người,đúng thời điểm)
3. Ý kiến về việc chăn chiên:
a. Ý của Gia-cốp: Sáng Thế Ký 29:7 Người nói: Nầy, trời hãy còn sớm, chưa phải là giờ nhóm hiệp các súc vật; vậy, các anh hãy cho bầy chiên uống nước, rồi thả đi ăn lại đi. (Nhóm hiệp khác giờ)
b. Ý của người địa phương: Sáng Thế Ký 29: 8 Đáp rằng: Chúng tôi làm như vậy chẳng được; phải đợi các bầy hiệp lại đủ hết rồi, bấy giờ mới lăn hòn đá trên miệng giếng ra, cho bầy uống nước được.

II. SỰ GẶP GỠ RA-CHÊN (Tên RA-CHÊN là: con chiên hay con cừu)
1. Ra-chên là người chăn chiên: mạnh mẽ, quản lý
Sáng Thế Ký 29:9 Vả, đang lúc người còn nói chuyện cùng bọn đó, thì Ra-chên dắt bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng vốn là người chăn chiên. (Gặp đúng người cần gặp)
2. Gia-cốp giúp Ra-chên: Gia-cốp rất khỏe mạnh
Sáng Thế Ký 29:10 Khi vừa thấy Ra-chên, con gái La-ban, cậu mình, thì người liền lại gần lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng, cho bầy chiên của La-ban, cậu mình, uống nước. (Câu 2c)
3. Bày tỏ tình cảm với Ra-chên:
a. Hôn, khóc: Sáng Thế Ký 29:11 Gia-cốp hôn Ra-chên, cất tiếng lên khóc.
b. Giới thiệu về mình: Sáng Thế Ký 29:12 rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rê-be-ca.
c. Ra-chên báo cho gia đình: Nàng bèn chạy về thuật lại cho cha hay.

III.  THÁI ĐỘ CỦA LA-BAN ĐỐI VỚI GIA-CỐP
Sáng Thế Ký 24:29 Vả, nàng Rê-be-ca có một anh, tên là La-ban. La-ban chạy đến người đầy tớ đó ở gần bên giếng.
1. Gia-cốp thuật cho La-ban: Sáng Thế Ký 29:13b Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe các việc đã xảy qua.
2. La-ban chấp nhận Gia-cốp: 29:14 La-ban bèn đáp rằng: Thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu; rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu.
3. Thuê Gia-cốp làm việc: 29:15 Đoạn, La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết.
Vài nét về Cậu La-ban:
* Người quan tâm đến vật chất trước: Sáng Thế Ký 24:29 Vả, nàng Rê-bê-ca có một anh, tên là La-ban. La-ban chạy đến người đầy tớ đó ở gần bên giếng. 30 Vừa thấy khoanh vàng và đôi xuyến nơi tay em gái mình, và đã nghe chuyện Rê-be-ca thuật lại rằng: Người nầy nói vậy! thì đi đến người, đang đứng gần bên mấy con lạc đà, ở nơi giếng nước, 31 mà thưa rằng: Hỡi người đã được Đức Giê-hô-va ban phước! Xin mời vào. Sao đứng ngoài nầy vậy? Tôi đã sửa soạn nhà và dọn-dẹp một nơi cho mấy con lạc đà rồi.
* Người đứng trước cha mình: Sáng Thế Ký 24:50 La-ban và Bê-tu-ên đáp rằng: Điều đó do nơi Đức Giê-hô-va mà ra, chúng tôi đâu nói được cùng ngươi rằng quấy hay rằng phải.

IV.  CHUYỆN TÌNH CỦA GIA-CỐP
1. Hai con gái của La-ban: 28:16 Vả, La-ban có hai con gái, con lớn tên là Lê-a; con nhỏ tên là Ra-chên. 17 Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi.
2. Gia-cốp chọn nàng Ra-chên: Sáng Thế Ký 29:18 Gia-cốp yêu Ra-chên nên nói rằng: Vì nàng Ra-chên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong bảy năm. (Nói theo cảm xúc)
3. La-ban đồng ý: Sáng Thế Ký 29:19 La-ban trả lời rằng: Thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác; hãy ở với cậu.
4. Sính lễ cho Ra-chên: 20 Vậy, Gia-cốp vì Ra-chên, phải giúp việc trong bảy năm.
5. Tình yêu của Gia-cốp đối với Ra-chên: Nhưng bởi yêu nàng nên coi bảy năm bằng chừng đôi ba bữa. (Năng lực từ tình yêu Ra-chên)
* Gia-cốp đi trốn: Theo Ô-sê 12:13 Gia-cốp trốn đến ruộng Aram, Y-sơ-ra-ên, làm tôi để được vợ, và vì vợ mà người chăn bầy (Môi-se).
* Hoàn cảnh của Gia-cốp khi đi trốn: Chỉ có cây gậy
Sáng Thế Ký 32:10 Tôi lấy làm hèn mọn không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài; vì lúc trước khi qua sông Giô-đanh chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân nầy.
* Sính lễ của Y-sác cưới Rê-bê-ca trước đây: Sáng Thế Ký 24:10 Đoạn, người đầy tớ bắt mười con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ Mê-sô-bô-ta-mi, đến thành của Na-cô. *22 Khi lạc đà vừa thôi uống, người đầy tớ bèn lấy một khoanh vàng nặng được nửa siếc-lơ và đôi xuyến nặng được mười siếc-lơ.* 53 Người lấy đồ trang sức bằng bạc, vàng, và áo xống trao cho Rê-be-ca; rồi cùng lấy các vật quý dâng cho anh và mẹ nàng. (22 Khi các lạc đà của ông đã thôi uống nước, người đàn ông lấy một chiếc khoen đeo mũi bằng vàng khoảng hai chỉ, hai vòng đeo tay bằng vàng nặng hơn ba lượng đeo cho nàng.)

V.  GIA-CỐP KẾT HÔN
1. Ý của Gia-cốp: Sáng Thế Ký 29:21 Kế đó, Gia-cốp nói cùng La-ban rằng: Hạn tôi đã mãn rồi. Đâu! Xin cậu hãy giao vợ tôi lại đặng tôi đến gần cùng nàng.
2. Ý của cậu La-ban:
a. Tổ chức tiệc: 29:22 La-ban bèn mời các người trong xóm, bày một bữa tiệc. (Trì hoãn việc giao Ra-chên cho Gia-cốp.)
b. Tráo đổi: 29:23 đến chiều tối, bắt Lê-a, con gái mình, đưa cho Gia-cốp, rồi chàng đến cùng nàng. 24 La-ban lại cắt con đòi Xinh-ba theo hầu Lê-a, con gái mình. (Lê-a là: mệt mỏi).
c. Gia-cốp nhận ra đã bị cậu lường gạt: Sáng Thế Ký 29:25 Sáng bữa sau, mới biết là nàng Lê-a, thì Gia-cốp hỏi La-ban rằng: Cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì Ra-chên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa-gạt tôi? (Bị lừa về hôn nhân).
Sáng Thế Ký 8:22 Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được.
Ga-la-ti 6:7 Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.
d. Cách giải quyết của La-ban:
* Dựa theo phong tục: 29:26 La-ban đáp rằng: Phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước, rồi chị cả sau.
* Sẽ gả đứa em sau một tuần: 27 Hãy ở với đứa nầy trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho.
* Thêm năm làm việc: về đứa kia cháu phải giúp công cho cậu thêm bảy năm nữa. (Bị lừa để làm việc)
e. Gia-cốp làm theo: 28 Gia-cốp theo lời, ở cùng Lê-a trọn một tuần, rồi La-ban gả Ra-chên con gái mình, cho chàng, 29 và cắt con đòi Bi-la theo hầu Ra-chên con gái mình. (Tên Bi-la: là nhút nhát, rụt rè)
3. Gia đình Gia-cốp: Sáng Thế Ký 29: 30 Gia-cốp đi lại cùng Ra-chên, thương yêu nàng hơn Lê-a. Vậy, người ở giúp việc nhà La-ban thêm bảy năm nữa. (Thiên vị)

VI.  CHÚA CAN THIỆP VÀO CHUYỆN GIA ĐÌNH CỦA GIA-CỐP
1. Cho Lê-a có con: Sáng Thế Ký 29: 31a Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sanh sản.
2. Ra-chên son sẻ: Sáng Thế Ký 29: 31a: còn Ra-chên lại son sẻ.
3. Con của nàng Lê-a: Bày tỏ tấm lòng của mình qua tên của con.
a. Ru-bên: 32 Lê-a thọ thai, sanh một con trai, đặt tên Ru-bên; vì nói rằng: Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi; bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi.
Bà An-ne: 1 Samuel 1: 10-11 An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. 11 Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. (Chúa đã nhậm lời).
b. Si-mê-ôn: 29:33 Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai, đặt tên Si-mê-ôn; vì nói rằng: Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét, nên cho thêm đứa này. (Tại nhà)
– Chúa là Đấng nghe biết: Thi Thiên 31:7 Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa, vì Chúa đã đoái đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi.
– Nàng Aga: Sáng Thế Ký 21:17 Đức Chúa Trời nghe tiếng đứa trẻ khóc, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời kêu nàng A-ga mà phán rằng: Hỡi A-ga! Ngươi có điều gì vậy? Chớ sợ chi, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ ở đâu đó rồi. (Tại đồng vắng).
–  Bà An-ne: 1 Samuel 1:11  Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. (Tại đền thờ).
– Chúa ban sự yên nghỉ: Ma-thi-ơ 11:28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. (Bất cứ ai, bất cứ khi nào).
c. Lê-vi: 29:34 Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai. Nàng rằng: lần nầy chồng sẽ dính díu (khắn khít, gắn bó) cùng tôi, vì tôi đã sanh cho người ba con trai; bởi cớ đó, đặt tên là Lê-vi. (Lê-a tin và công bố).
d. Giu-đa: 29:35 Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai, và nói rằng: Lần nầy tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va; vì cớ ấy, đặt tên là Giu-đa. Đoạn, nàng thôi thai nghén.
Thi Thiên 42:11 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta.
Xuất 15:2 Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi: Ngài đã trở nên Đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi ngợi khen Ngài; Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tôi tôn kính Ngài.
CẦU NGUYỆN: Xin Đức Thánh Linh giúp con nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng nghe thấy mọi điều và trả cho mỗi người tùy công việc họ làm. Xin Chúa ban cho con lòng kính sợ Chúa trong mọi lãnh vực của mình để được đẹp lòng Ngài, và qua cuộc đời con nhiều người sẽ được phước.  Cảm ơn Chúa Jesus. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + fifteen =